Coronacrisis

Voor de bourgeoisie, het beste beloven is het ergste voorbereiden!

Published by IKSonline
8 januari, 2022 - 22:05

De WHO schat dat het dodental als gevolg van de pandemie nu al kan oplopen tot 10 à 15 miljoen doden! Deze cijfers, die een jaar geleden nauwelijks voorstelbaar waren, zijn vandaag niettemin een trieste realiteit. Om de verantwoordelijkheid van de kapitalistische productiewijze te verbergen, leggen alle nationale bourgeoisieën de schuld bij de Westerse ongevaccineerde bevolking, die de intensieve zorg doen vollopen, en andere delen die erop staan om als eerste gevaccineerd te worden, waardoor tot nu toe slechts 2% van de bevolking van de armere landen volledig is gevaccineerd.

Internationale  klassenstrijd

Strijd in de VS, Iran, Italië, Korea... Noch de pandemie, noch de economische crisis heeft de strijdlust van het proletariaat gebroken!

Published by IKSonline
8 januari, 2022 - 22:00

In oktober vorig jaar hebben we wereldwijd een broos maar reëel ontwaken gezien van de strijdbaarheid en het zelfvertrouwen van arbeiders, met de VS als middelpunt. De stakingsbeweging mobiliseerde duizenden arbeiders, waarbij de ervaren en ‘beschermde’ arbeiders de strijd aanbond tezamen met hun jonge collega's die onder veel onzekerdere omstandigheden werken.

België

Prijsstijgingen, reorganisaties, harder en langer werken, ... Zich verzetten tegen het opdrijven van de uitbuiting!

Published by Internationalisme
25 november, 2021 - 12:05

Na de enorme dip in het eerste jaar van de pandemie, zet de bourgeoisie in België sinds de afgelopen zomer volop in op een herstel van de economie. Als gevolg van de Covid-19 crisis is de context waarin dit ‘herstel’ zijn beslag moet krijgen zeer complex en onvoorspelbaar geworden en confronteert haar met een opeenstapeling van hindernissen die haar er onvermijdelijk toe zullen aanzetten de aanvallen op de werk- en  levensvoorwaarden van de arbeiders op te voeren.

Geschiedenis van de arbeidersbeweging

De Kommunistische Partij van België: van revolutie tot contra-revolutie

Published by Internationalisme
6 oktober, 2021 - 20:18

Honderd jaar geleden werd de Verenigde Kommunistische Partij van België opgericht. Als kommunisten is het nodig dat we 1. lering trekken uit de strijd voor haar oprichting en uit haar latere ontaarding en 2. het marxistische standpunt verdedigen tegenover de burgerlijke leugens, zoals het idee dat de partij op 4 september 1921 werd opgericht, terwijl zij in werkelijkheid al in november 1920 was opgericht.

Kapitalistisch links

De verborgen erfenis van kapitalistische links (IV) Hun moraal en de onze

Published by: IKSonline
8 januari, 2022 - 21:48

Dit vierde artikel van onze serie over het radicale verschil tussen de linkerzijde en de uiterst linkerzijde van het kapitaal enerzijds, en de kleine organisaties die zich beroepen op de Kommunistische Linkerzijde anderzijds, is gewijd aan de morele kwestie en toont aan hoe groot de kloof is tussen de moraal van de partijen die beweren de uitgebuitenen te verdedigen en de proletarische moraal die de waarlijk kommunistische organisaties in praktijk moeten brengen.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (III) Een wijze van functioneren die de kommunistische principes verloochent

Published by: IKSonline
16 september, 2021 - 10:44

De serie die ons bezighoudt stelt het minder zichtbare deel (het verborgen gezicht) van de organisaties van links en extreem-links van het kapitaal aan de kaak (socialisten, stalinisten, trotskisten, maoïsten, officiële anarchisten, ‘nieuw’ links Syriza-stijl, France Insoumise of Podemos in Spanje). In het eerste artikel van de serie zagen we hoe zij de arbeidersklasse, die zij beweren te verdedigen, verloochenen, in het tweede hebben we hun methode en manier van denken onderuitgehaald.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (II) Een methode en denkwijze ten dienste van het kapitalisme

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:44

In het eerste artikel stelden we aan de kaak dat, eenmaal het programma ter verdediging van het kapitaal dat deze bedriegers presenteren hebben overwonnen, het noodzakelijk wordt een ander probleem onder ogen te zien: de manier van denken, de manier van omgaan met elkaar onder kameraden, de methoden van organiseren, de morele visie, de opvatting van debat, de visie van strijdbaarheid, die in deze partijen wordt beleefd. Het is nog moeilijker om af te komen van hun kijk op deze kwesties dan om de politieke misleidingen te ontmaskeren die zij verkopen, omdat  zij ons handelen conditioneren, ons gedrag vergiftigen en het zich verspreiden in de organisatorische werking.

De verborgen erfenis van kapitalistisch links (I) Een valse visie op de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
22 juni, 2021 - 22:32

Eén van de plagen waar de revolutionaire organisaties van de Kommunistische Linkerzijde mee te kampen hebben, is dat veel van haar militanten eerder door partijen en groepen van Links en Ultra Links van het Kapitaal zijn gegaan (SP, CP, Trotskisme, Maoïsme, officieel anarchisme, het vermeende ‘nieuwe links’ van Syriza of Podemos). Dat is onvermijdelijk, want geen militant wordt geboren met een aangeboren helderheid. Deze stap laat echter een ballast achter die moeilijk te identificeren is : men slaagt er wel in te breken met de politieke standpunten van deze organisaties (syndicalisme, verdediging van de natie en nationalisme, deelname aan verkiezingen, enz.), maar het is veel moeilijker zich te ontdoen van de attitudes, de manier van denken, de manier van debatteren, de gedragingen, de opvattingen, die deze organisaties uitermate injecteren en die hun manier van leven vormen.

Klimaatverandering

Openbare bijeenkomst in Utrecht: Een moment in het debat over "klimaatstakingen"

Published by: Internationalisme
10 juli, 2020 - 11:40

Sinds de tweede helft van 2019 staat het klimaatvraagstuk opnieuw wereldwijd in het middelpunt van de media-aandacht. Demonstraties, voornamelijk door jongeren, hebben plaatsgevonden in 270 steden over de hele wereld om te protesteren tegen de verslechtering van het klimaat en de vernietiging van het milieu. Het is in deze context dat de IKS in oktober 2019 in Utrecht een openbare bijeenkomst organiseerde met als thema “Alleen de kommunistische klasseloze maatschappij kan de harmonie met de natuur herstellen”.

24e Congres van de IKS

Resolutie over de internationale situatie

Published by: IKS
6 oktober, 2021 - 20:28

Deze resolutie wil alle belangrijke elementen van de wereldsituatie samenbrengen: de versnelling van de ontbinding, de verscherping van de imperialistische rivaliteiten, een ongekende economische crisis en de vooruitzichten voor de klassenstrijd.

Commune van Parijs 1871

De commune van Parijs: Eerste revolutionaire stormloop van het proletariaat

Published by: IKSonline
28 april, 2021 - 01:25

150 jaar geleden, op 18 maart 1871, begon de eerste revolutionaire opstand van het proletariaat, die de stoot gaf aan de Commune van Parijs. In de totale oorlog, die door de bourgeoisie was uitgeroepen, hield de Commune 72 dagen stand, tot 28 mei 1871: de meedogenloze onderdrukking kostte 20.000 proletariërs het leven. Sindsdien is de Commune van Parijs voor de arbeidersklasse, van generatie op generatie, een voorbeeld, een referentie, een erfgoed dat toebehoort aan de uitgebuitenen van de hele wereld.

Ontbinding

Rapport over de hedendaagse ontbinding (mei 2017)

Published by: IKS
10 juli, 2020 - 12:10

Het is meer dan 25 jaar geleden dat de IKS de Stellingen over de Ontbinding aannam. Sindsdien is deze analyse van de huidige periode van het leven van de maatschappij op de eerste plaats komen te staan in ons organisatorisch begrip van de ontwikkeling van de wereld. Het hiernavolgende document vormt een actualisatie van de Stellingen in het licht van de ontwikkeling van de internationale situatie van de afgelopen kwart eeuw, en in het bijzonder van de recente periode.

Amerikaanse Verkiezingen 2020

De aanval op het Capitool in Washington: de Verenigde Staten in het hart van de wereldwijde ontbinding van het kapitalisme

Published by: IKSonline
18 januari, 2021 - 20:11

“Dat is de manier waarop de uitslagen worden aangevochten in de bananenrepublieken.” Deze verklaring volgde op het binnendringen in het Capitool door enkele honderden supporters van Trump die de bekrachtiging van de overwinning van Joe Biden op 6 januari kwamen onderbreken. Men had kunnen denken dat zo'n hardvochtig oordeel over de politieke situatie in de Verenigde Staten afkomstig zou zijn van een individu met een diepgewortelde vijandigheid tegenover dit land, of van een “linkse” Amerikaan. Niets van dit alles: de schrijver was voormalig president George W.

Arbeidersklasse = revolutionaire klasse

Polemiek: Twijfels over de arbeidersklasse

Published by: IKSonline
6 september, 2020 - 21:45

Wanneer de arbeidersklasse openlijk haar kracht toont, wanneer zij de productie dreigt te verlammen, de staat terugdringt, een echte gisting in de hele maatschappij teweegbrengt - zoals bijvoorbeeld het geval was tijdens de massastaking in Polen in de zomer van 1980 - lijkt de vraag ‘is de arbeidersklasse de revolutionaire kracht van onze tijd’ tamelijk absurd.

Populisme en ontbinding

De verkiezing van Trump en de verbrokkeling van de kapitalistische wereldorde

Published by: IKSonline
25 oktober, 2020 - 21:00

Het hieronder gepubliceerde artikel dateert van januari 2017, maar toch vonden we het belangrijk om dit artikel nu ook op de Nederlandstalige website te plaatsen, meer bepaald omdat het  heel helder de tegenstellingen uiteenzet binnen de Amerikaanse maatschappij. Het belang van het artikel is dat het laat zien hoe de verkiezing van Trump de basis legde voor de aanwakkering van de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Trump’s populistische politiek heeft de doos van Pandora geopend in de VS, die door niemand meer is dicht te krijgen, ook niet door Joe Biden. De tendens die zich in de afgelopen vier jaar heeft ontwikkeld zal zich in de komende jaren zonder meer doorzetten.

Verdediging van het Proletarisch politiek milieu

De vervalsingen van Grenzeloos/SAP om de Kommunistische Linkerzijde in diskrediet te brengen.

Published by: IKSonline
5 januari, 2020 - 22:14

De strijd voor de verdediging van de verworvenheden van de Komintern, vooral door de Kommunistische Linkerzijde, wordt in dit artikel nader onder de loep genomen. De aanleiding hiervoor is de publicatie van een artikel op de website van Grenzeloos (Nederland) en SAP (België) met de titel “Vragen zonder antwoord - de Nederlandse en Duitse communistische linkerzijde”. Het betreffende artikel gebruikt de bespreking van het boek “The Dutch and German Communist Left (1900-1968)” als een opstap om de Kommunistische Linkerzijde, de meest konsekwente verdedigers van de kommunistische principes en van het optreden van het proletariaat als zelfstandige klasse, in diskrediet te brengen.

Gaizka zwijgt. Een oorverdovende stilte

Published by: IKS
4 mei, 2020 - 21:28

Na de publicatie van ons artikel: "Wie is wie in Nuevo Curso, waarin de samenwerking van het individu genaamd Gaizka met hoge ambtenaren en instellingen van de burgerlijke staat aan de kaak wordt gesteld, heeft deze persoon zich tot nog toe in een absolute stilzwijgen gehuld. “Geen commentaar”. Zwijgen als antwoord. En we vinden het moeilijk te geloven dat hij niet heeft gehoord wat we zeggen, omdat zijn vrienden onmiddellijk zijn verdediging op zich hebben genomen. Maar noch de ene, noch de andere hebben de feiten weerlegd, die we aan het licht gebracht hebben: Niets, absoluut niets.

Wie is wie in 'Nuevo Curso'?

Published by: IKS
28 januari, 2020 - 12:00

Het proletariaat zal de mensheid alleen kunnen bevrijden van de steeds verstikkende ketens van het wereldkapitalisme als zijn strijd wordt geïnspireerd en bevrucht door de historische continuïteit van zijn kommunistische organisaties, de rode draad die loopt van de Bond van Kommunisten in 1848 tot de huidige organisaties die zich identificeren met de traditie van de Kommunistische Linkerzijde. Zonder dit kompas zal de reactie van de arbeiders tegen de barbaarsheid en de ellende die het kapitalisme oplegt, veroordeeld zijn tot blinde, wanhopige acties, die kunnen leiden tot een definitieve keten van nederlagen.

Ecologie & milieu

Geen oplossing voor de ecologische catastrofe zonder de emancipatie van de arbeid van de kapitalistische uitbuiting

Published by: IKSonline
5 februari, 2020 - 23:46

De overweldigende consensus van de serieuze wetenschappelijke opinie is dat we nu al een wereldwijde ecologische catastrofe van ongekende proporties tegemoet gaan. Dit is niet de plaats om alle verschillende aspecten te ontleden van de ramp waar de mensheid mee te maken heeft, van de vervuiling van de zee, de lucht en de rivieren tot de dreigende uitroeiing van talloze planten- en diersoorten, met als dieptepunt de dreiging van het steeds snellere proces van opwarming van de aarde.

Marxisme en Ecologie: Het kapitalisme vergiftigt de aarde

Published by: InternationaleRevue
29 maart, 2009 - 22:44

Hoe langer de kapitalistische beschaving blijft bestaan, hoe dichter ze ons brengt naar een ecologische ramp van planetaire proporties, een ramp die niet kan worden vermeden zonder de vernietiging van het kapitalisme.

23ste Internationaal Congres van de IKS

Resolutie over de internationale situatie (2019): imperialistische conflicten, het leven van de bourgeoisie, de economische crisis

Published by: IKS
5 februari, 2020 - 23:12

Het historische kader: de fase van kapitalistische ontbinding

1) Dertig jaar geleden benadrukte de IKS dat het kapitalistische systeem de laatste fase was ingegaan van zijn vervalperiode en van zijn bestaan, die van de ontbinding. Deze analyse was gebaseerd op een aantal empirische feiten, maar bood tegelijkertijd een kader voor het begrijpen van deze feiten: 

Resolutie over de krachtsverhouding tussen de klassen (2019)

Published by: Internationalisme
4 januari, 2020 - 09:20

1) Aan het einde van de jaren 1960, met de uitputting van de naoorlogse economische bloei en tegen de achtergrond van de verslechterende levensomstandigheden, was de arbeidersklasse opnieuw op het maatschappelijk toneel verschenen.

De opbouw van de politieke organisatie

Tegen het opportunisme en sektarisme: Hoe een organisatie opbouwen ter verdediging van het proletarisch perspectief

Published by: Internationalisme
3 augustus, 2019 - 12:23

In reactie op het artikel “De strijd van de linkerzijde binnen de oude sociaaldemocratische partij - Reactie op een brief van een lezer over de Duitse Revolutie”, heeft dezelfde lezer ons een brief geschreven, waarin hij nog wat dieper ingaat en kritiek levert op enkele onderwerpen die in het artikel zijn ontwikkeld.

Over de aard en de functie van de politieke partij van het proletariaat (Internationalisme nr. 38 – oktober 1948)

Published by: InternationaleRevue
14 maart, 2017 - 20:20

Het document dat wij hier publiceren is voor het eerst verschenen in 1948, op de bladzijdes van Internationalisme, de publicatie van de kleine groep Gauche Communiste de France, waar de IKS zich, sinds haar oprichting in 1975, op beroept. Het belangrijkste doel van deze tekst is de historische voorwaarden te onderzoeken die de vorming en de werkzaamheden van de revolutionaire organisaties bepalen.

Nederland

Woonprotesten in Nederland, Het kapitalisme veroorzaakt de woningcrisis

Published by: Internationalisme
25 november, 2021 - 12:11

In reactie op de crisis in de huisvesting voor honderdduizenden woningzoekenden zijn in Amsterdam en Rotterdam verschillende comités opgericht, zoals Bond Precaire Woonvormen, Recht Op Stad, Niet Te Koop, en Verdedig Noord. Ze hebben het initiatief genomen tot protesten: op 12 september in Amsterdam en op 17 oktober in Rotterdam. Daarnaast werden er inmiddels ook woonprotesten georganiseerd in Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Den Haag, Utrecht en Groningen.

Wonen is een essentieel aspect van het leven van de arbeidersklasse, maar dat betekent niet dat iedere strijd tegen de woningcrisis plaatsvindt op haar terrein. Delen van de arbeidersklasse hebben deelgenomen aan de huidige betogingen, maar ze deden dat op individuele basis, ‘opgelost’ in een vormeloze massa bestaande uit mensen uit verschillende lagen in de maatschappij. De arbeiders die meeliepen achter deze leuzen, zoals “Garandeer voldoende en betaalbare huizen!”, deden dat dus niet in de hoedanigheid als arbeiders maar als burgers, die door druk uit te oefenen, hopen dat de autoriteiten iets aan de woningnood gaan doen. Maar dat is ijdele hoop.

Klimaatverandering

De Green New Deal of het ‘groenwassen’ van het kapitalisme

Published by: Internationalisme
10 maart, 2020 - 14:02

De mediacampagnes over klimaatverandering zetten de dringende noodzaak om te stoppen met de uitstoot van broeikasgassen vaak tegenover de specifieke noden van de arbeiders of zelfs ‘de ongeschoolden’. De campagne voor een Green New Deal beweert de problemen van de klimaatverandering, de werkloosheid en de ongelijkheid tegelijkertijd op te lossen. De Green New Deal zal niet succesvoller zijn dan de regeling voor de handel in emissierechten, die de uitstoot van broeikasgassen probeerde te beperken door middel van marktmechanismen. Erger nog, door een valse ‘oplossing’ te bieden kan het alleen maar illusies verspreiden in de arbeidersklasse

Overstromingen, droogte, branden... Kapitalisme leidt de mensheid naar een wereldwijde catastrofe!

Published by: Internationalisme
31 juli, 2021 - 11:26

Intro

In de week van 12 tot 19 juli werden Zuid-Limburg in Nederland en grote delen van België getroffen door overstromingen van een ongekende omvang. Vooral in de Wallonië was de toestand catastrofaal. En terwijl de opruimingswerken en herstellingen nog in volle gang waren, werden een aantal steden in het weekend van 24-25 juli getroffen door een tweede overstroming. Onderstaand artikel maakt duidelijk dat het kapitalisme geen oplossing heeft voor vermenigvuldiging van klimatologische rampen.

Coronacrisis

Covid-19 crisispolitiek in België: Achter de maskerade van ‘1 ploeg van 11 miljoen’, onverminderde tegenstellingen en verdeeldheid

Published by: Internationalisme
30 juni, 2021 - 22:03

De onmacht van de regering De Croo om de pandemie effectief aan te pakken bleef schrijnend, met als gevolg duizenden onnodige doden. De woekerende ontbinding, waarvan de Covid-19 crisis niet alleen een uitdrukking maar zelfs een versneller is, pookt het ‘elk voor zich’ voordurend op.  De diverse polieke partijen werken elkaar zodanig tegen dat de bourgeoisie steeds meer moeite heeft om haar politieke apparaat onder controle te houden.

Nederland na de verkiezingen Het einde van de politieke stabiliteit?

Published by: Internationalisme
30 juni, 2021 - 22:12

Tot nog toe was Nederland een toonbeeld van politieke stabiliteit. Maar de huidige campagne tegen Rutte en het feit dat de populisten nog nooit zoveel zetels hebben gewonnen als bij de laatste verkiezingen laat zien dat de controle de bourgeoisie steeds meer ontglipt. Haar moeilijkheden om een nieuwe stabiele regering te vormen, die in staat is huidige en de komende stormen het hoofd te bieden, brengt op treffende wijze de tendens van het ‘ieder voor zich’ tot uitdrukking.

De pandemie onthult en versnelt het verval en de ontbinding van het kapitalisme

Published by: Internationalisme
10 juli, 2020 - 11:33

In deze vreemde dagen waarin het abnormale de norm is geworden, is een groep kameraden, die al jaren in verschillende initiatieven in de stad Alicante de strijd aanbindt, samengekomen om een debat op gang te brengen over de huidige en de historische situatie. Onze strijdwil, die in de loop der jaren in verschillende richtingen is gegaan, behoudt twee elementen: de bevestiging van de reële behoefte aan autonomie van de arbeidersklasse (onze klasse) en het proletarische internationalisme. Bijgevolg  erkennen we onszelf in de historische en internationale revolutionaire beweging van het proletariaat.

Veralgemeend kapitalistisch barbarendom of proletarische wereldrevolutie

Published by: IKS
16 april, 2020 - 00:23

We publiceren deze internationale verklaring van de IKS over de huidige Covid-19-crisis in de vorm van een ‘digitaal pamflet’ omdat het onder de voorwaarden van de lock-down natuurlijk niet mogelijk is om een gedrukte versie in grote aantallen te verspreiden. We vragen al onze lezers om alle beschikbare middelen te gebruiken om deze tekst te verspreiden - sociale media, internetforums, enzovoort - en om ons te schrijven met informatie over de reacties en discussies die dit oproept, en natuurlijk met hun eigen opvattingen over het artikel. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat allen die voor de proletarische revolutie strijden, hun solidariteit met elkaar betuigen en de onderlinge banden met elkaar onderhouden. Hoewel we ons vooralsnog fysiek moeten afzonderen, kunnen we nog steeds politiek bijeenkomen!

Rapport over de Covid-19-pandemie en de periode van kapitalistische ontbinding

Published by: IKS
29 november, 2020 - 23:01

Dit rapport is geschreven voor een recent congres van onze afdeling in Frankrijk en zal worden gevolgd door andere rapporten over de internationale situatie.

In 2020, is de Covid-pandemie, de belangrijkste crisis in de wereldgeschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog, een onmiskenbaar herkenningsteken geworden van deze hele periode van ontbinding, doordat ze een reeks factoren van chaos verenigt die de veralgemeende verrotting van het kapitalistische systeem uitdrukken. Om beter te begrijpen waarom de Covid-pandemie symbolisch is voor de kapitalistische periode van de ontbinding moeten we bestuderen hoe het komt dat ze in vorige tijden niet op dezelfde manier plaatsvond als vandaag.

Een jaar van nalatigheid ten opzichte van COVID: het kapitalisme doodt!

Published by: Internationalisme
30 juni, 2021 - 22:22

Sinds begin april verspreidt Covid-19 zich snel over de wereld. Terwijl de situatie in Europa zich enigszins stabiliseert en deze in de Verenigde Staten na een enorme uitbraak van besmettingen, lijkt af te nemen, zijn Latijns-Amerika en het Indiase subcontinent nu in rep en roer. Een and als Chili, waarvan de bevolking massaal was behandeld met Chinese vaccins, wordt getroffen door een explosie van besmettingen.

Nederland:ultralinks en de covid-19 crisis: de misleiding van een nieuwe start binnen het kapitalisme

Published by: Wereldrevolutie
1 oktober, 2020 - 21:10

De covidpandemie heeft de wereld gestort in de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is de economische achteruitgang sinds de jaren 1930 niet meer zo groot geweest.

Polemiek

Internationalisme betekent beide imperialistische kampen afwijzen

Published by: Internationalisme
17 oktober, 2021 - 21:07

Het uitbreken van een imperialistische oorlog is altijd een test voor hen die beweren aan de kant van de wereldarbeidersklasse. Ten aanzien van de oorlog tussen Israel en Hamas vormde zich een ‘moeras’ waar proletarische standpunten vermengd werden met concessies aan de heersende ideologie, en dus aan rechtvaardigingen voor imperialistische oorlog. Het proletarisch internationalisme moet een oriëntatie te bieden aan bewegingen die in de toekomst die werkelijk een proletarisch verzet vormen tegen de kapitalistische oorlog.

Februaristaking 1941

De Februaristaking van 1941 in Nederland

Published by: IKS
13 maart, 2021 - 21:25

Welk verzet kan de arbeidersklasse plegen tegen de aanvallen van staten of rechtse groepen tegen buitenlanders of afzonderlijke etnische groepen? Op welke grondslag strijdt de arbeidersklasse tegen racistische pogroms – op een nationalistische of op een internationalistische? Over welke middelen beschikt de arbeidersklasse om zich als klasse te weer te stellen tegen dergelijke aanvallen? Hoe komen revolutionairen tussen in zo'n situatie? Dat de arbeidersklasse niet in het minst veroordeeld is tot hulpeloosheid of dadeloos moet toekijken bewijzen de reacties van de arbeiders in Nederland in de winter van 1941, exact 80 jaar geleden.

Verkiezingen in Nederland

Klassestrijd is de enige oplossing tegenover de onmacht van de bourgeoisie

Published by: IKSonline
7 maart, 2021 - 10:16

Het kapitalisme is een systeem dat dood en verderf zaait. Door de corona-epidemie zijn er in Nederland 16.000 extra mensen gestorven en honderdduizenden definitief van hun middelen van bestaan beroofd. Volgens “stand.nl”, een programma op NPO radio1, zou de coronacrisis de boventoon gaan voeren in de verkiezingscampagnes; maar niets in minder waar. Bij gebrek aan een wezenlijk andere politiek, blijkt geen van de oppositiepartijen bereid om zijn handen te branden en de regeringspartijen (VVD, CDA, D’66 en CU) hierover het vuur aan de schenen te leggen.

Regeringsvorming België

Nieuwe Belgische regering De Croo : Een ‘dynamische ploeg’ om het vertrouwen in de politiek te herstellen

Published by: Internationalisme
29 november, 2020 - 22:37

De afgelopen tien jaar zijn de mensen – en meer bepaald de arbeiders - in België ernstig op de proef gesteld allereerst door de mondialisering van de wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande delokalisaties, alsmede door de financiële crisis en het grote aantal faillissementen, omstandigheden die leidden tot toenemende werkloosheid en werkonzekerheid (flexibele en nuluren-contracten). Bovendien moesten ze ook nog eens toezien hoe de verschillende politieke crises het slechte bestuur en de financiële verspilling hebben bevorderd, met als gevolg dat de problemen zowel op het vlak van de gezondheidzorg en migratie als op het vlak van de begroting en de schuldenlast alleen maar erger werden en daardoor de indruk versterkten dat de bevolking door dit  ‘malgoverno’ volledig aan haar lot werd overgelaten. Het politieke gekonkel, dat sedert begin 2019 plaatsvond, werd in het begin van dit jaar nog aangewakkerd en verhevigd door de uitbarsting van de coronacrisis. De politieke crisis en de coronacrisis leverde een explosief brouwsel op en leidde tot een vlucht voor de verantwoordelijkheid door de politieke ‘leiders’ en tot een aanzienlijke bestuurlijke chaos in het land. Gevestigde politieke bolwerken lieten het vuile werk van de covidcrisis opknappen door een regering van lopende zaken, die regelmatig botste met de ‘wilde’ initiatieven van de gewestelijke en lokale bestuurders. Gebrek aan onderling vertrouwen en een falen van de onderlinge communicatie maakten de dienst uit met als gevolg dat België in 2020 het hoogste aantal coronadoden kent per 100.000 inwoners in de hele wereld.

Samenzweringstheorieën

Marxisme & Samenzweringstheorieën

Published by: IKSonline
6 september, 2020 - 22:02

Samenzweringstheorieën bestaan al even lang als de klassenmaatschappij en de regering, ook al variëren ze sterk in omvang en aannemelijkheid. Vandaag wenden velen zich tot complottheorieën om te proberen de situatie in de wereld te begrijpen. Wij in de IKS zijn ook beschuldigd van ‘samenzweringstheorieën’ vanwege onze stelling over het ‘machiavellianisme’ van de heersende klasse. Er bestaan echter fundamentele verschillen tussen een marxistische analyse van het politieke leven van de heersende klasse en de ideologische onderbouwing van veel samenzweringstheorieën.

Racisme/Anti-racisme

De groepen van de Kommunistische Linkerzijde geconfronteerd met de protesten van ‘Black Lives Matter’: een onvermogen om het terrein van de arbeidersklasse te identificeren

Published by: IKSonline
22 augustus, 2020 - 22:38

Het doel van deze polemiek is het stimuleren van een debat in het proletarische politieke milieu. Wij hopen dat de kritiek die wij op andere groepen uiten zal leiden tot reacties, want de Kommunistische Linkerzijde kan alleen worden versterkt door een openlijke confrontatie van onze meningsverschillen.

Het antwoord op racisme is niet burgerlijk anti-racisme, maar internationale klassestrijd

Published by: Internationalisme
21 juni, 2020 - 22:03

De koelbloedige politiemoord op George Floyd heeft in heel Amerika en de rest van de wereld verontwaardiging gewekt. Iedereen weet dat het de laatste is in een lange rij van politiemoorden waarbij vooral zwarte mensen en immigranten het slachtoffer waren. Niet alleen in de VS, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en andere ‘democratische’ staten. En in reactie op de protesten heeft de politie laten zien dat ze een gemilitariseerde terreurmacht is. De woede over dit alles is echt, en het wordt gedeeld door zowel blanken als zwarten, door latino's, Aziaten, en is vooral groot onder de jongeren. Maar we leven in een maatschappij die materieel en ideologisch gedomineerd wordt door een heersende klasse, de bourgeoisie of kapitalistische klasse. En woede op zich, hoe gerechtvaardigd ook, is niet genoeg om het systeem dat ten grondslag ligt aan het politiegeweld aan te vechten, of om de vele valkuilen van de bourgeoisie te vermijden.

Internationale situatie

‘Volksopstanden’ zijn geen antwoord op de verdieping van de crisis en de ellende van het wereldkapitalisme

Published by: IKSonline
5 februari, 2020 - 23:28

Overal ter wereld worden de aanvallen op de arbeidersklasse uitgebreider en ingrijpender met een verslechtering van de levensomstandigheden van het proletariaat als gevolg. Wat betreft de landen, die noch tot de ‘rijke’, noch tot de ‘opkomende’ landen behoren, is de situatie nog erger. De niet-uitbuitende bevolking wordt er in een eindeloze ellende gedompeld. Vooral deze landen zijn de laatste tijd het toneel geweest van volksbewegingen tegen de eindeloze offers die het kapitalisme eist. Verre van een toekomstige reactie van de arbeidersklasse te bevorderen, dienen deze interklassistische volksopstanden er alleen maar toe het idee van ‘no future’ te versterken.

Migratie & vlucht

Het "asielrecht": Een wapen om muren te bouwen tegen immigranten

Published by: Internationalisme
25 september, 2019 - 21:06

Het kapitalisme heeft hele regio’s van de wereld ongastvrij en ondraaglijk gemaakt. Na de piek van de ‘migratiecrisis’ in 2014/2015 besloten de machtigste staten resoluut te reageren in een poging om mogelijke immigranten, die ‘te talrijk’ waren geworden, af te schrikken. Het politioneel en repressief apparaat werd aangescherpt, grenzen werden gesloten, het verkeer werd beperkt, en fysieke en ‘administratieve’ muren werden gebouwd om zich te beschermen tegen de ‘migratieplaag’ en de ‘invasie’, wat het populisme in de kaart speelt.