Parasitisme

Het politieke parasitisme kan in het kort worden omschreven als de aktiviteit van kleine groepjes die geen onafhankelijke politieke basis voor hun bestaan hebben, en waarvan de aktiviteit vooral bestaat uit het aanklagen en belasteren van de groepen van de Kommunistische Linkerzijde.

Mededeling aan onze lezers: De IKS ondergaat een nieuwe aanval door een nieuw verdacht broeinest van de bourgeoisie

6 mei 2014 

In oktober 2013 vormde zich een nieuwe politieke groep die zichzelf de pompeuze naam gaf: “Internationale Groep van het Linkskommunisme” (IGLK). Deze nieuwe groep verhult haar identiteit: ze is ontstaan uit de fusie tussen 2 elementen van de groep Klasbatalo uit Montreal en elementen van de voorheen zogeheten “Interne Fractie” van de IKS (IFIKS), die vanwege hun, voor een communistische militant, onwaardig gedrag uit de IKS werden uitgesloten

Opbouw van de revolutionaire organisatie: Stellingen over het parasitisme

1) Gedurende heel haar geschiedenis heeft de arbeidersbeweging te maken gehad met het binnendringen in haar gelederen van vreemde ideologieën, afkomstig van de heersende klasse of van de kleinburgerij. Dit binnendringen heeft binnen de organisaties van de arbeidersklasse verschillende vormen aangenomen. Onder de meest voorkomende en bekendste kunnen we de volgende aanwijzen:

De buitengewone internationale conferentie van IKS. Het “nieuws” van onze verdwijning wordt zwaar overdreven!

Mei jongstleden heeft IKS een buitengewone internationale conferentie gehouden. Er had zich al een tijdje een crisis ontwikkeld waarvan het epicentrum zich in onze oudste afdeling, in de afdeling in Frankrijk, bevond. Het bijeenroepen van een buitengewone conferentie wordt, naast de regelmatige internationale congressen van IKS, noodzakelijk geacht vanwege de vitale noodzaak om de aard van deze crisis ten volle te begrijpen en om de middelen te ontwikkelen om haar te overwinnen. De IKS heeft in het verleden al meer buitengewone internationale conferenties bijeengeroepen, in 1982 en in 2002. Dit is in overeenstemming met onze statuten die voorzien in het bijeenroepen van een buitengewone conferentie wanneer de fundamentele principes van IKS ernstig in vraag worden gesteld. (1)

Mededeling aan onze lezers: De strijd van de revolutionaire organisaties tegen provocatie en laster

Sinds haar ontstaan heeft de arbeidersbeweging het hoofd moeten bieden aan de repressie van de bourgeoisie. Toch zou het een ernstige dwaling zijn ‑ getuigend van uiterste naïviteit ‑ om te geloven dat deze repressie alleen de vorm aanneemt van fysieke repressie die uitgeoefend wordt tegen stakingen of arbeidersopstanden.

Abonneren op RSS - Parasitisme