Ecologie & milieu

Het kapitalisme bedreigt de planeet en de mensheid: Alleen de wereldwijde strijd van het proletariaat kan hieraan een einde maken

Published by Internationalisme
14 maart, 2019 - 17:27

In de afgelopen maanden zijn er in 270 steden over de hele wereld demonstraties van jongeren geweest die protesteerden tegen de verslechtering van het klimaat en de vernietiging van het milieu.

Bericht aan onze lezers

Published by Internationalisme
28 april, 2019 - 21:33

We hebben een artikel en een eerste pamflet over de protesten tegen de klimaatverandering van de Frans-, Nederlands- en Spaansetalige website verwijderd (ze waren niet op de engelse website gepubliceerd), omdat er algemene overeenstemming bestaat in de organisatie dat deze twee originele teksten niet kritisch genoeg waren over de betrokkenheid van de bourgeoisie in de klimaatdemonstraties. Het nieuwe internationale pamflet op onze website geeft het standpunt weer van de organisatie over deze demonstraties. We zijn van plan om te zijner tijd een meer uitgewerkte analyse over de protesten tegen de klimaatverandering te geven.

Publieke bijeenkomst

Wat valt er te leren uit de rijke geschiedenis van de Kommunistische Internationale?

Published by Internationalisme
20 maart, 2019 - 22:49

Ter gelegenheid van de oprichting van de Kommunistische Internationale, precies 100 jaar geleden, wijden we de publieke bijeenkomst ditmaal aan een uitdieping van de belangrijkste lessen, die we kunnen opmaken uit haar geschiedenis, voor het revolutionaire milieu van vandaag.

Internationale situatie

Algerije: Met of zonder Bouteflika, het is altijd de bourgeoisie die de verkiezingen wint!

Published by: Internationalisme
1 april, 2019 - 09:11

Na de golf van volksprotesten, die de straten van Algiers, Oran of Constantine overspoelden, om zich te “ontdoen” van Bouteflika en zijn clan, gaf de oude president schijnbaar toe aan de druk van zijn ‘volk’. Wie de heersende kliek ook is, haar lot zal altijd het lot zijn van een uitgebuite klasse. In deze eenheid van het nationale ‘volk’, om heel deze kliek van gehate leiders te verdrijven, is het proletariaat volledig ondergedompeld in het ‘Algerijnse volk’. Het terrein van de verdediging van de burgerlijke democratie, het nationalistische terrein dat streeft naar een ‘nieuw Algerije’, is niet het terrein van de arbeidersklasse.

Crisis in Venezuela: Noch Guaido, noch Maduro! De arbeiders mogen geen enkele fractie van de bourgeoisie steunen!

Published by: Internationalisme
1 april, 2019 - 09:06

De confrontatie die al jaren aan de gang is in Venezuela tussen de rivaliserende burgerlijke fracties van de oppositie en van het Chavisme heeft sinds de eerste dagen van 2019 een nieuw hoogtepunt bereikt. Geconfronteerd met deze escalatie, die veel verder gaat dan de grenzen van dit land, is het belangrijk en dringend het wereldproletariaat op te roepen het dreigende gevaar van een bloedbad in hun gelederen te onderkennen, en zich vooral niet aan te sluiten bij een van de betrokken fracties van het kapitaal, zowel van binnen als van buiten het land.

Ecologie & milieu

Marxisme en Ecologie: Het kapitalisme vergiftigt de aarde

Published by: InternationaleRevue
29 maart, 2009 - 22:44

Hoe langer de kapitalistische beschaving blijft bestaan, hoe dichter ze ons brengt naar een ecologische ramp van planetaire proporties, een ramp die niet kan worden vermeden zonder de vernietiging van het kapitalisme.

100 jaar geleden: oprichting IIIe Internationale

1919 : De oprichting van de Kommunistische Internationale

Published by: Internationalisme
6 maart, 2019 - 14:55

Onder de vele historische jubilea die in 2019 gevierd zullen worden, is er één die de media en historici negeren, of wanneer ze het - meestal heel snel - vernoemen, is het om bewust de betekenis ervan verdraaien. In maart 1919 werd het eerste Congres van de Kommunistische Internationale gehouden, het congres voor de oprichting van de Derde Internationale.

Mei 1968

50 jaar na Mei 68 (2) - De vooruitgang en teruggang in de klassestrijd sinds 1968

Published by: IKSonline
2 maart, 2019 - 12:56

In tweede deel van onze serie artikels over Mei 68 gaan we in op onze volharding dat Mei 68 het einde betekende van de decennia van contrarevolutie en de opening van een nieuwe periode, waarin een ongeslagen arbeidersklasse zich in de richting van massale en beslissende strijd zou bewegen en dat de uitkomst van deze strijd op haar beurt het historische dilemma zou oplossen van de onoplosbare economische crisis: wereldoorlog of wereldrevolutie.

50 jaar na Mei 68 (1) - Wegzakken in de economische crisis

Published by: IKSonline
13 januari, 2019 - 23:02

In nummer twee van Révolution Internationale, gepubliceerd in 1969, staat een artikel met de titel “Comprendre Mai” (“Mei begrijpen”), geschreven door Marc Chirik. Dit artikel was een polemische reactie op het pamflet “Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations” van de Situationistische Internationale. Marc toonde in dit polemisch artikel aan dat de beweging van mei 68 was voorafgegaan door een groeiende dreiging van werkloosheid en dalende lonen en dat ze dus niet het gevolg was van de actie van een "verlichte minderheid". De vraag die we hier willen stellen is of de voorspellingen in het artikel van Marc vijftig jaar later juist of onjuist zijn gebleken.

Vormde Mei 68 echt het einde van bijna een halve eeuw van contrarevolutie?

Published by: IKSonline
28 januari, 2019 - 12:20

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van mei 1968 hield de IKS in een aantal landen en steden openbare bijeenkomsten. Het idee dat Mei 68 het signaal was geweest voor de ontwikkeling van een golf van internationale strijd verbaasde de deelnemers in het algemeen niet. Maar paradoxaal genoeg was het niet altijd hetzelfde voor deze andere idee dat Mei 68 het einde inluidde van de lange periode van contrarevolutie.

Notities als bijdrage voor de discussie over Mei '68

Published by: IKSonline
13 december, 2018 - 17:43

Een bijdrage van een sympathisant van de IKS, geschreven naar aanleiding van de publieke bijeenkomst over De historische betekenis van Mei 1968. De tekst maakt duidelijk dat Mei 68  niet slechts een studentenopstand was, maar een “oceaan van fenomenen van de massastaking”, die definitief de historische heropleving van de internationale proletarische strijd inluidde. Verder wordt benadrukt hoe de massale stakingsbeweging de voedingsbodem was voor een radicale kritiek van het parlementarisme. Tenslotte beschrijft de kameraad heel juist hoe de dynamiek van de beweging een “tendens tot zelforganisatie” in zich borg met een “overvleugeling van en confrontatie met de structuren en methoden van de vakbond”. De bijdrage van de kameraad bewijst dat er “vandaag nog lessen kunnen worden getrokken” uit de schat van strijdervaringen, die Mei 68 nog steeds is.

Mei 68 en het revolutionaire perspectief (II): Einde van de contrarevolutie, historische heropleving

Published by: IKSonline
5 juli, 2018 - 16:41

Tegen al de leugens in die vandaag de ronde doen over Mei 1968 moeten de revolutionairen de waarheid rechtzetten, moeten zij de sleutels aangeven om de betekenis en de lessen uit deze gebeurtenissen te begrijpen, moeten zij in het bijzonder haar eersteklas begrafenis verhinderen onder een lawine van bloemen en kransen. Daarmee zijn we begonnen met de publicatie van een artikel in onze revue dat terugkomt op het eerste aspect van de “gebeurtenissen van Mei 68”, de studentenrevolte, op internationaal vlak en in Frankrijk. Hier keren we terug op het essentiële onderdeel van deze gebeurtenissen: de beweging van de arbeidersklasse.

Imperialisme

Rapport over de imperialistische spanningen (juni 2018)

Published by: IKSonline
13 oktober, 2018 - 15:01

Hieronder publiceren wij een rapport over de imperialistische situatie dat het centrale orgaan van de IKS tijdens een vergadering in juni 2018 heeft aangenomen. Sinds het rapport werd geschreven, hebben de gebeurtenissen rond Trump's bezoek aan Europa de belangrijkste ideeën, die in het rapport werden ontwikkeld, duidelijk bevestigd, in het bijzonder het idee dat de VS nu de belangrijkste drijvende kracht zijn geworden van de tendens van het “ieder voor zich” op wereldvlak, zelfs tot op het punt dat de instrumenten van hun eigen “wereldorde” worden weggegooid.

Rapport over de imperialistische spanningen (november 2017)

Published by: IKS
23 september, 2018 - 21:56

Het rapport dat we hieronder publiceren, is gepresenteerd en besproken op een internationale bijeenkomst van de IKS (in november 2017), en bedoeld om een balans op te maken van de ontwikkeling van de belangrijkste tendensen die ten grondslag liggen aan de evolutie van de imperialistische spanningen. Het is gebaseerd op de teksten en rapporten waarin deze tendensen binnen onze organisatie grondig werden geanalyseerd en besproken, met name de oriëntatietekst (OT) ‘Militarisme en ontbinding’ uit 1991 en het Rapport van het 20e Internationale Congres van de IKS.

50 jaar na Mei 1968

Mei 68 en het revolutionaire vooruitzicht (I): de studentenbeweging in de wereld in de jaren 1960

Published by: IKSonline
4 juli, 2018 - 18:02

Vijftig jaar na 1968, wanneer we in een aantal landen getuige zijn van een vloedgolf van radio- en televisie-uitzendingen over dit onderwerp, is het de taak van de revolutionairen om terug te komen op de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar, niet om er een gedetailleerde of uitputtende beschrijving van te geven [3], maar om de ware betekenis ervan vast te stellen. Het is in het bijzonder hun taak om een oordeel te vellen over een idee dat vandaag de dag zeer wijdverbreid is en dat op pagina 4 van Kurlansky's boek staat: “Of het nu historici of politieke wetenschappers zijn, specialisten in de menswetenschappen over de hele wereld zijn het erover eens dat er een tijd vóór en een tijd na 1968 bestaat”.

Populisme

Over de kwestie van het populisme

Published by: IKSonline
9 januari, 2017 - 18:13

Het artikel dat hier volgt is een document dat momenteel in de IKS wordt bediscussieerd. Het is geschreven in juni van 2016, een paar weken voordat het ‘Brexit’-referendum in het Verenigd Koninkrijk plaatsvond.

Confrontaties in Catalonië: Democratie en natie behoren tot het reactionaire verleden! De toekomst behoort toe aan het proletariaat!

Published by: Internationalisme
22 mei, 2018 - 12:12

In Spanje is het proletariaat nu verstrikt in een valse dodelijke keuze: Spaans nationalisme of Catalaans nationalisme. Nog maar zes jaar geleden, tijdens de Indignados-beweging in 2011, waren de vergaderingen van Madrid tot Barcelona nog niet overwoekerd door patriottische vlaggen. Integendeel! De debatten werden gekenmerkt door een internationaal gevoel, openheid voor de wereld, zorg voor de toekomst van de hele mensheid, de wil om één en dezelfde strijd over de grenzen heen uit te breiden. De huidige gebeurtenissen in Spanje zijn dan ook het teken van een diepgaande achteruitgang van het arbeidersbewustzijn, van terugtrekking, van angst en verdeeldheid. Het is een klap voor het proletariaat in alle landen. Geconfronteerd met deze gevaarlijke dynamiek is het absoluut noodzakelijk om te herbevestigen dat de proletariërs geen vaderland hebben! Spanje noch Catalonië! Arbeiders van alle landen, verenigt u! Dit is wat Acción Prolétaria, de afdeling van de IKS in Spanje, de dag na het referendum van 1 oktober heeft gedaan door het pamflet te verspreiden, waarvan we de vertaling hieronder publiceren.

Het organisatievraagstuk

Over de aard en de functie van de politieke partij van het proletariaat (Internationalisme nr. 38 – oktober 1948)

Published by: InternationaleRevue
14 maart, 2017 - 20:20

Het document dat wij hier publiceren is voor het eerst verschenen in 1948, op de bladzijdes van Internationalisme, de publicatie van de kleine groep Gauche Communiste de France, waar de IKS zich, sinds haar oprichting in 1975, op beroept. Het belangrijkste doel van deze tekst is de historische voorwaarden te onderzoeken die de vorming en de werkzaamheden van de revolutionaire organisaties bepalen.

Gele hesjes

Lezersbrief: Kan de beweging van de "gele hesjes" de weg vrijmaken voor klassestrijd?

Published by: Internationalisme
1 april, 2019 - 09:17

We publiceren hieronder grote delen uit een brief van een lezer die, hoewel hij de krachtlijn van ons pamflet over de beweging van de “gele hesjes” verwelkomt, ook kritiek heeft op een aantal van onze standpunten, in het bijzonder het idee dat er uit deze interklassistische beweging niets goeds kan voortkomen voor het proletariaat. Deze vragen raken aan uiterst belangrijke aspecten van de proletarische strijd: wat de arbeidersklasse is, haar strijd, haar perspectief.

Beweging van de “gele hesjes”: het proletariaat moet de aanvallen van de bourgeoisie zelfstandig, op zijn eigen klasseterrein beantwoorden!

Published by: IKSonline
13 januari, 2019 - 22:49

Op 10 oktober 2018 deden twee vrachtwagenchauffeurs van Seine-et-Marne een oproep op Facebook voor een demonstratie op 17 november onder de titel: "Nationale blokkade tegen de stijgende brandstofprijzen". Het aantal initiatieven en oproepen nam sindsdien alleen maar toe. Journalisten, politici en allerlei “sociologen” wijzen op het nooit geziene karakter van de beweging: spontaan, buiten elk politiek of vakbondskader, veelvormig, voornamelijk georganiseerd via sociale netwerken, relatief grootschalig, globaal gedisciplineerd, over het algemeen zonder vernielingen en confrontaties, enzovoort. Hier lees je onze eerste analyse van de beweging, geschreven in november 2018.

100 jaar Duitse revolutie 1918-1919

De strijd van de linkerzijde binnen de oude sociaaldemocratische partij - Reactie op een lezersbrief

Published by: IKSonline
10 februari, 2019 - 19:24

Naar aanleiding van de publieke bijeenkomst over de Revolutie in Duitsland heeft een kameraad ons een brief gestuurd, waarin vier punten worden aangesneden: Was er de laatste maand van 1918 in Duitsland sprake van een revolutionaire of pre-revolutionaire situatie? Was het een proletarische of een burgerlijke revolutie? Hoe groot was het gewicht van de sociaaldemocratie in de arbeidersklasse en haar minderheden? Moest de nieuw opgerichte Kommunistische Partij van Duitsland op een federatieve of op een gecentraliseerde wijze georganiseerd worden? Maar het belangrijkste en meest interessante onderwerp in zijn bijdrage is volgens ons de kwestie van de overgang van de sociaaldemocratie naar de bourgeoisie.

Revolutionaire strijd maakt eind aan Eerste Wereldoorlog

Published by: Internationalisme
6 november, 2018 - 21:59

Na vier jaar moorden sloegen op 4 november 1918 duizenden matrozen aan het muiten in Kiel, een Duitse haven aan de Baltische zee, tegen het militair bevel scheep te gaan voor een zoveelste zeeslag. Met deze opstandige beweging begonnen de arbeiders in Duitsland de grootste revolutionaire massastrijd ooit in Duitsland.

De sociaaldemocratie lokt de revolutie in een dodelijke valstrik

Published by: Internationalisme
6 november, 2018 - 22:09

Met haar opstand in november 1918 had de arbeidersklasse de bourgeoisie in Duitsland gedwongen een einde te maken aan de oorlog. Om de radicalisering van de beweging te saboteren en een herhaling van de ‘gebeurtenissen in Rusland’ te verhinderen, gebruikte de kapitalistische klasse de SPD als oorlogsmachine in de strijd tegen de arbeidersklasse. Dankzij een bijzonder doeltreffende sabotagepolitiek deed de SPD, met behulp van de vakbonden, al wat ze kon om de macht van de arbeidersraden te ondermijnen.

Einde Eerste Wereldoorlog

11 november 1918: "Nooit meer oorlog?" - Een wapenstilstand om het kapitalisme te redden en nieuwe oorlogen voor te bereiden

Published by: Internationalisme
6 november, 2018 - 21:42

Op 11 november 2018 is het precies honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Groote Oorlog. Dit gebeurt onder grote media aandacht. Moeten we de wapenstilstand van 11 november 1918 inderdaad begroeten? Was deze bedoeld om definitief de wapens neer te leggen en iedere verdere oorlogvoering voorgoed uit te bannen? Was de feitelijke oorzaak, die leidde tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, door de wapenstilstand uit de wereld geholpen? Heeft de wapenstilstand er inderdaad voor gezorgd dat de staten van Europa daarna “nooit meer ten oorlog” zijn gegaan?

Migratie en vlucht

Migranten en vluchtelingen: slachtoffers van het kapitalisme (deel IV)

Published by: IKSonline
13 oktober, 2018 - 11:05

Tegen het einde van de jaren 1980 ging de wereld een nieuwe periode in: die van algemene, sociale ontbinding. Het gevolg was een neergang in een langdurige uitputtingsstrijd voor het proletariaat, die ook de economische en politieke apparaten van de bourgeoisie begon te destabiliseren. De ineenstorting van het Oostblok kondigde een nieuw stadium aan in dit proces, een “Nieuwe Wereldwanorde” met zwakkere staten die volledig desintegreerden. Geconfronteerd met wat leek op een nieuwe golf van post-apocalyptische nachtmerries, met complete maatschappijen die schijnbaar in anarchie oplosten, gingen meer mensen dan ooit wanhopig op zoek naar veiligheid in een instortende wereld.

Migranten en vluchtelingen: slachtoffers van het kapitalisme (inleiding)

Published by: IKSonline
8 april, 2016 - 13:25

Duizenden jaren waren mensen gedwongen om te vluchten voor oorlog, vervolging, hongersnood, natuurrampen, zoals droogte, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, enz. Maar deze verplaatsingen waren geen permanent verschijnsel en zij betroffen meestal maar een klein deel van de bevolking. Met de komst van de landbouw, de teelt van gewassen en de domesticatie van dieren, werd een deel van de mensheid sedentair. Voor duizenden jaren werd het de gewoonte om op eenzelfde plaats te leven. Onder het feodalisme waren de boeren aan de grond gebonden en leefden de lijfeigenen van hun geboorte tot aan hun dood op dezelfde plek, namelijk de grond die aan hun feodale heer toebehoorde. Maar met de opkomst van het kapitalisme in de 14e en 15e eeuw veranderde dit drastisch.

Migranten en vluchtelingen: slachtoffers van het kapitalisme (deel III)

Published by: IKSonline
3 december, 2016 - 14:39

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog brachten de demobilisatie en de rampzalige verwoestingen van de imperialistische conflicten een wereld voort die in puin lag en in een desolate toestand verkeerde. In mei 1945 waren er in Europa 40 miljoen ontheemden of vluchtelingen. Daaraan moeten nog worden toegevoegd de 11,3 miljoen arbeiders die tijdens de oorlog gewelddadig door Duitsland waren ingelijfd. In de andere grote regio's van de wereld leidde de verzwakking van de koloniale mogendheden tot instabiliteit en nieuwe conflicten, met name in Azië en Afrika, die na verloop van tijd ook weer leidden tot miljoenen migranten. Al deze verplaatsingen van volkeren veroorzaakten verschrikkelijk veel leed en talloze sterfgevallen.

Migranten en vluchtelingen: slachtoffers van het kapitalisme (deel I)

Published by: IKSonline
10 april, 2016 - 18:42

De plotselinge en heftige opstoot van het kapitalisme in verval wordt op treffende wijze bevestigd door het tragische lot van de burgerbevolking in de 20e eeuw, die onderworpen wordt aan gebeurtenissen van een ongekende omvang: opsluiting in kampen, verplaatsingen, deportaties en massale liquidaties. Het gecombineerde effect van oorlogen, economische crisis en onderdrukking in de vervalperiode van het kapitalisme heeft een irrationele dynamiek van blind geweld, pogroms, ‘etnische zuivering’ en een buitensporige militarisering veroorzaakt. De 20e eeuw is inderdaad één van de meest barbaarse eeuwen van de geschiedenis!

Migranten en vluchtelingen: slachtoffers van het kapitalisme (deel II)

Published by: IKSonline
10 april, 2016 - 18:46

Aan het begin van de jaren 1930 was de fysieke nederlaag van het proletariaat een feit, de wereldrevolutie was volledig verpletterd. De opeenvolgende bloedbaden in Rusland en Duitsland, na de nederlaag van het proletariaat in Berlijn in 1919, het zoeken van zondebokken, de vernedering als gevolg van het verdrag van Versailles en de behoefte aan vergelding, dat alles leidde tot een nieuwe stap in de spiraal van de kapitalistische verschrikkingen in de 20e eeuw.

Migranten en vluchtelingen: De wreedheid en de hypocrisie van de heersende klasse

Published by: IKSonline
23 september, 2015 - 11:55

De media proberen niet om de ondragelijke verschrikkingen van de migranten en vluchtelingen te verbergen. Integendeel zij smeren het uit op de eerste pagina's van de kranten en vermenigvuldigen de schokkende beelden, zoals die van een kleine jongen van drie jaar. Waarom?

100 jaar na Oktober 1917

Manifest over de Oktoberrevolutie, Rusland 1917: Werelrevolutie is de enige toekomst voor de mensheid

Published by: IKSonline
7 oktober, 2017 - 13:58

In oktober 1917, na drie jaar van onuitsprekelijke bloedbaden op de slagvelden, dook er een baken op in de mist van de oorlog: de Russische arbeiders, die de tsaar afgezet hadden in Februari, zetten toen de burgerlijke Voorlopige Regering af, die de tsaar vervangen had, maar er op aangedrongen had om de oorlog verder te zetten ‘tot de overwinning’. De sovjets (arbeiders-, soldaten- en boerenraden), met de bolsjewieken op kop, kondigden een onmiddellijk einde van de oorlog af en riepen de arbeiders in de wereld op om hun revolutionaire voorbeeld te volgen.

Rusland 1917 en het revolutionaire geheugen van de arbeidersklasse

Published by: IKS
14 maart, 2017 - 20:09

Voor al diegenen die nog van mening zijn dat de laatste en beste hoop van de mensheid de revolutionaire omverwerping van wereldkapitalisme is, is het onmogelijk om het begin van het jaar 2017 te begroeten zonder eraan te herinneren dat het de 100ste verjaardag van de Oktoberrevolutie is. En wij weten ook dat al diegenen die erop aandringen dat er geen alternatief is voor het huidige maatschappelijke systeem, dit op hun eigen manier zullen herdenken.