Online internationale openbare bijeenkomst 20 juli

Published by Internationalisme
14 juli, 2024 - 13:56

Noch Israël, noch Palestina

Pro-Palestijnse demonstraties over de hele wereld: Kiezen voor de ene kant tegen de andere betekent altijd kiezen voor kapitalistische barbarij!

Published by IKSonline
14 mei, 2024 - 23:10

Wereldwijd, en vooral in Parijs, Londen en de Verenigde Staten, zijn de campussen van universiteiten het toneel van bijzonder grootschalige betogingen. Gebruikmakend van de legitieme afschuw over de slachtingen in Gaza, worden we opgeroepen om de Palestijnse zaak te steunen. Maar de solidariteit van arbeiders is niet met één of andere natie, of dit nu Palestina of Israël, Oekraïne of Rusland is, maar met alle uitgebuite arbeiders, in welk land die ook leven.

Verkiezingscampagne in België

De illusie verspreiden dat verkiezingen de crisis van het kapitalisme kunnen afwenden

Published by Internationalisme
6 mei, 2024 - 12:22

In België vinden op 9 juni verkiezingen plaats voor het Europese, federale en de drie gewestelijke parlementen. Van uiterst links tot uiterst rechts probeert de bourgeoisie eendrachtig de bevolking, en vooral de nieuwe jonge kiezers en de arbeidersklasse, warm te maken om deel te nemen aan dit verkiezingscircus. Hét feest bij uitstek van de burgerlijke ‘democratie’, waar de arbeidende bevolking zogenaamd via een “juiste keuze” ‘haar’ politiek zou kunnen opleggen aan de burgerlijke staat, weliswaar binnen de grenzen van ‘zijn’ kapitalistische marktwetten, ‘zijn’ oorlogsinspanningen, ‘zijn’ economische crisis, ‘zijn’ klimaatcrisis, ‘zijn’ vluchtelingen crisis.Verkiezingen bieden geen alternatief voor de crisis van het systeem. Hun doel is net de bevolking, en vooral de arbeidersklasse, van het tegenovergestelde te overtuigen, van hen wijs te maken dat stemmen zinvol is, dat ze op die manier de “juiste keuzes” kunnen maken om “onze welvaart” veilig te stellen.

Oorlogschaos, economische crisis, spanningen tussen burgerlijke klieken...

De kapitalistische barbaarsheid is ontketend! Er is maar één uitweg: klassenstrijd!

Published by Internationalisme
6 mei, 2024 - 11:33

De bloedige aanslag op het stadhuis van Moskou op 22 maart, het kille cynisme van Poetin in Oekraïne, het misdadige extremisme van de massaslachting en uithongering van burgers door de regering-Netanyahu... dit alles bevestigt dat het kapitalistische systeem bankroet is, dat de burgerlijke samenleving wel degelijk wordt meegezogen in een wervelwind van vernietiging en wijdverspreide chaos.

Internationale heropleving van de strijd

De arbeidersklasse strijdt voort!

Published by IKSonline
17 april, 2024 - 20:50

De arbeidersklasse zich niet echter zonder slag of stoot  neer bij gevolgen van de aanvallen op haar levens- en werkomstandigheden. Ondanks de oorlogen en de oorlogszucht strijdt ze nu al bijna twee jaar overal op grote schaal. Het massale en gelijktijdige karakter van de gevechten  is een belangrijk element van de doorbraak waarvan we nu getuige zijn. Er waren zelfs embryonale uitingen van internationale solidariteit. Tenslotte begint het proletariaat zich ook zijn ervaring met strijd opnieuw eigen te maken.

Oproep van de Communistsiche Linkerzijde

Weg met de slachtingen, geen steun aan welk imperialistisch kamp dan ook! Nee tegen pacifistische illusies! Proletarisch internationalisme!

Published by: IKS
22 oktober, 2023 - 18:34

Het huidige imperialistische bloedbad in het Midden-Oosten is slechts de laatste in meer dan een eeuw van bijna permanente oorlog die het wereldkapitalisme sinds 1914 heeft gekenmerkt.

De moord op miljoenen weerloze burgers, de volkerenmoorden, het in puin schieten van steden en zelfs hele landen hebben niets opgeleverd behalve de belofte van meer en ergere gruweldaden in de toekomst.

Oorlogscampagnes

‘Vrede garanderen door de voorbereiding op oorlog’: Nieuwe oorlogszuchtige campagnes voor imperialistische oorlog

Published by: Internationalisme
6 mei, 2024 - 11:53

Sinds de barbaarse uitbarsting van het conflict in Oekraïne en de ontaarding ervan in een verschrikkelijke positieoorlog, de bloedbaden in Gaza en de dreiging van een vuurzee in het Midden-Oosten door een rechtstreeks conflict tussen Israël en Iran, de spanningen rond Taiwan, heeft de oncontroleerbare honger van naties de burgerlijke politici aangezet tot de ‘ontdekking’ dat de oude kapitalistische wereld een sinistere krabbenmand is.

Lezersbrief

Steun voor een ‘vrij Palestina’ betekent steun voor imperialistische oorlog

Published by: Internationalisme
6 mei, 2024 - 11:08

We publiceren hier een briefwisseling met T., een contact in Duitsland die zich richt op de mobilisaties ter ondersteuning van ‘Vrijheid voor Palestina’.

Brief van T.

Kameraden,

hier is een bijdrage van mij aan de discussie:

Internationaal pamflet

Stakingen en Demonstraties in de Verenigde Staten, Spanje, Griekenland, Frankrijk, ...Hoe onze strijd ontwikkelen en verenigen?

Published by: Internationalisme
13 oktober, 2023 - 15:52

“We moeten zeggen dat het nu genoeg is! Niet alleen wij, maar de hele arbeidersklasse van dit land moet op een gegeven moment zeggen dat genoeg genoeg is” (Littlejohn, onderhoudssupervisor in de geschoolde beroepen in de stansfabriek van Ford in Buffalo, Verenigde Staten).

Nederlandse regeringsvorming

Wilders’ PVV als de grootste partij in Nederland: Populisme en anti-populisme: Twee politieke gezichten van de heersende klasse

Published by: IKSonline
29 maart, 2024 - 21:39

In november vond er volgens de burgerlijke commentatoren een politieke aardverschuiving plaats in Nederland. De verkiezingen leverden de populistische partijen tezamen nog net geen absolute meerderheid op, maar de PVV van Geert Wilders is wel veruit de grootste partij geworden. Een aantal traditionele partijen, tientallen jaren de steunpilaren van het politieke stelsel zagen hun zetels in het parlement opnieuw gehalveerd, zoals de christendemocraten, of overleven dank zij de vorming van een kartel, zoals dat tussen de sociaal-democraten van de PvdA met Groen Links.

Verkiezingen in Nederland

Een "nieuw elan" of nog meer chaos en instabiliteit? Wie er ook wint, geen oplossing voor de arbeidersklasse!

Published by: Internationalisme
20 oktober, 2023 - 12:01

De burgerlijke campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer (het parlement) is in volle hevigheid losgebarsten. Alle partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma en hun kandidatenlijsten gepresenteerd. Volgens de peilingen wordt het behoorlijk spannend en komt er mogelijk een aardverschuiving in het parlement waarbij het zelfs niet is uitgesloten dat de vijf populistische partijen, die nu nog zo’n 25 Kamerzetels bezetten, na de verkiezingen van 22 november samen meer dan 75 Kamerzetels binnenhalen en een meerderheid in het parlement gaan vormen.

Tussenkomst van de IKS

Balans van de tussenkomst van de IKS in arbeidersstrijd wereldwijd

Published by: Internationalisme
17 oktober, 2023 - 13:19

In tegenstelling tot de linkse organisaties en de opgewonden elementen van de kleinburgerij die het spook van de sociale revolutie zien achter ‘alles wat beweegt’, moeten revolutionairen, om een heldere tussenkomst te kunnen doen, een kompas hebben, een methode die het marxisme hen heeft geleerd, gebaseerd op bijna twee eeuwen aan ervaringen van de geschiedenis van de arbeidersbeweging.

Derde Manifest van de IKS

Het kapitalisme leidt tot de vernietiging van de mensheid... Alleen de wereldrevolutie van het proletariaat kan er een einde aan maken

Published by: IKS
20 januari, 2023 - 22:32

De jaren 20 van de 21e eeuw zullen van groot belang zijn voor de historische ontwikkeling van de klassenstrijd en de arbeidersbeweging. Zij zullen duidelijker dan in het verleden het perspectief tonen van vernietiging van de mensheid, dat de kapitalistische ontbinding in zich draagt gecombineerd met de eerste stappen van het proletariaat in de richting van zijn historisch vermogen om het communistisch perspectief te schetsen.

De jaren ’20 van de 21e eeuw

De versnelling van de kapitalistische ontbinding stelt openlijk de kwestie van de vernietiging van de mensheid.

Published by: IKSonline
14 januari, 2023 - 19:44

De combinatie van crisisverschijnselen, zoals de oorlog in Oekraïne, de verstoring van het klimaat, de economische crisis,  de politieke stuiptrekkingen, de grootschalige hongersnoden, de massale migratie, de gruwelijke slachtpartijen, en hun onderlinge interactie en wederzijdse versterking heeft de Internationale Kommunistische Stroming ertoe aangezet het onderstaande document aan te nemen.

Het communisme is geen mooi ideaal

Het tijdschrift Bilan (1933-1938): over de Nederlandse linkerzijde en de overgang naar het communisme

Published by: InternationaleRevue
30 augustus, 2023 - 23:17

Na een vertraging die veel langer duurde dan we oorspronkelijk van plan waren, hervatten we het derde deel van de serie over communisme.

Actualisering van de oriëntatietekst van 1990

Militarisme en ontbinding (mei 2022)

Published by: IKS
18 augustus, 2022 - 12:33

De IKS heeft de stellingen over "De ontbinding als hoogste stadium van het verval van het kapitalisme" (Internationale Revue nr. 13) in mei 1990 aangenomen, een paar maanden na de ineenstorting van het Oostblok die aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie voorafging.

Kommunistische Linkerzijde in België

De internationalistische Kommunistische Linkerzijde in België (I): Verspreide revolutionaire krachten strijden tegen het verraad van de B.W.P.-leiding

Published by: Internationalisme
13 juni, 2022 - 23:42

Na het verraad van de Tweede Internationale ontstond er in België een internationalistische oppositie tegen de oorlog in drie milieus: a) radicale militanten binnen de Socialistische Jonge Wacht (SJW); b) aanhangers van een humanitair internationalisme; c) revolutionaire syndicalistische kernen.  In het verloop van de oorlog zouden deze stromingen onder invloed van Zimmerwald (1915) en Kienthal (1916) en van de Conferentie van Stockholm (1917) een steeds meer radicale ontwikkeling doormaken. Uiteindelijk stelde deze ontwikkeling hen voor de uitdaging te breken met de sociaaldemocratische ideologie.

Kapitalistisch links

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (V) Het debat in de bourgeoisie is een nietsontziende strijd, in het proletariaat een middel tot verheldering

Published by: IKSonline
2 juli, 2022 - 14:54

Dit werk maakt deel uit van de serie ‘De verborgen erfenis van kapitalistisch links’, waarin we iets proberen te belichten dat veel groepen en militanten van de Kommunistische Linkerzijde moeilijk kunnen begrijpen: het is niet alleen noodzakelijk om te breken met de politieke standpunten van alle partijen van het kapitaal (populisme, fascisme, rechts, links, extreem links) maar ook om te breken met hun organisatiemethoden, hun moraal, hun manier van denken. Deze breuk is zeer noodzakelijk, maar het is zeer moeilijk omdat wij dagelijks leven onder het gewicht van ideologieën die vijanden zijn van de bevrijding van de mensheid: bourgeoisie, kleinburgerij en lompenproletariaat. In dit vijfde artikel van de reeks zullen wij de cruciale vraag van het debat behandelen.

De verborgen erfenis van kapitalistische links (IV) Hun moraal en de onze

Published by: IKSonline
8 januari, 2022 - 21:48

Dit vierde artikel van onze serie over het radicale verschil tussen de linkerzijde en de uiterst linkerzijde van het kapitaal enerzijds, en de kleine organisaties die zich beroepen op de Kommunistische Linkerzijde anderzijds, is gewijd aan de morele kwestie en toont aan hoe groot de kloof is tussen de moraal van de partijen die beweren de uitgebuitenen te verdedigen en de proletarische moraal die de waarlijk kommunistische organisaties in praktijk moeten brengen.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (III) Een wijze van functioneren die de kommunistische principes verloochent

Published by: IKSonline
16 september, 2021 - 10:44

De serie die ons bezighoudt stelt het minder zichtbare deel (het verborgen gezicht) van de organisaties van links en extreem-links van het kapitaal aan de kaak (socialisten, stalinisten, trotskisten, maoïsten, officiële anarchisten, ‘nieuw’ links Syriza-stijl, France Insoumise of Podemos in Spanje). In het eerste artikel van de serie zagen we hoe zij de arbeidersklasse, die zij beweren te verdedigen, verloochenen, in het tweede hebben we hun methode en manier van denken onderuitgehaald.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (II) Een methode en denkwijze ten dienste van het kapitalisme

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:44

In het eerste artikel stelden we aan de kaak dat, eenmaal het programma ter verdediging van het kapitaal dat deze bedriegers presenteren hebben overwonnen, het noodzakelijk wordt een ander probleem onder ogen te zien: de manier van denken, de manier van omgaan met elkaar onder kameraden, de methoden van organiseren, de morele visie, de opvatting van debat, de visie van strijdbaarheid, die in deze partijen wordt beleefd. Het is nog moeilijker om af te komen van hun kijk op deze kwesties dan om de politieke misleidingen te ontmaskeren die zij verkopen, omdat  zij ons handelen conditioneren, ons gedrag vergiftigen en het zich verspreiden in de organisatorische werking.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (I) Een valse visie op de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:32

Eén van de plagen waar de revolutionaire organisaties van de Kommunistische Linkerzijde mee te kampen hebben, is dat veel van haar militanten eerder door partijen en groepen van Links en Ultra Links van het Kapitaal zijn gegaan (SP, CP, Trotskisme, Maoïsme, officieel anarchisme, het vermeende ‘nieuwe links’ van Syriza of Podemos). Dat is onvermijdelijk, want geen militant wordt geboren met een aangeboren helderheid. Deze stap laat echter een ballast achter die moeilijk te identificeren is : men slaagt er wel in te breken met de politieke standpunten van deze organisaties (syndicalisme, verdediging van de natie en nationalisme, deelname aan verkiezingen, enz.), maar het is veel moeilijker zich te ontdoen van de attitudes, de manier van denken, de manier van debatteren, de gedragingen, de opvattingen, die deze organisaties uitermate injecteren en die hun manier van leven vormen.

Debatten tijdens openbare bijeenkomsten van de IKS

Openbare bijeenkomsten van de IKS Wie kan de oorlogen en het kapitalistische barbarendom tegenhouden?

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:37

Op dit moment beleven we de meest intensieve oorlogspropaganda sinds de Tweede Wereldoorlog - niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar over de hele wereld. Het is daarom van essentieel belang dat allen, die op het wapengekletter willen reageren met de boodschap van proletarisch internationalisme, elke gelegenheid aangrijpen om samen te komen voor discussie en verheldering, voor wederzijdse solidariteit en steun, en voor het bepalen van serieuze revolutionaire activiteit tegen de oorlogsdrang van de bourgeoisie.

Waarom is de analyse van de ontbinding van het kapitalisme essentieel om de huidige gebeurtenissen te begrijpen?

Published by: IKSonline
3 februari, 2022 - 10:46

In de herfst van 2021 heeft de IKS in diverse delen van de wereld openbare bijeenkomsten georganiseerd rond het thema “De verergering van de ontbinding van het kapitalisme: zijn gevaren voor de mensheid en de verantwoordelijkheid van het proletariaat”. In de artikelen wordt dieper ingegaan op een aantal fundamentele discussies zoals die zich tijdens deze bijeenkomsten ontwikkelden.

Ontbinding

Rapport over de hedendaagse ontbinding (mei 2017)

Published by: IKS
10 juli, 2020 - 12:10

Het is meer dan 25 jaar geleden dat de IKS de Stellingen over de Ontbinding aannam. Sindsdien is deze analyse van de huidige periode van het leven van de maatschappij op de eerste plaats komen te staan in ons organisatorisch begrip van de ontwikkeling van de wereld. Het hiernavolgende document vormt een actualisatie van de Stellingen in het licht van de ontwikkeling van de internationale situatie van de afgelopen kwart eeuw, en in het bijzonder van de recente periode.

De opbouw van de politieke organisatie

Tegen het opportunisme en sektarisme: Hoe een organisatie opbouwen ter verdediging van het proletarisch perspectief

Published by: Internationalisme
3 augustus, 2019 - 12:23

In reactie op het artikel “De strijd van de linkerzijde binnen de oude sociaaldemocratische partij - Reactie op een brief van een lezer over de Duitse Revolutie”, heeft dezelfde lezer ons een brief geschreven, waarin hij nog wat dieper ingaat en kritiek levert op enkele onderwerpen die in het artikel zijn ontwikkeld.

Over de aard en de functie van de politieke partij van het proletariaat (Internationalisme nr. 38 – oktober 1948)

Published by: InternationaleRevue
14 maart, 2017 - 20:20

Het document dat wij hier publiceren is voor het eerst verschenen in 1948, op de bladzijdes van Internationalisme, de publicatie van de kleine groep Gauche Communiste de France, waar de IKS zich, sinds haar oprichting in 1975, op beroept. Het belangrijkste doel van deze tekst is de historische voorwaarden te onderzoeken die de vorming en de werkzaamheden van de revolutionaire organisaties bepalen.

Internationalisten en imperialistische oorlog

Correspondentie met Anti-Militaristisch Initiatief

Published by: IKS
26 februari, 2024 - 21:08

We publiceren hier onze reactie op een bericht van het Anti-Militaristisch Initiatief, dat deel uitmaakt van een bredere vraagstelling over de drang tot oorlog van het kapitalisme in de nasleep van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. In ons antwoord moedigen we de AMI aan om verder uit te weiden over de discussies die gaande zijn binnen hun gelederen, en tegelijkertijd pleiten we voor de noodzaak om een globale analyse te ontwikkelen die deze oorlogen in een historische en globale context plaatst.

Noch Israël, noch Palestina

Slachtpartijen en oorlogen in Israël, Gaza, Oekraïne, Azerbeidzjan... Het kapitalisme zaait dood en verderf! Hoe kunnen we dit stoppen? (Internationaal pamflet)

Published by: IKSonline
9 november, 2023 - 12:43

“Verschrikking”, “bloedbaden”, “terrorisme”, “oorlogsmisdaden", “humanitaire ramp”, “genocide”... de woorden die op de voorpagina's van de internationale pers staan, spreken boekdelen over de omvang van de barbaarsheid in Gaza.

Economische crisis

Economische crisis in Duitsland... altijd ten koste van de arbeidersklasse

Published by: Internationalisme
6 mei, 2024 - 11:23

De wervelwind van ernstige schokken in de wereldeconomie van de afgelopen twee jaar, eerst als gevolg van de coronapandemie en de verwoestende milieuvernietiging en nu in toenemende mate als gevolg van de oorlogen, heeft ook de Duitse economie onder zware druk gezet. Terwijl deze er tijdens de coronapandemie in geslaagd was om de economie tijdelijk overeind te houden, voornamelijk dankzij gigantische reddingspakketten, hebben de oorlog in Oekraïne en het daarmee gepaard gaande wereldwijde offensief van de VS op economisch vlak tot enorme kenteringen geleid.

Ecologische crisis

Kritiek op Saito's ‘krimp kommunisme’

Published by: Internationalisme
6 mei, 2024 - 11:01
In de afgelopen decennia is het duidelijk geworden dat de burgerlijke beschaving een ernstige bedreiging vormt voor de natuurlijke gesteldheid die de basis vormt voor het menselijk bestaan op deze planeet. Het is ook steeds duidelijker geworden dat de belangrijkste facties van de heersende klasse verplicht zijn om de ernst van de ecologische crisis te erkennen, en zelfs het verband met de andere belangrijkste uitingen van een maatschappij in verval, vooral de vlucht in militarisme en oorlog. 
Deze ontmaskering van de machteloosheid van de heersende klasse heeft geleid tot de behoefte aan een soort ideologische compensatie, met name van de kant van de linkervleugel van de bourgeoisie. Vandaar de opkomst van een soort ‘groen keynesianisme’, de notie van een ‘Groene New Deal’, waarin de staat, door de ergste vervuilers te straffen en te investeren in ‘duurzame’ technologieën, niet alleen zou kunnen voorkomen dat de klimaatverandering uit de hand loopt, maar ook groene banen en groene groei zou kunnen creëren - kortom, een gezond groen kapitalisme. Maar er zijn ook radicalere stemmen die al snel wijzen op de tekortkomingen van dit soort  schone kapitalisme. De belangrijkste onder hen zijn de voorstanders van ‘krimp’. Recentelijk hebben de boeken van de Japanse schrijver Kohei Saito enorme belangstelling en aanzienlijke verkoopcijfers getrokken, in het bijzonder zijn meest recente werk, getiteld Slow Down: How Degrowth Communism Can Save the Earth (2024). En op het eerste gezicht lijkt hij het inderdaad te hebben over het  kommunisme zoals dat door de echte, historische  kommunistische beweging wordt begrepen - een maatschappij van vrij geassocieerde producenten, waar loonarbeid niet langer bestaat. Het feit dat hij verder wil gaan dan de term ecosocialisme’ (die impliceert dat er vormen van socialisme kunnen zijn en zijn geweest die niet ecologisch waren, die niet minder ecologisch destructief waren dan het kapitalisme) en het nu over kommunisme heeft, is een reactie op een groeiende zoektocht naar oplossingen die naar de wortels van de huidige beschavingscrisis gaan. Maar een nader en kritischer onderzoek van Saito’s  redenering laat zien dat het een antwoord is dat alleen maar kan leiden tot meer nepoplossingen.

De bourgeoisie is niet in staat de klimaatverstoring te beteugelen

Published by: Internationalisme
6 oktober, 2023 - 14:48

Het redden van de planeet zal niet lukken met ‘soberheid’ of ‘degrowth’, die beiden niets meer zijn dan een bekentenis van machteloosheid, of zelfs een fantasie van een terugkeer naar prekapitalistische tijden. Nee, het redden van de planeet vereist de bewuste afschaffing van de kapitalistische economie en de opbouw van een samenleving die in staat is om te produceren voor menselijke behoeften op een manier die zowel rationeel is als rekening houdt met de behoeften van de natuur als geheel.

Ontstaan van de Linkse Oppositie

Een proletarische maar opportunistische reactie op de ontaarding van de Communistische Internationale

Published by: IKSonline
15 maart, 2024 - 20:33

Op 15 oktober 1923 stuurden 46 leden van de Bolsjewistische Partij een geheime brief naar het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Partij waarin ze onder andere de bureaucratische verstikking van het interne leven binnen de Partij aan de kaak stelden. Het ‘Platform van de 46’ markeerde de geboorte van de Linkse Oppositie, met Trotski als boegbeeld.

Trotskistische groeperingen beroepen zich op de Linkse Oppositie, waaruit in 1938 de door hen geclaimde Vierde Internationale ontstond

Een eeuw na zijn dood... Lenin blijft een voorbeeld voor alle communistische militanten

Published by: IKSonline
26 februari, 2024 - 21:18

De bourgeoisie heeft altijd veel moeite gedaan om de geschiedenis van de arbeidersbeweging te vervalsen en degenen die zich daarin hebben onderscheiden af te schilderen als ongevaarlijk of verwerpelijk. De bourgeoisie weet dit net zo goed als wij. Daarom grijpt ze nog steeds alle mogelijke middelen aan om de overdracht van de gevechten van de grote revolutionairen uit het verleden en hun bijdragen aan de arbeidersbeweging te verdraaien of te verbergen, om ze uit het historisch geheugen van het proletariaat te wissen.

Bilan

Historische continuïteit, een onmisbare en permanente strijd voor de revolutionaire organisaties

Published by: IKSonline
28 januari, 2024 - 23:17

De aanleiding voor de publicatie van onderstaand artikel is de uitgave en presentatie van een aantal nummers van Bilan, het Theoretische Bulletin van de Linkse Fractie van de PCI (Italiaanse Communistische Partij) in het Spaans. Centraal in het artikel staat het belang van de historische continuïteit tussen de opeenvolgende revolutionaire organisaties van het proletariaat, zoals die onder meer door Bilan werd verzekerd.

Oorlog in het Midden-Oosten

De werkelijkheid achter de burgerlijke leuzen

Published by: IKSonline
14 januari, 2024 - 20:49

Imperialistische oorlog leidt tot een eindeloze reeks leugens and valse slogans. De oorlog in het Midden-Oosten is hier geen uitzondering op.

Noch Israël noch Palestina

Arbeiders hebben geen vaderland!

Published by: Internationalisme
10 oktober, 2023 - 13:00

Sinds zaterdag 7 oktober zijn de inwoners van Israël en Gaza is een stortvloed van dodend vuur, lood en staal terechtgekomen. Aan de ene kant Hamas. Aan de andere het Israëlische leger. In het midden worden burgers gebombardeerd, beschoten, geëxecuteerd en gegijzeld. Het dodental loopt al in de duizenden.

Oorlog Israël-Palestina

Internationalistische standpunten tegen de oorlog

Published by: Internationalisme
17 oktober, 2023 - 13:30

De spanningen bereiken overal het kookpunt door de gruwelijk gewelddadige botsingen tussen het Hamas-regime in Gaza en de staat Israël. In beide kampen heerst een sfeer van hysterie. Als wraak voor de terreuraanslag door Hamas hebben gewapende joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever in deze eerste week van de oorlog al vijf Palestijnen gedood, terwijl het Israëlische leger massaal de Gazastrook uitroeit. In zo'n benauwde atmosfeer is het erg moeilijk om de internationalistische weg te volgen die weigert te kiezen voor de ene of de andere kant.

25ste Congres van de IKS

25ste Internationaal Congres van de IKS: Resolutie over de internationale situatie

Published by: IKS
30 augustus, 2023 - 22:06

De resolutie over de internationale situatie is een door het internationaal congres goedgekeurd document dat het kader geeft voor het analyseren van de gebeurtenissen in de wereld in de komende twee jaren. Deze belangrijke tekst heeft niet alleen waarde voor de IKS, maar ook voor alle organisaties, groepen en individuen die de zaak van het communisme ter harte nemen. Het is dan ook een traditie binnen de arbeidersbeweging om zo'n document niet intern te houden maar te publiceren.

Debat in het Proletarisch politiek milieu

De "Internationalistische Communistische Tendens " en het initiatief "Geen oorlog maar de klassenoorlog": een opportunistische bluf die de Kommunistische Linkerzijde verzwakt

Published by: IKSonline
10 oktober, 2023 - 13:52

De Internationalistische Communistische Tendens publiceerde onlangs een verklaring over hun ervaringen met de ‘Geen Oorlog Maar Klassenoorlog’ (NWBCW) comités die ze lanceerden aan het begin van de oorlog in Oekraïne.[1].

Verdediging van het Links Communisme

Een "conferentie" van het "linkscommunisme" in Brussel? Een puur lokmiddel voor zij die een revolutionaire strijd willen voeren!

Published by: IKSonline
6 oktober, 2023 - 13:51

Afgelopen juli werd bekend dat eind mei 2023, op initiatief van de groep Perspective Internationaliste en het Forum pour la Gauche Communiste Internationaliste "Controverses"1, in Brussel een "conferentie" werd gehouden met een twintigtal deelnemers, individuen of vertegenwoordigers van politieke groeperingen die volgens de organisatoren tot "internationalistisch links" of het "links communisme" behoren.

Oorlog in Oekraïne

De balans van één jaar oorlog: De oorlog wakkert de barbarij en de chaos aan in de hele wereld

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 18:13

Al meer dan een jaar lang een verschrikkelijk bloedbad; honderdduizenden soldaten aan beide zijden afgeslacht; meer dan een jaar van willekeurige bombardementen en executies, waarbij tienduizenden burgers zijn vermoord; meer dan een jaar van systematische vernietiging die het land in een gigantisch ruïneveld verandert, terwijl het aantal ontheemden in de miljoenen loopt; meer dan een jaar waarin aan beide zijden enorme sommen geld in deze slachtpartij zijn gestoken (Rusland besteedt nu ongeveer 50% van zijn staatsbegroting aan de oorlog, terwijl de hypothetische wederopbouw van het verwoest

Polemiek met de Internationale Communistische Tendens

De dubbelzinnigheden over de historische betekenis van de stakingsgolf in Groot Brittannië

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 18:18

Na tien maanden van stakingen in vele sectoren kan de heersende klasse, zowel op het Europese continent als overzee, niet langer verbergen dat de arbeidersklasse in Groot-Brittannië de rug heeft gerecht. De burgerlijke media, die aanvankelijk terughoudend waren in hun berichtgeving, moeten nu toegeven dat de stakingen alle records hebben gebroken: niet alleen wat betreft het aantal arbeiders en betrokken sectoren, maar ook wat betreft hun ontwikkeling tot een ware stakingsgolf[1].

Speciaal Dossier: Oorlog in Oekraïne

Dossier oorlog Oekraïne: Kapitalisme is oorlog, oorlog aan het kapitalisme!

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 10:01

Hier vind je al onze artikels over de oorlog in Oekraïne terug.

Ecologie & Milieu

Marxisme en Ecologie: Het kapitalisme vergiftigt de aarde

Published by: InternationaleRevue
29 maart, 2009 - 22:44

Hoe langer de kapitalistische beschaving blijft bestaan, hoe dichter ze ons brengt naar een ecologische ramp van planetaire proporties, een ramp die niet kan worden vermeden zonder de vernietiging van het kapitalisme.

De vernietiging van de natuur maakt van het kommunisme een brandende noodzaak

Published by: IKSonline
31 oktober, 2022 - 14:51

In de eerste helft van 2022 werd de planeet, zoals in zovele van de voorgaande jaren, geteisterd door talrijke bosbranden in Frankrijk, Marokko, Zuid-Korea, Turkije en Argentinië; catastrofale overstromingen in Pakistan, India, Zuid-Afrika, Madagaskar en Brazilië; tropische stormen in de Filippijnen,Mozambique, Cuba en Florida, ongekende hittegolven in India en Pakistan. De stijging van de temperatuur heeft het risico van extreme weersrampen aanzienlijk vergroot. De schaal van verwoesting die dit met zich meebrengt is angstaanjagend: het onthult de versnelling van de ontbinding van het kapitalisme. Maar wat is het verband tussen de stijgende temperaturen en de steeds grotere verstoringen van en extreme omstandigheden in het weer? Vanuit kapitalistisch oogpunt is de natuur een opslagplaats van grondstoffen die naar hartenlust kan worden geplunderd. Het kapitalisme is niet geïnteresseerd in het redden van mensenlevens. De oproep voor Degrowth is echter een valse oplossing voor toenemende klimaatrampen.

Imperialistisch conflict in Oekraïne

Vijf maanden van ‘speciale operatie’: Imperialistische botsingen in Oekraïne vergroten de chaos en de barbaarsheid van de oorlog

Published by: IKSonline
26 september, 2022 - 15:55

Terwijl Rusland onophoudelijk bommen werpt op Oekraïense steden, herhaalden de vertegenwoordigers van de ‘democratische’ grootmachten aan het eind van de G7-bijeenkomst, die werd georganiseerd op 28 juni in de bucolische omgeving van de Beierse Alpen, in koor: “Rusland kan en mag niet winnen!” (Macron).

Alle staten zijn verantwoordelijk voor de oorlog!

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 10:33

De burgerlijke maatschappij, verrot tot op het bot, ziek van zichzelf, spuwt opnieuw haar vuile stortvloed van ijzer en vuur uit. Elke dag vertoont de Oekraïense slachtpartij haar stoet van massale bombardementen, hinderlagen, belegeringen en kolommen vluchtelingen die met miljoenen op de vlucht slaan voor het spervuur van de oorlogvoerende partijen.

Geconfronteerd met de oorlog en de crisis mag de arbeidersklasse geen enkel offer aanvaarden

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:27

Het ontketenen van oorlogszuchtige barbaarsheid in Oekraïne blijft de hele wereld bedreigen met ‘collateral damage’, waaronder met name meer ellende in de wereld, een aanzienlijke verergering van de economische aanvallen tegen de arbeidersklasse: intensivering van de uitbuiting, stijging van de werkloosheid, inflatie.

Polemiek

Internationalisme betekent beide imperialistische kampen afwijzen

Published by: Internationalisme
17 oktober, 2021 - 21:07

Het uitbreken van een imperialistische oorlog is altijd een test voor hen die beweren aan de kant van de wereldarbeidersklasse. Ten aanzien van de oorlog tussen Israel en Hamas vormde zich een ‘moeras’ waar proletarische standpunten vermengd werden met concessies aan de heersende ideologie, en dus aan rechtvaardigingen voor imperialistische oorlog. Het proletarisch internationalisme moet een oriëntatie te bieden aan bewegingen die in de toekomst die werkelijk een proletarisch verzet vormen tegen de kapitalistische oorlog.