Editoriaal Internationalisme nr.378

Tegen crisismaatregelen en bezuinigingen: Het proletariaat recht wereldwijd zijn rug!

Published by Internationalisme
8 mei, 2023 - 17:44

De stakingen die afgelopen juni in Groot-Brittannië uitbraken, na tientallen jaren van aanvallen en passiviteit, hebben een duidelijke verandering betekend in de mentaliteit van de arbeidersklasse: "Enough is enough!". De massale demonstraties tegen de pensioenhervorming in Frankrijk en de veelheid van stakingen en demonstraties over de hele wereld bevestigen de realiteit van een echte breuk: de proletariërs weigeren nieuwe aanvallen zonder meer te ondergaan!

Internationaal pamflet van de IKS

Verder gaan dan in Mei 1968!

Published by IKSonline
25 april, 2023 - 15:40

“Genoeg is genoeg!” (Verenigd Koninkrijk). “Geen jaar meer, geen euro minder” (Frankrijk). “Verontwaardiging komt van ver” (Spanje). “Voor ons allemaal” (Duitsland). Al deze leuzen, gescandeerd tijdens de stakingen van de afgelopen maanden over de hele wereld, laten zien hoezeer de huidige strijd van de arbeiders de algemene verslechtering van onze levens- en werkomstandigheden afwijst en tot uitdrukking brengt.

Open Bijeenkomst te Antwerpen

Open Bijeenkomst 27-05 Antwerpen: Frankrijk, Engeland, Nederland, België... Verder gaan dan in mei 1968

Published by IKSonline
18 april, 2023 - 10:19

"Genoeg is genoeg!" - Verenigd Koninkrijk. "Geen jaar meer, geen euro minder" - Frankrijk. "Verontwaardiging zit diep" - Spanje. "Voor ons allemaal" - Duitsland. Al deze slogans, gescandeerd tijdens de stakingen van de afgelopen maanden over de hele wereld, laten zien hoezeer de huidige arbeidersstrijd de afwijzing van de algemene verslechtering van onze levens- en arbeidsomstandigheden tot uitdrukking brengt. In Denemarken, Portugal, Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, China... dezelfde stakingen tegen dezelfde steeds minder duurzame uitbuiting.

Derde Manifest van de IKS

Het kapitalisme leidt tot de vernietiging van de mensheid... Alleen de wereldrevolutie van het proletariaat kan er een einde aan maken

Published by IKS
20 januari, 2023 - 22:32

De jaren 20 van de 21e eeuw zullen van groot belang zijn voor de historische ontwikkeling van de klassenstrijd en de arbeidersbeweging. Zij zullen duidelijker dan in het verleden het perspectief tonen van vernietiging van de mensheid, dat de kapitalistische ontbinding in zich draagt gecombineerd met de eerste stappen van het proletariaat in de richting van zijn historisch vermogen om het communistisch perspectief te schetsen.

De jaren ’20 van de 21e eeuw

De versnelling van de kapitalistische ontbinding stelt openlijk de kwestie van de vernietiging van de mensheid.

Published by IKSonline
14 januari, 2023 - 19:44

De combinatie van crisisverschijnselen, zoals de oorlog in Oekraïne, de verstoring van het klimaat, de economische crisis,  de politieke stuiptrekkingen, de grootschalige hongersnoden, de massale migratie, de gruwelijke slachtpartijen, en hun onderlinge interactie en wederzijdse versterking heeft de Internationale Kommunistische Stroming ertoe aangezet het onderstaande document aan te nemen.

Lezersbrief

Hoe kunnen we de algemene dynamiek van de proletarische strijd beoordelen?

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 17:59

"Zolang het kapitalisme bestaat, zal er arbeidersstrijd zijn. Dit was het geval in de opgaande fase van het kapitalisme. En ook in de periode van verval(vanaf ongeveer 1914, en dit gold zelfs tijdens de periode van de contrarevolutie. En zelfs aan het begin van de COVID-periode was er arbeidersstrijd, in Italië, in de VS, enz. [...] Dus vraag ik me af: zijn stakingen op zichzelf, hoe positief ook, een indicatie van een algemene heropleving van de arbeidersstrijd? Kunnen stakingen soms niet de uitdrukking zijn van wanhoop, van twijfel?

Na de treinramp in Griekenland

De arbeiders tonen strijdbaarheid en solidariteit!

Published by: Internationalisme
2 april, 2023 - 12:20

De arbeiders in Griekenland nemen hun plaats in in de internationale heropleving van de klassenstrijd en uiten hun woede over de recente treinramp waarbij 57 doden vielen. De arbeidersklasse in Griekenland drukt haar solidariteit uit met alle slachtoffers van de kapitalistische uitbuiting

Belasting op ‘superwinsten?

Nee, het kapitalisme kan niet worden hervormd!

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 18:03

Na een mediapiek in het begin van het afgelopen najaar is het thema “belasting op superwinsten” in de toespraken van vele politici, in de pers en zelfs in de mond van media-economen geslopen.

Aardbeving Turkije-Syrië

De naam van de ramp is kapitalisme - alleen proletarische klassensolidariteit kan ons redden!

Published by: IKSonline
12 februari, 2023 - 13:18

Wij publiceren hier een verklaring van enkele kameraden in Turkije over de aardbeving inTurkije en Syrië. Deze ‘natuurlijke’ ramp is nog veel dodelijker geworden door de onbarmhartige eisen van de kapitalistische winst en concurrentie en illustreren de minachting van de bourgeoisie het leven en het lijden van de arbeidersklasse en de onderdrukten.

Economische crisis

De wereldeconomie in de draaikolk van het verval van het kapitalisme

Published by: Internationalisme
18 oktober, 2022 - 22:14

Het kapitalisme wordt steeds meer verstikt door een geheel van tegenspraken die op elkaar inwerken en elkaar versterken, waardoor de maatschappij wordt bedreigd door stuiptrekkingen van een ongekende  frequentie en omvang. Tegenover deze rampen is de zorg van de bourgeoisie altijd om elke verklaring die de verantwoordelijkheid van het systeem in twijfel trekt, in diskrediet te brengen. Haar opzet is de oorzaak van de oorlogen, de wereldwanorde, de klimaatverandering, de pandemieën, de economische wereldcrisis voor de arbeidersklasse te verbergen...

Actualisering van de oriëntatietekst van 1990

Militarisme en ontbinding (mei 2022)

Published by: IKS
18 augustus, 2022 - 12:33

De IKS heeft de stellingen over "De ontbinding als hoogste stadium van het verval van het kapitalisme" (Internationale Revue nr. 13) in mei 1990 aangenomen, een paar maanden na de ineenstorting van het Oostblok die aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie voorafging.

Kommunistische Linkerzijde in België

De internationalistische Kommunistische Linkerzijde in België (I): Verspreide revolutionaire krachten strijden tegen het verraad van de B.W.P.-leiding

Published by: Internationalisme
13 juni, 2022 - 23:42

Na het verraad van de Tweede Internationale ontstond er in België een internationalistische oppositie tegen de oorlog in drie milieus: a) radicale militanten binnen de Socialistische Jonge Wacht (SJW); b) aanhangers van een humanitair internationalisme; c) revolutionaire syndicalistische kernen.  In het verloop van de oorlog zouden deze stromingen onder invloed van Zimmerwald (1915) en Kienthal (1916) en van de Conferentie van Stockholm (1917) een steeds meer radicale ontwikkeling doormaken. Uiteindelijk stelde deze ontwikkeling hen voor de uitdaging te breken met de sociaaldemocratische ideologie.

Kapitalistisch links

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (V) Het debat in de bourgeoisie is een nietsontziende strijd, in het proletariaat een middel tot verheldering

Published by: IKSonline
2 juli, 2022 - 14:54

Dit werk maakt deel uit van de serie ‘De verborgen erfenis van kapitalistisch links’, waarin we iets proberen te belichten dat veel groepen en militanten van de Kommunistische Linkerzijde moeilijk kunnen begrijpen: het is niet alleen noodzakelijk om te breken met de politieke standpunten van alle partijen van het kapitaal (populisme, fascisme, rechts, links, extreem links) maar ook om te breken met hun organisatiemethoden, hun moraal, hun manier van denken. Deze breuk is zeer noodzakelijk, maar het is zeer moeilijk omdat wij dagelijks leven onder het gewicht van ideologieën die vijanden zijn van de bevrijding van de mensheid: bourgeoisie, kleinburgerij en lompenproletariaat. In dit vijfde artikel van de reeks zullen wij de cruciale vraag van het debat behandelen.

De verborgen erfenis van kapitalistische links (IV) Hun moraal en de onze

Published by: IKSonline
8 januari, 2022 - 21:48

Dit vierde artikel van onze serie over het radicale verschil tussen de linkerzijde en de uiterst linkerzijde van het kapitaal enerzijds, en de kleine organisaties die zich beroepen op de Kommunistische Linkerzijde anderzijds, is gewijd aan de morele kwestie en toont aan hoe groot de kloof is tussen de moraal van de partijen die beweren de uitgebuitenen te verdedigen en de proletarische moraal die de waarlijk kommunistische organisaties in praktijk moeten brengen.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (III) Een wijze van functioneren die de kommunistische principes verloochent

Published by: IKSonline
16 september, 2021 - 10:44

De serie die ons bezighoudt stelt het minder zichtbare deel (het verborgen gezicht) van de organisaties van links en extreem-links van het kapitaal aan de kaak (socialisten, stalinisten, trotskisten, maoïsten, officiële anarchisten, ‘nieuw’ links Syriza-stijl, France Insoumise of Podemos in Spanje). In het eerste artikel van de serie zagen we hoe zij de arbeidersklasse, die zij beweren te verdedigen, verloochenen, in het tweede hebben we hun methode en manier van denken onderuitgehaald.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (II) Een methode en denkwijze ten dienste van het kapitalisme

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:44

In het eerste artikel stelden we aan de kaak dat, eenmaal het programma ter verdediging van het kapitaal dat deze bedriegers presenteren hebben overwonnen, het noodzakelijk wordt een ander probleem onder ogen te zien: de manier van denken, de manier van omgaan met elkaar onder kameraden, de methoden van organiseren, de morele visie, de opvatting van debat, de visie van strijdbaarheid, die in deze partijen wordt beleefd. Het is nog moeilijker om af te komen van hun kijk op deze kwesties dan om de politieke misleidingen te ontmaskeren die zij verkopen, omdat  zij ons handelen conditioneren, ons gedrag vergiftigen en het zich verspreiden in de organisatorische werking.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (I) Een valse visie op de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:32

Eén van de plagen waar de revolutionaire organisaties van de Kommunistische Linkerzijde mee te kampen hebben, is dat veel van haar militanten eerder door partijen en groepen van Links en Ultra Links van het Kapitaal zijn gegaan (SP, CP, Trotskisme, Maoïsme, officieel anarchisme, het vermeende ‘nieuwe links’ van Syriza of Podemos). Dat is onvermijdelijk, want geen militant wordt geboren met een aangeboren helderheid. Deze stap laat echter een ballast achter die moeilijk te identificeren is : men slaagt er wel in te breken met de politieke standpunten van deze organisaties (syndicalisme, verdediging van de natie en nationalisme, deelname aan verkiezingen, enz.), maar het is veel moeilijker zich te ontdoen van de attitudes, de manier van denken, de manier van debatteren, de gedragingen, de opvattingen, die deze organisaties uitermate injecteren en die hun manier van leven vormen.

Debatten tijdens openbare bijeenkomsten van de IKS

Openbare bijeenkomsten van de IKS Wie kan de oorlogen en het kapitalistische barbarendom tegenhouden?

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:37

Op dit moment beleven we de meest intensieve oorlogspropaganda sinds de Tweede Wereldoorlog - niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar over de hele wereld. Het is daarom van essentieel belang dat allen, die op het wapengekletter willen reageren met de boodschap van proletarisch internationalisme, elke gelegenheid aangrijpen om samen te komen voor discussie en verheldering, voor wederzijdse solidariteit en steun, en voor het bepalen van serieuze revolutionaire activiteit tegen de oorlogsdrang van de bourgeoisie.

Waarom is de analyse van de ontbinding van het kapitalisme essentieel om de huidige gebeurtenissen te begrijpen?

Published by: IKSonline
3 februari, 2022 - 10:46

In de herfst van 2021 heeft de IKS in diverse delen van de wereld openbare bijeenkomsten georganiseerd rond het thema “De verergering van de ontbinding van het kapitalisme: zijn gevaren voor de mensheid en de verantwoordelijkheid van het proletariaat”. In de artikelen wordt dieper ingegaan op een aantal fundamentele discussies zoals die zich tijdens deze bijeenkomsten ontwikkelden.

Debatten tijdens Openbare bijeenkomsten van de IKS

Openbare bijeenkomst in Utrecht: Een moment in het debat over "klimaatstakingen"

Published by: Internationalisme
10 juli, 2020 - 11:40

Sinds de tweede helft van 2019 staat het klimaatvraagstuk opnieuw wereldwijd in het middelpunt van de media-aandacht. Demonstraties, voornamelijk door jongeren, hebben plaatsgevonden in 270 steden over de hele wereld om te protesteren tegen de verslechtering van het klimaat en de vernietiging van het milieu. Het is in deze context dat de IKS in oktober 2019 in Utrecht een openbare bijeenkomst organiseerde met als thema “Alleen de kommunistische klasseloze maatschappij kan de harmonie met de natuur herstellen”.

Commune van Parijs 1871

De commune van Parijs: Eerste revolutionaire stormloop van het proletariaat

Published by: IKSonline
28 april, 2021 - 01:25

150 jaar geleden, op 18 maart 1871, begon de eerste revolutionaire opstand van het proletariaat, die de stoot gaf aan de Commune van Parijs. In de totale oorlog, die door de bourgeoisie was uitgeroepen, hield de Commune 72 dagen stand, tot 28 mei 1871: de meedogenloze onderdrukking kostte 20.000 proletariërs het leven. Sindsdien is de Commune van Parijs voor de arbeidersklasse, van generatie op generatie, een voorbeeld, een referentie, een erfgoed dat toebehoort aan de uitgebuitenen van de hele wereld.

Ontbinding

Rapport over de hedendaagse ontbinding (mei 2017)

Published by: IKS
10 juli, 2020 - 12:10

Het is meer dan 25 jaar geleden dat de IKS de Stellingen over de Ontbinding aannam. Sindsdien is deze analyse van de huidige periode van het leven van de maatschappij op de eerste plaats komen te staan in ons organisatorisch begrip van de ontwikkeling van de wereld. Het hiernavolgende document vormt een actualisatie van de Stellingen in het licht van de ontwikkeling van de internationale situatie van de afgelopen kwart eeuw, en in het bijzonder van de recente periode.

Verdediging van het Proletarisch politiek milieu

De vervalsingen van Grenzeloos/SAP om de Kommunistische Linkerzijde in diskrediet te brengen.

Published by: IKSonline
5 januari, 2020 - 22:14

De strijd voor de verdediging van de verworvenheden van de Komintern, vooral door de Kommunistische Linkerzijde, wordt in dit artikel nader onder de loep genomen. De aanleiding hiervoor is de publicatie van een artikel op de website van Grenzeloos (Nederland) en SAP (België) met de titel “Vragen zonder antwoord - de Nederlandse en Duitse communistische linkerzijde”. Het betreffende artikel gebruikt de bespreking van het boek “The Dutch and German Communist Left (1900-1968)” als een opstap om de Kommunistische Linkerzijde, de meest konsekwente verdedigers van de kommunistische principes en van het optreden van het proletariaat als zelfstandige klasse, in diskrediet te brengen.

Gaizka zwijgt. Een oorverdovende stilte

Published by: IKS
4 mei, 2020 - 21:28

Na de publicatie van ons artikel: "Wie is wie in Nuevo Curso, waarin de samenwerking van het individu genaamd Gaizka met hoge ambtenaren en instellingen van de burgerlijke staat aan de kaak wordt gesteld, heeft deze persoon zich tot nog toe in een absolute stilzwijgen gehuld. “Geen commentaar”. Zwijgen als antwoord. En we vinden het moeilijk te geloven dat hij niet heeft gehoord wat we zeggen, omdat zijn vrienden onmiddellijk zijn verdediging op zich hebben genomen. Maar noch de ene, noch de andere hebben de feiten weerlegd, die we aan het licht gebracht hebben: Niets, absoluut niets.

Wie is wie in 'Nuevo Curso'?

Published by: IKS
28 januari, 2020 - 12:00

Het proletariaat zal de mensheid alleen kunnen bevrijden van de steeds verstikkende ketens van het wereldkapitalisme als zijn strijd wordt geïnspireerd en bevrucht door de historische continuïteit van zijn kommunistische organisaties, de rode draad die loopt van de Bond van Kommunisten in 1848 tot de huidige organisaties die zich identificeren met de traditie van de Kommunistische Linkerzijde. Zonder dit kompas zal de reactie van de arbeiders tegen de barbaarsheid en de ellende die het kapitalisme oplegt, veroordeeld zijn tot blinde, wanhopige acties, die kunnen leiden tot een definitieve keten van nederlagen.

De opbouw van de politieke organisatie

Tegen het opportunisme en sektarisme: Hoe een organisatie opbouwen ter verdediging van het proletarisch perspectief

Published by: Internationalisme
3 augustus, 2019 - 12:23

In reactie op het artikel “De strijd van de linkerzijde binnen de oude sociaaldemocratische partij - Reactie op een brief van een lezer over de Duitse Revolutie”, heeft dezelfde lezer ons een brief geschreven, waarin hij nog wat dieper ingaat en kritiek levert op enkele onderwerpen die in het artikel zijn ontwikkeld.

Over de aard en de functie van de politieke partij van het proletariaat (Internationalisme nr. 38 – oktober 1948)

Published by: InternationaleRevue
14 maart, 2017 - 20:20

Het document dat wij hier publiceren is voor het eerst verschenen in 1948, op de bladzijdes van Internationalisme, de publicatie van de kleine groep Gauche Communiste de France, waar de IKS zich, sinds haar oprichting in 1975, op beroept. Het belangrijkste doel van deze tekst is de historische voorwaarden te onderzoeken die de vorming en de werkzaamheden van de revolutionaire organisaties bepalen.

Stakingen in Nederland en België

De strijddynamiek ontkracht door misleidende voorstellen van ‘radicaal links’

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 17:49

Zoals in vele landen van West-Europa heeft de arbeidersklasse in België, maar vooral in Nederland de laatste weken en maanden de strijd tegen de aanvallen op haar levens- en werkomstandigheden gevoerd met een strijdwil die we in deze landen lang niet hebben gezien.

Oorlog in Oekraïne

De balans van één jaar oorlog: De oorlog wakkert de barbarij en de chaos aan in de hele wereld

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 18:13

Al meer dan een jaar lang een verschrikkelijk bloedbad; honderdduizenden soldaten aan beide zijden afgeslacht; meer dan een jaar van willekeurige bombardementen en executies, waarbij tienduizenden burgers zijn vermoord; meer dan een jaar van systematische vernietiging die het land in een gigantisch ruïneveld verandert, terwijl het aantal ontheemden in de miljoenen loopt; meer dan een jaar waarin aan beide zijden enorme sommen geld in deze slachtpartij zijn gestoken (Rusland besteedt nu ongeveer 50% van zijn staatsbegroting aan de oorlog, terwijl de hypothetische wederopbouw van het verwoest

Polemiek met de Internationale Communistische Tendens

De dubbelzinnigheden over de historische betekenis van de stakingsgolf in Groot Brittannië

Published by: Internationalisme
8 mei, 2023 - 18:18

Na tien maanden van stakingen in vele sectoren kan de heersende klasse, zowel op het Europese continent als overzee, niet langer verbergen dat de arbeidersklasse in Groot-Brittannië de rug heeft gerecht. De burgerlijke media, die aanvankelijk terughoudend waren in hun berichtgeving, moeten nu toegeven dat de stakingen alle records hebben gebroken: niet alleen wat betreft het aantal arbeiders en betrokken sectoren, maar ook wat betreft hun ontwikkeling tot een ware stakingsgolf[1].

Iran

De noodzaak van arbeiderszelfstandigheid

Published by: IKSonline
2 april, 2023 - 11:32

Met deze nieuwe inleiding op ons onderstaande artikel over de straatdemonstraties die in Iran plaatsvonden als reactie op de barbaarsheid en de onderdrukking door het bestaande regime, willen we meer nadruk leggen op het zeer belangrijke gevaar dat deze betogingen vormen voor de arbeidersklasse als zij het terrein van de klassenstrijd zou verlaten door zich op te lossen in een dergelijke beweging die gekenmerkt wordt door sterke democratische illusies en allerlei feministische ontboezemingen. Deze waarschuwing is uiteraard aanwezig in ons artikel, maar wordt onvoldoende belicht terwijl het de belangrijkste boodschap was die we moesten overbrengen, aangezien het gevaar zeer reëel is dat fracties van de arbeidersklasse in Iran - waarvan sommigen anders betrokken zijn bij mobilisaties op het klassenterrein van de strijd tegen de kapitalistische uitbuiting - toegeven aan de zwanenzang van links en extreem links van het kapitaal die oproepen om zich aan te sluiten bij de grote democratische straatprotestbeweging. Ook de titel van ons artikel, die zeer algemeen is, dient deze noodzakelijke waarschuwing niet. We hadden  dan ook, eerder dan we deden, expliciet de deur sluiten moeten voor elke illusie dat de arbeidersklasse in Iran in de huidige periode al in staat is een kracht te vormen die in staat is de kapitalistische heerschappij in Iran te ondermijnen, in tegenstelling tot de demagogische oproepen tot ‘sovjetmacht’ van extreem links van het kapitaal. (februari 2023)

Speciaal Dossier: Oorlog in Oekraïne

Dossier oorlog Oekraïne: Kapitalisme is oorlog, oorlog aan het kapitalisme!

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 10:01

Hier vind je al onze artikels over de oorlog in Oekraïne terug.

Stakingen in Frankrijk

Stakingen in de Franse raffinaderijen en elders... Solidariteit in de strijd is de kracht van onze klasse!

Published by: Internationalisme
28 oktober, 2022 - 11:43

Sinds 27 september strijden steeds meer werkers van de olieconcerns Total Energies en Esso-Exxon Mobil. Bij het ter perse gaan zijn zeven van de acht raffinaderijen geblokkeerd. Hun belangrijkste eis is duidelijk: om de stijgende prijzen het hoofd te kunnen bieden, eisen zij een loonsverhoging van 10%.

Stakingsgolf In Groot-Brittannië

De betekenis van de "zomer van de woede" in Groot-Brittannië De terugkeer van de strijdbaarheid van het wereldproletariaat

Published by: Internationalisme
28 oktober, 2022 - 11:52

Sommige gebeurtenissen hebben niet alleen een plaatselijke of directe impact, maar hebben ook een internationale betekenis. Vanwege het aantal getroffen sectoren, de strijdvaardigheid van de arbeiders die bij de strijd betrokken zijn en de brede steun voor de stakingen onder de werkende bevolking, is de stakingsgolf die zich vanaf de zomer in Groot-Brittannië verbreidt een gebeurtenis van onbetwistbaar belang voor het hele land. Maar wat we moeten begrijpen is dat de historische betekenis van deze strijd veel verder gaat dan zijn lokale dimensie of zelfs zijn actuele ontplooiing.

De arbeiders vechten voor hun eigen klassebelangen

Published by: Internationalisme
18 oktober, 2022 - 22:19

Zodra de ‘rouwperiode’ voor de koningin, met haar oorverdovende lofzangen op de nationale eenheid, voorbij was bevestigden meer dan 500 havenarbeiders in Liverpool dat zij gingen staken, onmiddellijk gevolgd door de havenarbeiders in Felixstowe, die in de weken vóór de dood van de koningin ook al hadden gestaakt. De geplande stakingen bij de spoorwegen, die door de vakbonden ‘uit respect voor de koningin’ waren uitgesteld, gaan door en zullen gepaard gaan van verdere stakingen bij de post, bij de bussen en de metro.

Imperialistische Chaos

Het Amerikaanse imperialisme, een belangrijke speler in de kapitalistische chaos...

Published by: Internationalisme
28 oktober, 2022 - 11:46

Toen Russische troepen Oekraïne binnenvielen, zei president Biden in zijn toespraak op 24 februari dat “Poetin een aanval heeft gedaan op de beginselen die de wereldvrede beschermen”. De wereld zou dus geconfronteerd worden met de onvermijdelijkheid van een nieuwe oorlogsdrama door de waanzin van één man. Deze propaganda, waarbij Oekraïne en de ‘westerlingen’ worden voorgesteld als slachtoffers, die alleen aan de ‘vrede’ werken, is een leugen.

Ecologie & Milieu

Marxisme en Ecologie: Het kapitalisme vergiftigt de aarde

Published by: InternationaleRevue
29 maart, 2009 - 22:44

Hoe langer de kapitalistische beschaving blijft bestaan, hoe dichter ze ons brengt naar een ecologische ramp van planetaire proporties, een ramp die niet kan worden vermeden zonder de vernietiging van het kapitalisme.

De vernietiging van de natuur maakt van het kommunisme een brandende noodzaak

Published by: IKSonline
31 oktober, 2022 - 14:51

In de eerste helft van 2022 werd de planeet, zoals in zovele van de voorgaande jaren, geteisterd door talrijke bosbranden in Frankrijk, Marokko, Zuid-Korea, Turkije en Argentinië; catastrofale overstromingen in Pakistan, India, Zuid-Afrika, Madagaskar en Brazilië; tropische stormen in de Filippijnen,Mozambique, Cuba en Florida, ongekende hittegolven in India en Pakistan. De stijging van de temperatuur heeft het risico van extreme weersrampen aanzienlijk vergroot. De schaal van verwoesting die dit met zich meebrengt is angstaanjagend: het onthult de versnelling van de ontbinding van het kapitalisme. Maar wat is het verband tussen de stijgende temperaturen en de steeds grotere verstoringen van en extreme omstandigheden in het weer? Vanuit kapitalistisch oogpunt is de natuur een opslagplaats van grondstoffen die naar hartenlust kan worden geplunderd. Het kapitalisme is niet geïnteresseerd in het redden van mensenlevens. De oproep voor Degrowth is echter een valse oplossing voor toenemende klimaatrampen.

Polemiek

Polemiek: Twijfels over de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
6 september, 2020 - 21:45

Wanneer de arbeidersklasse openlijk haar kracht toont, wanneer zij de productie dreigt te verlammen, de staat terugdringt, een echte gisting in de hele maatschappij teweegbrengt - zoals bijvoorbeeld het geval was tijdens de massastaking in Polen in de zomer van 1980 - lijkt de vraag ‘is de arbeidersklasse de revolutionaire kracht van onze tijd’ tamelijk absurd.

Internationalisme betekent beide imperialistische kampen afwijzen

Published by: Internationalisme
17 oktober, 2021 - 21:07

Het uitbreken van een imperialistische oorlog is altijd een test voor hen die beweren aan de kant van de wereldarbeidersklasse. Ten aanzien van de oorlog tussen Israel en Hamas vormde zich een ‘moeras’ waar proletarische standpunten vermengd werden met concessies aan de heersende ideologie, en dus aan rechtvaardigingen voor imperialistische oorlog. Het proletarisch internationalisme moet een oriëntatie te bieden aan bewegingen die in de toekomst die werkelijk een proletarisch verzet vormen tegen de kapitalistische oorlog.

Imperialistisch conflict in Oekraïne

Vijf maanden van ‘speciale operatie’: Imperialistische botsingen in Oekraïne vergroten de chaos en de barbaarsheid van de oorlog

Published by: IKSonline
26 september, 2022 - 15:55

Terwijl Rusland onophoudelijk bommen werpt op Oekraïense steden, herhaalden de vertegenwoordigers van de ‘democratische’ grootmachten aan het eind van de G7-bijeenkomst, die werd georganiseerd op 28 juni in de bucolische omgeving van de Beierse Alpen, in koor: “Rusland kan en mag niet winnen!” (Macron).

Alle staten zijn verantwoordelijk voor de oorlog!

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 10:33

De burgerlijke maatschappij, verrot tot op het bot, ziek van zichzelf, spuwt opnieuw haar vuile stortvloed van ijzer en vuur uit. Elke dag vertoont de Oekraïense slachtpartij haar stoet van massale bombardementen, hinderlagen, belegeringen en kolommen vluchtelingen die met miljoenen op de vlucht slaan voor het spervuur van de oorlogvoerende partijen.

Ideologische campagne Het trotskisme, de grote ronselaar van het imperialisme, rekruteerder van kanonnenvoer

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:22

Sinds zijn overgang naar het burgerlijk kamp heeft het trotskisme geen gelegenheid voorbij laten gaan om het bewustzijn van de arbeidersklasse aan te tasten door de proletariërs ertoe aan te zetten om in de conflicten, die elkaar sinds de Tweede Wereldoorlog hebben opgevolgd, de kant te kiezen van het ene imperialistische kamp tegen het andere. Zijn houding ten aanzien van de oorlogszuchtige chaos in Oekraïne bevestigt dit eens te meer.

Geconfronteerd met de oorlog en de crisis mag de arbeidersklasse geen enkel offer aanvaarden

Published by: Internationalisme
21 april, 2022 - 09:27

Het ontketenen van oorlogszuchtige barbaarsheid in Oekraïne blijft de hele wereld bedreigen met ‘collateral damage’, waaronder met name meer ellende in de wereld, een aanzienlijke verergering van de economische aanvallen tegen de arbeidersklasse: intensivering van de uitbuiting, stijging van de werkloosheid, inflatie.

Speciaal Dossier: Coronacrisis

CORONACRISIS-DOSSIER: De ware doodsoorzaak is het kapitalisme!

Published by: IKSonline
22 augustus, 2020 - 22:53

In dit dossier staan al onze Nederlandstalige artikels over de corona-crisis opgelijst.

Ideologische campagne

Imperialistische, barbaarse en criminele propaganda!

Published by: IKSonline
18 augustus, 2022 - 12:41

In alle oorlogen zijn de klassieke en onvermijdelijke wapens van de staten die van de massapropaganda, de manipulatie en de desinformatie. De imperialistische oorlog in Oekraïne vormt geen uitzondering op deze verachtelijke pogingen tot manipulatie en propaganda. 

Humanitaire ‘propaganda’ in dienst van de oorlog

Published by: IKSonline
12 april, 2022 - 14:13

De oorlog in Oekraïne ontsnapt niet aan de vuige instrumentalisering van het lijden door een bourgeoisie die op cynische wijze munt slaat uit de wanhoop die gepaard gaat met de grootste exodus sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Achter de levendige hulde aan het martelaarschap van het ‘Oekraïense volk’ gaat de smerige werkelijkheid schuil van schaamteloze oorlogsstokers. Het zogenaamde humanisme van de Europese staten is een grote leugen en een pure misleiding.

Samenzweringstheorieën

Marxisme & Samenzweringstheorieën

Published by: IKSonline
6 september, 2020 - 22:02

Samenzweringstheorieën bestaan al even lang als de klassenmaatschappij en de regering, ook al variëren ze sterk in omvang en aannemelijkheid. Vandaag wenden velen zich tot complottheorieën om te proberen de situatie in de wereld te begrijpen. Wij in de IKS zijn ook beschuldigd van ‘samenzweringstheorieën’ vanwege onze stelling over het ‘machiavellianisme’ van de heersende klasse. Er bestaan echter fundamentele verschillen tussen een marxistische analyse van het politieke leven van de heersende klasse en de ideologische onderbouwing van veel samenzweringstheorieën.

Internationale situatie

‘Volksopstanden’ zijn geen antwoord op de verdieping van de crisis en de ellende van het wereldkapitalisme

Published by: IKSonline
5 februari, 2020 - 23:28

Overal ter wereld worden de aanvallen op de arbeidersklasse uitgebreider en ingrijpender met een verslechtering van de levensomstandigheden van het proletariaat als gevolg. Wat betreft de landen, die noch tot de ‘rijke’, noch tot de ‘opkomende’ landen behoren, is de situatie nog erger. De niet-uitbuitende bevolking wordt er in een eindeloze ellende gedompeld. Vooral deze landen zijn de laatste tijd het toneel geweest van volksbewegingen tegen de eindeloze offers die het kapitalisme eist. Verre van een toekomstige reactie van de arbeidersklasse te bevorderen, dienen deze interklassistische volksopstanden er alleen maar toe het idee van ‘no future’ te versterken.