Rusland: Een internationalistisch discussieforum

Printer-friendly version

Er is door drie organisaties (de Internationale Kommunistische Stroming, de Moskouse organisatie Confederatie van revolutionaire anarcho-syndicalisten in Rusland en de Groep van Revolutionaire Proletarische Collectivisten) het initiatief genomen om een internationaal discussieforum op te zetten. Het eerste onderwerp dat aan debat wordt onderworpen is dat van de lering die kan worden getrokken uit de nederlaag van de Oktoberrevolutie.

De gruwelijke nederlaag van de Oktoberrevolutie die door de stalinistische contra-revolutie werd opgelegd decimeerde de revolutionaire krachten waarop de lange nacht volgde van de contra-revolutie en de bloedigste oorlog die de mensheid ooit heeft gezien; dit liet de kleine groepen die trouw bleven aan de beginselen van het proletarisch internationalisme versplinterd en vreselijk verzwakt achter.

Daardoor is de situatie van opkomende revolutionaire minderheden en elementen die op zoek zijn momenteel nog moeilijker. Niet alleen moeten ze strijd leveren om ideeën en een tussenkomst te ontwikkelen, om de situatie waarin zij handelend optreden te begrijpen en een echo te vinden in de arbeidersklasse; ze moeten dus ook strijden tegen het gruwelijk isolement en de versplintering van de revolutionaire krachten over de wereld.

Het was altijd een fundamenteel uitgangspunt van de IKS dat de komende wereldwijde eenheid van proletarische revolutionairen nooit gesmeed kan worden tenzij de groepen die momenteel bestaan in staat zijn om in een open en broederlijke geest over de kwesties te debatteren die hen verdelen en verenigen. Zo’n debat is noodzakelijk, niet alleen voor de vitale verheldering van de beginselen van actie van de arbeidersklasse, maar ook om het heersende isolement te doorbreken, vertrouwen te scheppen tussen de verschillende groepen die momenteel bestaan, ze te helpen te begrijpen wat het betekent om internationaal samen te werken als strijders van één enkele klasse.

Daarom hebben we besloten om deel te nemen aan een Internationaal Discussieforum opgezet met groepen in Rusland en dat voor het moment georganiseerd is rond een website.

Het doel van dit forum bestaat geenszins uit het kunstmatig scheppen van een politieke organisatie of het bieden van een beginselloos rekruteringsterrein. Integendeel, zoals het oprichtingsadres voor het forum stelt: “Het doel ervan bestaat uit het aangaan van een systematische discussie om tot verheldering te komen rond die vraagstukken die bewezen hebben van cruciaal belang te zijn voor de arbeidersbeweging en die dat in de toekomstige confrontaties tussen de klassen zullen blijven: internationalisme, de redenen voor de nederlaag van de wereldwijde revolutionaire golf, de ontaarding van de Russische revolutie, staatskapitalisme, nationale bevrijding, de rol van de vakbonden, enzovoort. Het doel wordt gevormd door het bijeenbrengen en bekendmaken van bijdragen over deze vraagstukken die verschillende benaderingen naar voren brengen die al binnen de arbeidersbeweging tot uiting zijn gekomen, zowel als verschillende gezichtspunten, meningsverschillen, en vraagstellingen die onder de deelnemers aan het forum kunnen bestaan. Het forum is daarom een open plek voor de discussie en confrontatie van politieke ideeën, met als enig doel de verheldering door politieke argumentatie waarbij de proletarische methode wordt gehanteerd die iedere benadering uitsluit die in tegenspraak is met het belangenloze doel van de bevrijding van de arbeidersklasse. Het is vooral geen ‘jachtgebied’ voor beginselloze rekrutering zoals die momenteel wordt bedreven door organisaties die zich bevinden aan de uiterst linkerzijde van het politieke apparaat van de bourgeoisie (trotskisten, enzovoort).”

Een dergelijk forum kan alleen worden gegrondvest op beginselen die het duidelijk onderscheiden van de linkervleugel van het kapitalisme. In deze periode, gekenmerkt door veralgemeende imperialistische oorlog, zijn we van mening dat het vraagstuk van het internationalisme beslissend is om een onderscheid te maken tussen zij die proberen te werken aan de revolutionaire bevrijding van de arbeidersklasse en degenen die er alleen op uit zijn de overheersing door de burgerlijke staat en zijn apparaat van controle en bedrog te versterken. Deelname aan de site is daarom afhankelijk van bepaalde politieke criteria in die zin.

Zoals het er nu voorstaat onderneemt het discussieforum pas zijn eerste twijfelende stappen. We kunnen niet vooraf weten of het een succes zal zijn - er zijn geen garanties in revolutionaire politiek. Maar we blijven er van overtuigd dat we alleen door een dergelijke geduldige en weinig spectaculaire inspanningen kunnen bijdragen aan het leggen van een basis voor de toekomstige politieke en organisatorische eenheid van de arbeidersklasse, die een vitaal wapen zal zijn in de poging om het kapitalisme omver te werpen en een nieuwe, kommunistische maatschappij op te richten.

Zie https://russia.internationalist-forum.org

Geografisch: 

Politieke stromingen en verwijzingen: