Oorlog in Oekraïne, pandemie, milieurampen, economische crisis... Alleen het proletariaat kan de mensheid een toekomst bieden.

Published by IKSonline
26 september, 2022 - 16:18

De accumulatie en gelijktijdig optreden van de verschillende rampen, de oorlog, de pandemie, de milieurampen, de economische crisis, tonen slechts één ding aan: de accentuering van de verrotting van de kapitalistische maatschappij en het totale onvermogen van de heersende klasse om deze historische tendens tegen te gaan.

Internationaal pamflet

De bourgeoisie gelast nieuwe opofferingen, de arbeidersklasse antwoordt met strijd

Published by IKS
4 september, 2022 - 20:52
  • Alle spreken over de grootste stakingsacties in Groot-Brittannië sinds tientallen jaren; alleen de stakingen van 1979 hebben een grotere beweging in gang gezet. Acties op deze schaal zijn een gebeurtenis van internationaal belang, een boodschap aan de uitgebuitenen van alle landen.

Dit internationale pamflet is in pdf-formaat in bijlage beschikbaar. Wij moedigen onze lezers aan om exemplaren uit te printen en waar mogelijk te verspreiden

Oorlog in Oekraïne

Gezamenlijke verklaring van de groepen van de Internationale Kommunistische Linkerzijde over de oorlog in Oekraïne

Published by IKSonline
12 april, 2022 - 14:01

De terugkeer van de imperialistische slachting in Europa in de oorlog in Oekraïne noodzaakt de organisaties van de Kommunistische Linkerzijde, hoewel gering in aantal en weinig bekend, om hun gemeenschappelijke erfenis van betrokkenheid met de beginselen van het proletarisch internationalisme te verdedigen en een gezamenlijke verklaring uit te geven.

Speciaal Dossier: Oorlog in Oekraïne

Kapitalisme is oorlog, oorlog aan het kapitalisme!

Published by Internationalisme
21 april, 2022 - 10:01

Hier vind je al onze artikels over de oorlog in Oekraïne terug.

Actualisering van de oriëntatietekst van 1990

Militarisme en ontbinding (mei 2022)

Published by: IKS
18 augustus, 2022 - 12:33

De IKS heeft de stellingen over "De ontbinding als hoogste stadium van het verval van het kapitalisme" (Internationale Revue nr. 13) in mei 1990 aangenomen, een paar maanden na de ineenstorting van het Oostblok die aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie voorafging.

Kommunistische Linkerzijde in België

De internationalistische Kommunistische Linkerzijde in België (I): Verspreide revolutionaire krachten strijden tegen het verraad van de B.W.P.-leiding

Published by: Internationalisme
13 juni, 2022 - 23:42

Na het verraad van de Tweede Internationale ontstond er in België een internationalistische oppositie tegen de oorlog in drie milieus: a) radicale militanten binnen de Socialistische Jonge Wacht (SJW); b) aanhangers van een humanitair internationalisme; c) revolutionaire syndicalistische kernen.  In het verloop van de oorlog zouden deze stromingen onder invloed van Zimmerwald (1915) en Kienthal (1916) en van de Conferentie van Stockholm (1917) een steeds meer radicale ontwikkeling doormaken. Uiteindelijk stelde deze ontwikkeling hen voor de uitdaging te breken met de sociaaldemocratische ideologie.

Kapitalistisch links

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (V) Het debat in de bourgeoisie is een nietsontziende strijd, in het proletariaat een middel tot verheldering

Published by: IKSonline
2 juli, 2022 - 14:54

Dit werk maakt deel uit van de serie ‘De verborgen erfenis van kapitalistisch links’, waarin we iets proberen te belichten dat veel groepen en militanten van de Kommunistische Linkerzijde moeilijk kunnen begrijpen: het is niet alleen noodzakelijk om te breken met de politieke standpunten van alle partijen van het kapitaal (populisme, fascisme, rechts, links, extreem links) maar ook om te breken met hun organisatiemethoden, hun moraal, hun manier van denken. Deze breuk is zeer noodzakelijk, maar het is zeer moeilijk omdat wij dagelijks leven onder het gewicht van ideologieën die vijanden zijn van de bevrijding van de mensheid: bourgeoisie, kleinburgerij en lompenproletariaat. In dit vijfde artikel van de reeks zullen wij de cruciale vraag van het debat behandelen.

De verborgen erfenis van kapitalistische links (IV) Hun moraal en de onze

Published by: IKSonline
8 januari, 2022 - 21:48

Dit vierde artikel van onze serie over het radicale verschil tussen de linkerzijde en de uiterst linkerzijde van het kapitaal enerzijds, en de kleine organisaties die zich beroepen op de Kommunistische Linkerzijde anderzijds, is gewijd aan de morele kwestie en toont aan hoe groot de kloof is tussen de moraal van de partijen die beweren de uitgebuitenen te verdedigen en de proletarische moraal die de waarlijk kommunistische organisaties in praktijk moeten brengen.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (III) Een wijze van functioneren die de kommunistische principes verloochent

Published by: IKSonline
16 september, 2021 - 10:44

De serie die ons bezighoudt stelt het minder zichtbare deel (het verborgen gezicht) van de organisaties van links en extreem-links van het kapitaal aan de kaak (socialisten, stalinisten, trotskisten, maoïsten, officiële anarchisten, ‘nieuw’ links Syriza-stijl, France Insoumise of Podemos in Spanje). In het eerste artikel van de serie zagen we hoe zij de arbeidersklasse, die zij beweren te verdedigen, verloochenen, in het tweede hebben we hun methode en manier van denken onderuitgehaald.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (II) Een methode en denkwijze ten dienste van het kapitalisme

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:44

In het eerste artikel stelden we aan de kaak dat, eenmaal het programma ter verdediging van het kapitaal dat deze bedriegers presenteren hebben overwonnen, het noodzakelijk wordt een ander probleem onder ogen te zien: de manier van denken, de manier van omgaan met elkaar onder kameraden, de methoden van organiseren, de morele visie, de opvatting van debat, de visie van strijdbaarheid, die in deze partijen wordt beleefd. Het is nog moeilijker om af te komen van hun kijk op deze kwesties dan om de politieke misleidingen te ontmaskeren die zij verkopen, omdat  zij ons handelen conditioneren, ons gedrag vergiftigen en het zich verspreiden in de organisatorische werking.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (I) Een valse visie op de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:32

Eén van de plagen waar de revolutionaire organisaties van de Kommunistische Linkerzijde mee te kampen hebben, is dat veel van haar militanten eerder door partijen en groepen van Links en Ultra Links van het Kapitaal zijn gegaan (SP, CP, Trotskisme, Maoïsme, officieel anarchisme, het vermeende ‘nieuwe links’ van Syriza of Podemos). Dat is onvermijdelijk, want geen militant wordt geboren met een aangeboren helderheid. Deze stap laat echter een ballast achter die moeilijk te identificeren is : men slaagt er wel in te breken met de politieke standpunten van deze organisaties (syndicalisme, verdediging van de natie en nationalisme, deelname aan verkiezingen, enz.), maar het is veel moeilijker zich te ontdoen van de attitudes, de manier van denken, de manier van debatteren, de gedragingen, de opvattingen, die deze organisaties uitermate injecteren en die hun manier van leven vormen.

Debatten tijdens openbare bijeenkomsten van de IKS

Openbare bijeenkomsten van de IKS Wie kan de oorlogen en het kapitalistische barbarendom tegenhouden?

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:37

Op dit moment beleven we de meest intensieve oorlogspropaganda sinds de Tweede Wereldoorlog - niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar over de hele wereld. Het is daarom van essentieel belang dat allen, die op het wapengekletter willen reageren met de boodschap van proletarisch internationalisme, elke gelegenheid aangrijpen om samen te komen voor discussie en verheldering, voor wederzijdse solidariteit en steun, en voor het bepalen van serieuze revolutionaire activiteit tegen de oorlogsdrang van de bourgeoisie.

Waarom is de analyse van de ontbinding van het kapitalisme essentieel om de huidige gebeurtenissen te begrijpen?

Published by: IKSonline
3 februari, 2022 - 10:46

In de herfst van 2021 heeft de IKS in diverse delen van de wereld openbare bijeenkomsten georganiseerd rond het thema “De verergering van de ontbinding van het kapitalisme: zijn gevaren voor de mensheid en de verantwoordelijkheid van het proletariaat”. In de artikelen wordt dieper ingegaan op een aantal fundamentele discussies zoals die zich tijdens deze bijeenkomsten ontwikkelden.

België

Prijsstijgingen, reorganisaties, harder en langer werken, ... Zich verzetten tegen het opdrijven van de uitbuiting!

Published by: Internationalisme
25 november, 2021 - 12:05

Na de enorme dip in het eerste jaar van de pandemie, zet de bourgeoisie in België sinds de afgelopen zomer volop in op een herstel van de economie. Als gevolg van de Covid-19 crisis is de context waarin dit ‘herstel’ zijn beslag moet krijgen zeer complex en onvoorspelbaar geworden en confronteert haar met een opeenstapeling van hindernissen die haar er onvermijdelijk toe zullen aanzetten de aanvallen op de werk- en  levensvoorwaarden van de arbeiders op te voeren.

Klimaatverandering

Openbare bijeenkomst in Utrecht: Een moment in het debat over "klimaatstakingen"

Published by: Internationalisme
10 juli, 2020 - 11:40

Sinds de tweede helft van 2019 staat het klimaatvraagstuk opnieuw wereldwijd in het middelpunt van de media-aandacht. Demonstraties, voornamelijk door jongeren, hebben plaatsgevonden in 270 steden over de hele wereld om te protesteren tegen de verslechtering van het klimaat en de vernietiging van het milieu. Het is in deze context dat de IKS in oktober 2019 in Utrecht een openbare bijeenkomst organiseerde met als thema “Alleen de kommunistische klasseloze maatschappij kan de harmonie met de natuur herstellen”.

24e Congres van de IKS

Resolutie over de internationale situatie

Published by: IKS
6 oktober, 2021 - 20:28

Deze resolutie wil alle belangrijke elementen van de wereldsituatie samenbrengen: de versnelling van de ontbinding, de verscherping van de imperialistische rivaliteiten, een ongekende economische crisis en de vooruitzichten voor de klassenstrijd.

Commune van Parijs 1871

De commune van Parijs: Eerste revolutionaire stormloop van het proletariaat

Published by: IKSonline
28 april, 2021 - 01:25

150 jaar geleden, op 18 maart 1871, begon de eerste revolutionaire opstand van het proletariaat, die de stoot gaf aan de Commune van Parijs. In de totale oorlog, die door de bourgeoisie was uitgeroepen, hield de Commune 72 dagen stand, tot 28 mei 1871: de meedogenloze onderdrukking kostte 20.000 proletariërs het leven. Sindsdien is de Commune van Parijs voor de arbeidersklasse, van generatie op generatie, een voorbeeld, een referentie, een erfgoed dat toebehoort aan de uitgebuitenen van de hele wereld.

Ontbinding

Rapport over de hedendaagse ontbinding (mei 2017)

Published by: IKS
10 juli, 2020 - 12:10

Het is meer dan 25 jaar geleden dat de IKS de Stellingen over de Ontbinding aannam. Sindsdien is deze analyse van de huidige periode van het leven van de maatschappij op de eerste plaats komen te staan in ons organisatorisch begrip van de ontwikkeling van de wereld. Het hiernavolgende document vormt een actualisatie van de Stellingen in het licht van de ontwikkeling van de internationale situatie van de afgelopen kwart eeuw, en in het bijzonder van de recente periode.

Amerikaanse Verkiezingen 2020

De aanval op het Capitool in Washington: de Verenigde Staten in het hart van de wereldwijde ontbinding van het kapitalisme

Published by: IKSonline
18 januari, 2021 - 20:11

“Dat is de manier waarop de uitslagen worden aangevochten in de bananenrepublieken.” Deze verklaring volgde op het binnendringen in het Capitool door enkele honderden supporters van Trump die de bekrachtiging van de overwinning van Joe Biden op 6 januari kwamen onderbreken. Men had kunnen denken dat zo'n hardvochtig oordeel over de politieke situatie in de Verenigde Staten afkomstig zou zijn van een individu met een diepgewortelde vijandigheid tegenover dit land, of van een “linkse” Amerikaan. Niets van dit alles: de schrijver was voormalig president George W.

Arbeidersklasse = revolutionaire klasse

Polemiek: Twijfels over de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
6 september, 2020 - 21:45

Wanneer de arbeidersklasse openlijk haar kracht toont, wanneer zij de productie dreigt te verlammen, de staat terugdringt, een echte gisting in de hele maatschappij teweegbrengt - zoals bijvoorbeeld het geval was tijdens de massastaking in Polen in de zomer van 1980 - lijkt de vraag ‘is de arbeidersklasse de revolutionaire kracht van onze tijd’ tamelijk absurd.

Verdediging van het Proletarisch politiek milieu

De vervalsingen van Grenzeloos/SAP om de Kommunistische Linkerzijde in diskrediet te brengen.

Published by: IKSonline
5 januari, 2020 - 22:14

De strijd voor de verdediging van de verworvenheden van de Komintern, vooral door de Kommunistische Linkerzijde, wordt in dit artikel nader onder de loep genomen. De aanleiding hiervoor is de publicatie van een artikel op de website van Grenzeloos (Nederland) en SAP (België) met de titel “Vragen zonder antwoord - de Nederlandse en Duitse communistische linkerzijde”. Het betreffende artikel gebruikt de bespreking van het boek “The Dutch and German Communist Left (1900-1968)” als een opstap om de Kommunistische Linkerzijde, de meest konsekwente verdedigers van de kommunistische principes en van het optreden van het proletariaat als zelfstandige klasse, in diskrediet te brengen.

Gaizka zwijgt. Een oorverdovende stilte

Published by: IKS
4 mei, 2020 - 21:28

Na de publicatie van ons artikel: "Wie is wie in Nuevo Curso, waarin de samenwerking van het individu genaamd Gaizka met hoge ambtenaren en instellingen van de burgerlijke staat aan de kaak wordt gesteld, heeft deze persoon zich tot nog toe in een absolute stilzwijgen gehuld. “Geen commentaar”. Zwijgen als antwoord. En we vinden het moeilijk te geloven dat hij niet heeft gehoord wat we zeggen, omdat zijn vrienden onmiddellijk zijn verdediging op zich hebben genomen. Maar noch de ene, noch de andere hebben de feiten weerlegd, die we aan het licht gebracht hebben: Niets, absoluut niets.

Wie is wie in 'Nuevo Curso'?

Published by: IKS
28 januari, 2020 - 12:00

Het proletariaat zal de mensheid alleen kunnen bevrijden van de steeds verstikkende ketens van het wereldkapitalisme als zijn strijd wordt geïnspireerd en bevrucht door de historische continuïteit van zijn kommunistische organisaties, de rode draad die loopt van de Bond van Kommunisten in 1848 tot de huidige organisaties die zich identificeren met de traditie van de Kommunistische Linkerzijde. Zonder dit kompas zal de reactie van de arbeiders tegen de barbaarsheid en de ellende die het kapitalisme oplegt, veroordeeld zijn tot blinde, wanhopige acties, die kunnen leiden tot een definitieve keten van nederlagen.

Ecologie & milieu

Geen oplossing voor de ecologische catastrofe zonder de emancipatie van de arbeid van de kapitalistische uitbuiting

Published by: IKSonline
5 februari, 2020 - 23:46

De overweldigende consensus van de serieuze wetenschappelijke opinie is dat we nu al een wereldwijde ecologische catastrofe van ongekende proporties tegemoet gaan. Dit is niet de plaats om alle verschillende aspecten te ontleden van de ramp waar de mensheid mee te maken heeft, van de vervuiling van de zee, de lucht en de rivieren tot de dreigende uitroeiing van talloze planten- en diersoorten, met als dieptepunt de dreiging van het steeds snellere proces van opwarming van de aarde.

Marxisme en Ecologie: Het kapitalisme vergiftigt de aarde

Published by: InternationaleRevue
29 maart, 2009 - 22:44

Hoe langer de kapitalistische beschaving blijft bestaan, hoe dichter ze ons brengt naar een ecologische ramp van planetaire proporties, een ramp die niet kan worden vermeden zonder de vernietiging van het kapitalisme.

De opbouw van de politieke organisatie

Tegen het opportunisme en sektarisme: Hoe een organisatie opbouwen ter verdediging van het proletarisch perspectief

Published by: Internationalisme
3 augustus, 2019 - 12:23

In reactie op het artikel “De strijd van de linkerzijde binnen de oude sociaaldemocratische partij - Reactie op een brief van een lezer over de Duitse Revolutie”, heeft dezelfde lezer ons een brief geschreven, waarin hij nog wat dieper ingaat en kritiek levert op enkele onderwerpen die in het artikel zijn ontwikkeld.

Over de aard en de functie van de politieke partij van het proletariaat (Internationalisme nr. 38 – oktober 1948)

Published by: InternationaleRevue
14 maart, 2017 - 20:20

Het document dat wij hier publiceren is voor het eerst verschenen in 1948, op de bladzijdes van Internationalisme, de publicatie van de kleine groep Gauche Communiste de France, waar de IKS zich, sinds haar oprichting in 1975, op beroept. Het belangrijkste doel van deze tekst is de historische voorwaarden te onderzoeken die de vorming en de werkzaamheden van de revolutionaire organisaties bepalen.

Anarchisten en de oorlog in Oekraïne

Van internationalisme naar de ‘verdediging van de natie’

Published by: IKSonline
18 augustus, 2022 - 12:14

De uiteenlopende aard van de reactie van de anarchistische organisaties op de imperialistische slachting in Oekraïne is tamelijk voorspelbaar. Het anarchisme is altijd verdeeld in een hele reeks tendensen. Vandaag wordt de anarchistische ‘familie’ verscheurd door de fundamentele tegenstelling tussen steun aan de imperialistische oorlog en internationalisme. Als linkskommunisten veroordelen we eerste, maar steunen we de pogingen van groepen om tussen te komen in de situatie met een duidelijk internationalistisch standpunt.

Oorlog in Oekraïne

Vijf maanden van ‘speciale operatie’: Imperialistische botsingen in Oekraïne vergroten de chaos en de barbaarsheid van de oorlog

Published by: IKSonline
26 september, 2022 - 15:55

Terwijl Rusland onophoudelijk bommen werpt op Oekraïense steden, herhaalden de vertegenwoordigers van de ‘democratische’ grootmachten aan het eind van de G7-bijeenkomst, die werd georganiseerd op 28 juni in de bucolische omgeving van de Beierse Alpen, in koor: “Rusland kan en mag niet winnen!” (Macron).

Internationaal pamflet van de IKS

Tegenover de aanvallen van de bourgeoisie, hebben we een verenigde en massale strijd nodig!

Published by: IKS
3 februari, 2022 - 10:32

In sommige landen zijn arbeidersstakingen uitgebroken tegen de ondraaglijke verslechtering van de levensomstandigheden, en met name tegen de explosieve inflatie. Wij verspreiden een international pamflet dat de strijd steunt en er lering uit trekt om nieuwe gevechten voor te bereiden.

Internationale  klassenstrijd

Strijd in de VS, Iran, Italië, Korea... Noch de pandemie, noch de economische crisis heeft de strijdlust van het proletariaat gebroken!

Published by: IKSonline
8 januari, 2022 - 22:00

In oktober vorig jaar hebben we wereldwijd een broos maar reëel ontwaken gezien van de strijdbaarheid en het zelfvertrouwen van arbeiders, met de VS als middelpunt. De stakingsbeweging mobiliseerde duizenden arbeiders, waarbij de ervaren en ‘beschermde’ arbeiders de strijd aanbond tezamen met hun jonge collega's die onder veel onzekerdere omstandigheden werken.

Coronacrisis

CORONACRISIS-DOSSIER: De ware doodsoorzaak is het kapitalisme!

Published by: IKSonline
22 augustus, 2020 - 22:53

In dit dossier staan al onze Nederlandstalige artikels over de corona-crisis opgelijst.

Voor de bourgeoisie, het beste beloven is het ergste voorbereiden!

Published by: IKSonline
8 januari, 2022 - 22:05

De WHO schat dat het dodental als gevolg van de pandemie nu al kan oplopen tot 10 à 15 miljoen doden! Deze cijfers, die een jaar geleden nauwelijks voorstelbaar waren, zijn vandaag niettemin een trieste realiteit. Om de verantwoordelijkheid van de kapitalistische productiewijze te verbergen, leggen alle nationale bourgeoisieën de schuld bij de Westerse ongevaccineerde bevolking, die de intensieve zorg doen vollopen, en andere delen die erop staan om als eerste gevaccineerd te worden, waardoor tot nu toe slechts 2% van de bevolking van de armere landen volledig is gevaccineerd.

Nederland na de verkiezingen Het einde van de politieke stabiliteit?

Published by: Internationalisme
30 juni, 2021 - 22:12

Tot nog toe was Nederland een toonbeeld van politieke stabiliteit. Maar de huidige campagne tegen Rutte en het feit dat de populisten nog nooit zoveel zetels hebben gewonnen als bij de laatste verkiezingen laat zien dat de controle de bourgeoisie steeds meer ontglipt. Haar moeilijkheden om een nieuwe stabiele regering te vormen, die in staat is huidige en de komende stormen het hoofd te bieden, brengt op treffende wijze de tendens van het ‘ieder voor zich’ tot uitdrukking.

De pandemie onthult en versnelt het verval en de ontbinding van het kapitalisme

Published by: Internationalisme
10 juli, 2020 - 11:33

In deze vreemde dagen waarin het abnormale de norm is geworden, is een groep kameraden, die al jaren in verschillende initiatieven in de stad Alicante de strijd aanbindt, samengekomen om een debat op gang te brengen over de huidige en de historische situatie. Onze strijdwil, die in de loop der jaren in verschillende richtingen is gegaan, behoudt twee elementen: de bevestiging van de reële behoefte aan autonomie van de arbeidersklasse (onze klasse) en het proletarische internationalisme. Bijgevolg  erkennen we onszelf in de historische en internationale revolutionaire beweging van het proletariaat.

Veralgemeend kapitalistisch barbarendom of proletarische wereldrevolutie

Published by: IKS
16 april, 2020 - 00:23

We publiceren deze internationale verklaring van de IKS over de huidige Covid-19-crisis in de vorm van een ‘digitaal pamflet’ omdat het onder de voorwaarden van de lock-down natuurlijk niet mogelijk is om een gedrukte versie in grote aantallen te verspreiden. We vragen al onze lezers om alle beschikbare middelen te gebruiken om deze tekst te verspreiden - sociale media, internetforums, enzovoort - en om ons te schrijven met informatie over de reacties en discussies die dit oproept, en natuurlijk met hun eigen opvattingen over het artikel. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat allen die voor de proletarische revolutie strijden, hun solidariteit met elkaar betuigen en de onderlinge banden met elkaar onderhouden. Hoewel we ons vooralsnog fysiek moeten afzonderen, kunnen we nog steeds politiek bijeenkomen!

Rapport over de Covid-19-pandemie en de periode van kapitalistische ontbinding

Published by: IKS
29 november, 2020 - 23:01

Dit rapport is geschreven voor een recent congres van onze afdeling in Frankrijk en zal worden gevolgd door andere rapporten over de internationale situatie.

In 2020, is de Covid-pandemie, de belangrijkste crisis in de wereldgeschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog, een onmiskenbaar herkenningsteken geworden van deze hele periode van ontbinding, doordat ze een reeks factoren van chaos verenigt die de veralgemeende verrotting van het kapitalistische systeem uitdrukken. Om beter te begrijpen waarom de Covid-pandemie symbolisch is voor de kapitalistische periode van de ontbinding moeten we bestuderen hoe het komt dat ze in vorige tijden niet op dezelfde manier plaatsvond als vandaag.

Een jaar van nalatigheid ten opzichte van COVID: het kapitalisme doodt!

Published by: Internationalisme
30 juni, 2021 - 22:22

Sinds begin april verspreidt Covid-19 zich snel over de wereld. Terwijl de situatie in Europa zich enigszins stabiliseert en deze in de Verenigde Staten na een enorme uitbraak van besmettingen, lijkt af te nemen, zijn Latijns-Amerika en het Indiase subcontinent nu in rep en roer. Een and als Chili, waarvan de bevolking massaal was behandeld met Chinese vaccins, wordt getroffen door een explosie van besmettingen.

Nederland:ultralinks en de covid-19 crisis: de misleiding van een nieuwe start binnen het kapitalisme

Published by: Wereldrevolutie
1 oktober, 2020 - 21:10

De covidpandemie heeft de wereld gestort in de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is de economische achteruitgang sinds de jaren 1930 niet meer zo groot geweest.

Ideologische campagnes

Imperialistische, barbaarse en criminele propaganda!

Published by: IKSonline
18 augustus, 2022 - 12:41

In alle oorlogen zijn de klassieke en onvermijdelijke wapens van de staten die van de massapropaganda, de manipulatie en de desinformatie. De imperialistische oorlog in Oekraïne vormt geen uitzondering op deze verachtelijke pogingen tot manipulatie en propaganda. 

Ideologische campagne

Humanitaire ‘propaganda’ in dienst van de oorlog

Published by: IKSonline
12 april, 2022 - 14:13

De oorlog in Oekraïne ontsnapt niet aan de vuige instrumentalisering van het lijden door een bourgeoisie die op cynische wijze munt slaat uit de wanhoop die gepaard gaat met de grootste exodus sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Achter de levendige hulde aan het martelaarschap van het ‘Oekraïense volk’ gaat de smerige werkelijkheid schuil van schaamteloze oorlogsstokers. Het zogenaamde humanisme van de Europese staten is een grote leugen en een pure misleiding.

Imperialistisch conflict in Oekraïne

Alle staten zijn verantwoordelijk voor de oorlog!

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 10:33

De burgerlijke maatschappij, verrot tot op het bot, ziek van zichzelf, spuwt opnieuw haar vuile stortvloed van ijzer en vuur uit. Elke dag vertoont de Oekraïense slachtpartij haar stoet van massale bombardementen, hinderlagen, belegeringen en kolommen vluchtelingen die met miljoenen op de vlucht slaan voor het spervuur van de oorlogvoerende partijen.

Ideologische campagne Het trotskisme, de grote ronselaar van het imperialisme, rekruteerder van kanonnenvoer

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:22

Sinds zijn overgang naar het burgerlijk kamp heeft het trotskisme geen gelegenheid voorbij laten gaan om het bewustzijn van de arbeidersklasse aan te tasten door de proletariërs ertoe aan te zetten om in de conflicten, die elkaar sinds de Tweede Wereldoorlog hebben opgevolgd, de kant te kiezen van het ene imperialistische kamp tegen het andere. Zijn houding ten aanzien van de oorlogszuchtige chaos in Oekraïne bevestigt dit eens te meer.

Geconfronteerd met de oorlog en de crisis mag de arbeidersklasse geen enkel offer aanvaarden

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:27

Het ontketenen van oorlogszuchtige barbaarsheid in Oekraïne blijft de hele wereld bedreigen met ‘collateral damage’, waaronder met name meer ellende in de wereld, een aanzienlijke verergering van de economische aanvallen tegen de arbeidersklasse: intensivering van de uitbuiting, stijging van de werkloosheid, inflatie.

Onze heersers eisen offers op het altaar van de oorlog

Published by: IKSonline
5 maart, 2022 - 23:32

We blijven het bloedige conflict in Oekraïne analyseren en aan de kaak stellen, evenals de leugens van de bourgeoisie die erop gericht zijn de arbeidersklasse over te halen om de oorlog steunen.

Oekraïne: verergering van oorlogsspanningen in Oost-Europa

Published by: IKSonline
20 februari, 2022 - 20:22

De spanningen rondom Oekraïne nemen met de dag toe en de situatie wordt steeds onvoorspelbaarder en gevaarlijker. Uit de hand gelopen militaire botsingen in de Donbass kunnen zomaar het begin zijn van een bloedige oorlog. Vanwege de groeiende tegenstellingen in een context van chaos en ‘ieder voor zich’ zal zoiets een onvergelijkbaar grotere impact hebben dan de oorlog in Joegoslavië of op de Krim.

Polemiek

Internationalisme betekent beide imperialistische kampen afwijzen

Published by: Internationalisme
17 oktober, 2021 - 21:07

Het uitbreken van een imperialistische oorlog is altijd een test voor hen die beweren aan de kant van de wereldarbeidersklasse. Ten aanzien van de oorlog tussen Israel en Hamas vormde zich een ‘moeras’ waar proletarische standpunten vermengd werden met concessies aan de heersende ideologie, en dus aan rechtvaardigingen voor imperialistische oorlog. Het proletarisch internationalisme moet een oriëntatie te bieden aan bewegingen die in de toekomst die werkelijk een proletarisch verzet vormen tegen de kapitalistische oorlog.

Februaristaking 1941

De Februaristaking van 1941 in Nederland

Published by: IKS
13 maart, 2021 - 21:25

Welk verzet kan de arbeidersklasse plegen tegen de aanvallen van staten of rechtse groepen tegen buitenlanders of afzonderlijke etnische groepen? Op welke grondslag strijdt de arbeidersklasse tegen racistische pogroms – op een nationalistische of op een internationalistische? Over welke middelen beschikt de arbeidersklasse om zich als klasse te weer te stellen tegen dergelijke aanvallen? Hoe komen revolutionairen tussen in zo'n situatie? Dat de arbeidersklasse niet in het minst veroordeeld is tot hulpeloosheid of dadeloos moet toekijken bewijzen de reacties van de arbeiders in Nederland in de winter van 1941, exact 80 jaar geleden.

Samenzweringstheorieën

Marxisme & Samenzweringstheorieën

Published by: IKSonline
6 september, 2020 - 22:02

Samenzweringstheorieën bestaan al even lang als de klassenmaatschappij en de regering, ook al variëren ze sterk in omvang en aannemelijkheid. Vandaag wenden velen zich tot complottheorieën om te proberen de situatie in de wereld te begrijpen. Wij in de IKS zijn ook beschuldigd van ‘samenzweringstheorieën’ vanwege onze stelling over het ‘machiavellianisme’ van de heersende klasse. Er bestaan echter fundamentele verschillen tussen een marxistische analyse van het politieke leven van de heersende klasse en de ideologische onderbouwing van veel samenzweringstheorieën.

Internationale situatie

‘Volksopstanden’ zijn geen antwoord op de verdieping van de crisis en de ellende van het wereldkapitalisme

Published by: IKSonline
5 februari, 2020 - 23:28

Overal ter wereld worden de aanvallen op de arbeidersklasse uitgebreider en ingrijpender met een verslechtering van de levensomstandigheden van het proletariaat als gevolg. Wat betreft de landen, die noch tot de ‘rijke’, noch tot de ‘opkomende’ landen behoren, is de situatie nog erger. De niet-uitbuitende bevolking wordt er in een eindeloze ellende gedompeld. Vooral deze landen zijn de laatste tijd het toneel geweest van volksbewegingen tegen de eindeloze offers die het kapitalisme eist. Verre van een toekomstige reactie van de arbeidersklasse te bevorderen, dienen deze interklassistische volksopstanden er alleen maar toe het idee van ‘no future’ te versterken.