Voorwoord

Printer-friendly version

Met de teksten van deze brochure willen we een eenvoudige idee aantonen, nl. dat het kapitalisme, netzomin als de feodale productiewijze of het antieke slavendom, een eeuwigdurend systeem is. Sinds meer dan een halve eeuw staat de vervanging ervan door een hogere maatschappijvorm op de dagorde van de geschiedenis. Omdat die kwalitatieve sprong - die niets anders zijn kan dan de kommunistische wereldrevolutie - nog niet gezet is, wordt de mensheid in een toenemende barbaarsheid gestort die haar weerga niet heeft in de hele wereldgeschiedenis: het verval van het kapitalisme.

Toen het kapitalisme zich in de 16e eeuw als economisch overheersend systeem aan de wereld begon op te dringen, betekende dat voor de mensheid een gigantische stap vooruit. Het bereikte zijn hoogtepunt in de industriële revolutie in de 19e eeuw.

De loonarbeid, de naties, de productie omwille van de accumulatie van kapitaal, bevrijdden de mensheid uit het slop van het feodalisme. Het bracht haar bij het begin van de 20e eeuw op de drempel van de mogelijkheid een wereldwijd verenigde samenleving op te bouwen, waar elk gebrek aan bestaansmiddelen uitgebannen is.

Het kapitalisme heeft de materiële voorwaarden geschapen die de opbouw van de kommunistische maatschappij mogelijk maken, maar die stap zelf kan maar gezet worden wanneer het kapitalisme volkomen vernietigd is. Sinds het begin van de 20e eeuw speelt het kapitalisme geen vooruitstrevende rol meer in de geschiedenis. Sindsdien brengt zijn voortbestaan voor de mensheid de verschrikkingen mee van wereldwijde imperialistische slachtingen en de ontwikkeling van hongersnood van nooit geziene omvang, kortom veralgemeende onmenselijkheid. De mensheid leeft vandaag in een angst zoals ze nog nooit gekend heeft: onder de heerschappij van een seniele en in verval geraakte bourgeoisie heeft de mensheid gedurende die tientallen jaren kapitalistische barbaarsheid genoeg materiële middelen ontwikkeld om zichzelf compleet te vernietigen met de meest vernuftige middelen: atoomwapens en bacteriologische wapens, chemische wapens en lasers.

"De wereld is gek geworden", zegt de bourgeoisie, die de werkelijkheid van de productiewijze waarop haar voorrechten steunen niet wil, en nog meer: niet kan begrijpen. Maar het is geen kwestie van 'waanzin' van de mensheid. Het gaat om het verval van de sociale, politieke en economische wetten die het voortleven van de mensheid bepalen.

De kapitalistische productiewijze zelf, hoezeer die in oost of west ook mag verstaatst zijn, is historisch achterhaald, zijn voortbestaan is een gevaar, is zelfmoord geworden voor de mensheid.

Maar het kapitalisme heeft ook zijn eigen doodgraver voortgebracht, een klasse die in staat is het te vernietigen en een nieuwe, kommunistische wereldgemeenschap op te bouwen: de moderne arbeiders, het wereldproletariaat. De teksten van deze brochure werden vanuit het gezichtspunt van de historische strijd van die klasse geschreven. Hun doel is niet de wereld op een andere manier te interpreteren, maar wel haar te veranderen.

Erfenis van de Kommunistische Linkerzijde: 

Theoretische vraagstukken: