Círculo de Comunistas Internacionalistas (Argentinië): Bedrog of werkelijkheid?

Printvriendelijke versieSend by email

Minder dan een maand geleden verscheen met veel bombarie een ‘Kring
van Internationalistische Kommunisten’ van Argentinië waaraan de
herrieschoppers van de IFIKS (en jammer genoeg een groep van de
Kommunistische Linkerzijde, het IBRP) veel publiciteit verleenden.

Als een nieuwe politieke groep zijn opwachting maakt (of als die een
belangrijke standpuntwijziging onderneemt) is het noodzakelijk te
analyseren waar die vandaan komt, waarmee zij gebroken heeft en waar
zij naar toe wil. Dat is een vraag van verantwoordelijkheid omdat we
geen geloofwaardigheid kunnen verlenen aan de eerste de beste. Dit is
des te noodzakelijker tegenover een groep die zijn eerste stappen
onderneemt met een keiharde aanval op de IKS door middel van twee
verklaringen (1): de één verspreid door de IFIKS op 2 oktober bij de
openbare bijeenkomst van het IBRP in Parijs, de andere (gedateerd 12
oktober) gepubliceerd op de websites van de IFIKS en het IBRP (waarin
de “misselijk makende methodologie van de IKS” worden aangeklaagd (2).

Volgens het oude beginsel van het marxisme dat al in de Duitse
Ideologie van Marx werd verwoord gaan we niet uit van wat deze ‘kring’
van zichzelf zegt, maar van wat hij werkelijk is in overeenstemming met
zijn standpunten en, vooral, zijn daden.

Aan het eind van september verscheen de ‘Círculo’ uit het niets met de lancering van een nieuwe publicatie – Revolución Comunista, nr. 1 (tweede periode) en een document getiteld Perspectieven van het proletariaat in Argentinië en in de perifere landen voor de huidige periode.
Deze houding staat in volkomen tegenspraak tot wat altijd een traditie
is geweest in de arbeidersbeweging, zoals we al benadrukten in de
eerste van de al genoemde documenten: “Momenteel verschijnt er
schijnbaar uit het niets een nieuwe groep, en die nergens zijn band met
de NCI duidelijk maakt, die zichzelf uitroept tot ‘NCI, tweede periode’
waarbij de standpunten van de NCI die we regelmatig publiceerden worden
verworpen. We zijn van mening dat een dergelijke ommezwaai enige
politieke verklaring behoeft van de kant van deze nieuwe ‘Kring’ (die
zichzelf op het web presenteert onder de naam van ‘Círculo de
Comunistas Internacionalistas’), maar waaraan het tot op heden heeft
ontbroken.”
(Círculo de Comunistas Internacionalistas (Argentinië): Een vreemde verschijning).

Het is verbazingwekkend, maar de dag onmiddellijjk na publicatie van
ons artikel verschijnt er op de website van de ‘Círculo’ een korte
verklaring getiteld Wie zijn wij?, (vol van grammaticale en redactionele fouten die de haast verraadden waarmee hij werd samengesteld) en waarin beweerd wordt: “De
Círculo de Comunistas Internacionalistas is een groep van
revolutionaire militanten afkomstig uit Argentinië die gevormd werd na
een lang proces van debat en schifting eerst als
Núcleo Comunista Internacional, en vervolgens als Círculo de Comunistas Internacionalistas
waarbij de naamsverandering voorkomt uit het feit dat binnen deze groep
een nieuwe ontwikkelingsfase aanbrak gebaseerd op het perspectief van
de opbouw, door de hergroepering van revolutionairen, van de
KOMMUNISTISCHE WERELDPARTIJ en de absolute verwerking van het
kommunistische programma.”
(3).

Deze opeenvolging van net zo hoogdravende als vage frasen bieden
niet de minste verheldering over de oorsprong van de ‘Círculo’, hoewel
het lijkt aan te geven dat deze uit de Núcleo Comunista Internacional
(NCI) voorkomt. Het is bijgevolg nodig na te gaan of er tussen beide
een band van continuïteit bestaat. Anders gezegd: is de nieuwe
‘Círculo’ daadwerkelijk het product van een “nieuwe ontwikkelingsfase” van de NCI of, in tegendeel, veronderstelt zij een breuk met deze groep en een aanval op de bijdragen die deze heeft geleverd?

De waarheid van ‘Círculo’ bewijst zichzelf in de praktijk

Het programma van de kommunistische organisaties kan niet worden
teruggebracht tot een geheel van politieke standpunten over oorlog,
vakbonden, crisis, enzovoort. Het omvat eveneens en vooral een
handelwijze gebaseerd op de beginselen van de proletarische moraal (4)
en een functioneren in overeenstemming met de beginselen van eenheid,
solidariteit en vertrouwen die niet alleen een georganiseerde
activiteit van kommunistische militanten mogelijk maakt, maar die
tevens de basis vormt voor de toekomstige maatschappij.

Nadere beschouwing van één van de eerste activiteiten van deze
‘Círculo’ laat duidelijk een ontwikkeling zien die we gemakkelijk
kunnen vergelijken met de ‘misselijk makende methoden’ die deze
‘Círculo’ aan de IKS toeschrijft.

De ‘Círculo’ verscheen op het internationale toneel van de
Kommunistische Linkerzijde onder de beschermende mantel van de IFIKS
die haar salonfähig maakte door haar (bovengenoemde) ‘Verklaring’ van 2
oktober te verspreiden waarin zij de veroordeling van de IFIKS door de
NCI verwierp en zich er op toelegde de IKS met laster te overladen.

Dit gaf goed zicht op de morele aanblik van de pasgeborene die
meteen zijn eerste stapjes zette aan de hand van een splintergroep (de
IFIKS) die gegrondvest was op verklikkerij, diefstal en laster (5).

Dat wordt bevestigd door de ‘methode’ waarin dit zogenaamde ‘kleine
groepje’ (om een van haar geliefde uitdrukkingen te gebruiken) een
totale koerswijziging rechtvaardigt die er uit bestaat dat het gedrag
van een groep die ze een maand eerder (“door lezing van de publicaties van zowel de IKS als de Interne Fractie van de IKS”) beschouwde als “vreemd aan de arbeidersklasse en aan de Kommunistische Linkerzijde” vervolgens behandelt als “kameraden”
en daarmee een enthousiaste samenwerking te beginnen. Deze houding
vertoont zoveel lichtzinnigheid dat ze niets goeds voorspelt voor de
proletarische militanten die heel goed weten dat er alleen iets
positiefs kan worden gebouwd op loyaliteit, eerlijkheid en volkomen
doorzichtigheid.

Zelfs de betrekkingen tussen de ‘Círculo’ en de IFIKS leiden tot
verontrustende conclusies. Ons bereikte een email afkomstig van de
‘Círculo’ waarin deze zich tot de IFIKS richt in de volgende termen: “BESTE
KAMERADEN: volgend op de informatie die we jullie in een eerdere email
stuurden en na raadpleging van de kameraden, is er besloten dat één van
hen wordt aangesteld om een tekst te redigeren waarin afstand wordt
genomen niet alleen van de verklaring van mei 2004 van de NCI, maar
eveneens om een verklaring op te stellen waarin we ons solidariseren
met de IFIKS, gedateerd 2 oktober 2004, omdat de verklaring van de NCI
waarschijnlijk die dag op de op de website van de IKS zal verschijnen;
we kennen de reden niet waarom we daarvan op de hoogte zijn gesteld.
HOE DAN OOK, WE GEVEN JULLIE TOESTEMMING OM DIE TE VERSPREIDEN ALS
JULLIE VAN MENING ZIJN DAT HET CORRECT OF NUTTIG IS VOOR HEEL HET
PROLETARISCH POLITIEK MILIEU EN VOOR DE KOMMUNISTISCHE MILITANTEN.”

We kunnen uit deze email afleiden dat er contacten bestonden tussen
de ‘Círculo’ en de IFIKS vóór 2 oktober, de datum waarop deze
verklaring waarin “afstand wordt genomen” werd geredigeerd. Dat
werpt een vreemd licht op het twijfelachtige gedrag van degene die had
meegewerkt aan de veroordeling van de IFIKS als groep “vreemd aan het proletariaat en aan de Kommunistische Linkerzijde” maar die desondanks samenwerkt met deze zogenaamde ‘fractie’ alsof er niets aan de hand was.

De auteur van deze verklaringen legt verschillende maatstaven aan. Hij gelooft “misselijk makende methoden”
te ontwaren bij de IKS maar ruikt niets van de misselijk makende
leugens die de IFIKS in haar presentatie van de ‘Verklaring’ van 2
oktober ten beste geeft:

1. “De meest recente (eind september) van haar uitwassen [er
wordt gedoeld op de IKS] is de publicatie in haar pers en op haar
website van een standpuntbepaling gedateerd 22 mei laatstleden waarin
we worden aangeklaagd, en die ze onderhands door gekonkel en chantage,
aan de militanten van de NCI in Argentinië hebben ontfutseld.”

Behalve als hij lijdt aan selectief geheugenverlies weet het
individu dat deze ‘Círculo’ oprichtte heel goed dat er geen enkel
gekonkel en geen enkele chantage van onze kant aan te pas kwam.

2. “het volstaat vast te stellen dat het ‘in alle haast’ was –
volgens de eigen woorden van de kameraden van de Kring – dat de NCI
deze tekst aannam. Dat wil zeggen onder druk en zelfs onder dictaat –
zoals de samenstelling bewijst – van de delegatie van de ‘IKS’ die naar
de Argentijnse kameraden was gestuurd.”

In deze passage staan ongeveer evenveel leugens als woorden. Haast?
De NCI kende de IFIKS sinds eind 2003 en om haar ‘argumenten’ te kennen
volstond het haar bulletins te lezen (de IFIKS stuurt die overal rond,
met inbegrip van aan hen die ze niet willen ontvangen). Anderzijds was
er 22 mei geen enkele delegatie van de IKS in Argentinië aanwezig.
Tenslotte heeft niemand iets gedicteerd aan de leden van de NCI. Deze
leugen is bovendien een belediging voor het bevattings- en
beoordelingsvermogen van deze kameraden.

3. “Tenslotte blijkt de onwaardige wil tot manipuleren en de
chantage op de Argentijnse kameraden duidelijk uit het laatste punt van
de tekst, punt 14, waarin men ze laat stemmen: ‘toestemming te verlenen
aan de IKS, als die het nuttig acht, om deze tekst te publiceren, bij
iedere gelegenheid die het geëigend vindt.’ Is dat geen blanco cheque,
‘een tol op de toekomst’, erop gericht de kameraden voor eeuwig te
compromiteren?”

Dit punt 14 was vrijwillig door de NCI toegevoegd zonder het minste verzoek, expliciet of impliciet, van onze kant.

Deze reeks van leugens laat de NCI naar voren komen als een weinig
verantwoordelijke groep die zich gemakkelijk laat beïnvloeden en
misleiden. Als de ‘Círculo’ er werkelijk op uit was geweest een “nieuwe ontwikkeling”
van de NCI op gang te brengen dan zou het dergelijke leugens met
verachting hebben aangeklaagd. We durven er een weddenschap op af te
sluiten dat haar antwoord zal bestaan uit een beschaamd stilzwijgen dan
wel een nieuwe regen van aanvallen op de IKS, voorzien van “een heel palet aan bijvoeglijke naamwoorden” (om een van haar gekleurde uitdrukkingen te gebruiken).

De bluf van de ‘Círculo’

In ons artikel (gepubliceerd op onze website): Círculo de Comunistas Internacionalistas: Nog een vreemde verschijning, stelden we de vraag: “Maar wellicht gaat deze ‘kleine kern’ nu een... derde ‘Verklaring’ afleggen waarin zij eindelijk de ‘waarheid’ zal ontsluieren”, of die, zoals we daaraan in een noot toevoegden “zoals
stelselmatig de gewoonte is bij de IFIKS, een flinke dosis stroop te
smeren om de mond van het IBRP die haar verklaring publiceerde.”

De twee voorspellingen komen uit. Verderop zullen we zien hoe de
‘Círculo’ met de IFIKS rivaliseert met het stroop smeren rond de mond
van het IBRP. Maar een klein deel van de waarheid rond de ‘Círculo’
begint al duidelijk te worden. Natuurlijk vertelt dit document ons niet
de hele waarheid over de “misdadige” inhoud van de telefoon-gesprekken die we voerden met leden van de NCI (“het
is heel ‘merkwaardig’ dat deze nieuwe ‘verklaring’ met geen woord rept
over de inhoud van deze telefoongesprekken om de ‘misselijk makende’
aard van de IKS-methode duidelijk te maken”
). Daarover bewaart de
auteur van de ‘Verklaring’ van 21 oktober het stilzwijgen ondanks dat
het de enige manier is waarop de ‘misselijk makende’ methode van de IKS
kan worden aangetoond. Misschien komt dit stilzwijgen voort uit het
feit dat als onze Webmaster de inhoudt ervan zou onthullen hij niet
geloofwaardig staande zou kunnen houden dat “deze
telefoongesprekken niet onschuldig waren. Zij hadden de achterbakse
bedoeling om onze kleine kring, of zijn militanten op individueel vlak
te vernietigen door wederzijds wantrouwen op te wekken en door de
kiemen van verdeling te zaaien in de rangen van onze kleine groep.”

We kunnen echter een andere hypothese opstellen: onze verontwaardigde
Webmaster kent de inhoud van deze telefoongesprekken helemaal niet.
Maar in zijn zieke verbeelding kunnen ze geen andere zin hebben dan de
vernietiging van “de kleine kring gebaseerd in Argentinië”. Wanneer dat klopt hebben we bijgevolg te maken met een geval van paranoia.

Het deel van de waarheid dat erin doorschijnt bestaat uit wat de
‘Círculo’ werkelijk vertegenwoordigt. Een overvloed aan teksten die
verschijnen en verdwijnen laten een overduidelijke hevige opwinding
zien. Die indruk wordt nog beeldend versterkt door een overdaad aan
knipperende hamers en sikkels die doen denken aan de lichtjes van een
kerstboom (7)! Een “bibliotheek van kommunistische schrijvers”,
die vier of vijf teksten omvat, dient als lokmiddel. Maar naast de link
naar deze ‘bibliotheek’ verschijnt de ‘verrassing’: een andere link,
verborgen achter het etiket ‘New’ die ons al enkele dagen voert naar
een pagina genaamd “Argentina Roja” en alwaar de “Nationale Kaderschool van de Kommunistische Partij van Argentinië”
opdoemt compleet met foto van Che Guevara en waar we kennis kunnen
maken met de werken van Mao, van Stalin, enzovoort. En te midden van
dit leerzame gezelschap vinden we weer een link naar de ‘Círculo’ die
een plaatsje heeft verworven in het stalinistische milieu onder het mom
een “pagina bevattende een archief van kommunistische schrijvers” te zijn (sic!) (9).

Vanwaar dit diplomatiek festijn met het stalinisme, dat wil zeggen
met één van de ergste vijanden van het proletariaat (10)? Het valt
moeilijk uit te maken, maar wellicht geeft de Webmaster uitleg in één
van de vele zich snel vermenigvuldigende verklaringen van de ‘Círculo’.
Wij hebben er alvast een: er wordt de llusie gewekt van een aktiviteit
die helemaal niet bestaat.

De verschillende verklaringen moeten ook de indruk wekken dat de
kameraden van de oude NCI zonder reserve achter de nieuwe praktijken
van de ‘kleine kern’ zouden staan. Tot walgen toe wordt er de nadruk op
gelegd dat alle beslissingen ‘collectief’ worden genomen. Deze
ziekelijke obsessie om het ‘collectieve’ karakter van de ‘Círculo’ te
bewijzen voert de auteur tot grappige nodeloze herhalingen. Enkele
bloempjes daaruit:

“Aldus, gewaarschuwd door deze misselijk makende methode van de
kant van de huidige leiding van de IKS, klagen wij, militanten van de
Kring van Internationa-listische Kommunisten, de IKS aan bij unanieme
beslissing van elk van de militanten van deze kring afzonderlijk.”

De militanten klagen de IKS aan bij unanieme beslissing van elk van
de militanten afzonderlijk! Het is duidelijk dat iedere militant
unaniem met zichzelf is en dat iedere militant beslist door een
unanieme beslissing van elk van de militanten! Bestaat een dergelijke
overvloed aan ‘unanieme militanten’ ook buiten de ‘unanieme’
verbeelding van de auteur?

“Daarom is het met unanimiteit (sic) op verzoek van de kameraden
die werden opgebeld door de IKS om de kiemen van wantrouwen en van
vernietiging van onze kleine groep te zaaien, dat ze van het geheel van
de leden van de Círculo van Comunistas Internacionalistas de totale
verwerping van de politieke methodologie van de IKS vragen.”

Hoe kan het dat hier “bij unanimiteit”, dat wil zeggen door
het geheel van de kameraden van het geheel van de kameraden wordt
gevraagd om een unanieme beslissing om de “misselijk makende methodologie van de IKS”
aan te klagen? Of het één of het ander: ofwel er bestaat binnen de
‘Círculo’ een aanzienlijk wanorde bij het nemen van unanieme
beslissingen, ofwel de auteur haalt in zijn koortsachtige verbeelding
van alles door elkaar.

Deze rijkdom aan verbeelding blijkt er ook uit dat de ‘Círculo’
buiten ‘unanieme’ militanten ook nog beschikt over ‘nauwe contacten’: “Of
de IKS het nu leuk vindt of niet, de verklaringen van 2.10.04 en van
12.10.04 waren geen individueel maar een collectief werkstuk, meest van
al de eerste verklaring waarvoor we overleg pleegden met onze meest
nabij staande contacten en we kunnen zeggen dat deze kameraden de
houding en de handelwijze van de IKS tijdens de openbare bijeenkomst
[van het IBRP] in Parijs eveneens verwerpen.”

Dat is wel heel openlijk! Bij zijn inspanningen om aan te tonen hoe
‘collectief’ de ‘Círculo’ wel niet is maakt de auteur zichzelf
belachelijk: de ‘Círculo’ beschikt naast ‘unanieme militanten’ ook nog
over ‘meest nabij staande contacten’ die, tijdens het ‘overleg’ rond
een verklaring waarvan de inhoud bestaat uit het verwerpen van de
veroordeling van de IFIKS door de NCI, ertoe kwamen om “de houding en handelwijze van de IKS”
tijdens de openbare bijeenkomst (van het IBRP) in Parijs te veroordelen
maar waarover de verklaring met geen woord rept, onder andere omdat die
geschreven was voordat deze bijeenkomst plaatsvond!

Een Spaans spreekwoord zegt: “Vertel me waar je mee opschept, dan zeg ik je wat je tekort komt.”
Zoveel verbetenheid in het aantonen van de ‘collectieve’ en ‘unanieme’
aard van de ‘Círculo’ verbergt naar alle waarschijnlijkheid de bittere
waarheid dat de ‘Círculo’ niets dan bluf is waarachter niets anders
schuilgaat dan de ongebreidelde verbeelding en het ongebreidelde
activisme van haar auteur en Webmaster (11)!

Aan de halsstarrigheid van dit individu om de hele wereld voor de gek te houden – met inbegrip van zichzelf – over de “collectieve unanimiteit”
van de ‘Círculo’ moeten we ook niet teveel tijd verspillen omdat er nu
eenmaal veel gekken zijn die zichzelf voor Napoleon houden en die we
toch niet van hun vergissing kunnen overtuigen. Dat gezegd hebbende is
het probleem dat deze koortsachtige activiteiten ten doel hebben ons te
belasteren en anderzijds zijn ze gefundeerd op bedrog: zich beroepen op
de ‘continuïteit’ met de NCI waarvan de bijdrage aan het Argentijnse
proletariaat niet verloren mag gaan.

De aanval van de ‘Círculo’ op de bijdrage van de NCI

In een recente brief aan de NCI hebben we de balans opgemaakt van haar bijdrage met een nadruk op:

 • “de verwerping, samen met de IKS, van de gevaarlijke misleiding
  van de revoltes van klassensamenwerking en de verdediging van de ware
  strijd van het proletariaat, waarbij de onsamenhangendheid en het
  gevaar van de analyses van het IBRP over dit vraagstuk duidelijk werd
  gemaakt;
 • de verdediging van de beslissende rol van het proletariaat in de
  centrale landen van het kapitalisme tegen de anti-‘eurocentristische’
  misleidingen van de GCI;
 • de ontmaskering van de ‘piquetero’-beweging;
 • de energieke veroordeling van het smerige werk van de zogenaamde
  IFIKS waarvan de enige bestaansreden bestaat uit het in dienst van de
  heersende klasse in diskrediet brengen van de meest samenhangende
  organisatie van de Kommunistische Linkerzijde”
  .

Bovenop deze inbreng moeten we de nadruk leggen op de verdediging
van de analyse van het verval en de ontbinding van het kapitalisme, van
de irrationaliteit van de impe-rialistische oorlog, enzovoort.

Wat biedt de ‘Círculo’, die beweert een voortzetting van de NCI te zijn?

Als we de overkokende teksten die op haar website zijn verschenen
analyseren dan worden we twee tegengestelde hoofdlijnen gewaar die
vreedzaam naast elkaar bestaan.

Enerzijds, waarschijnlijk als knipoog naar de nieuwe bondgenoten van
de stalinistische site ‘Argentina Roja’, vinden we in de verklaring Wie
zijn wij? standpunten van een politiek gevaarlijke dubbelzinnigheid: zo
wordt er gesproken van “monopolistische kapitalisme”, een
allang achterhaalde fase van het kapitalisme die de geliefde analyse
vormt van stalinistische auteurs. In vage termen wordt “socialisatie van de industrie, van diensten en de basisplanning van de productie en de collectieve rijkdom”
aanbevolen, in een bewust dubbelzinnige frase die de deur opent voor om
het even welk staatskapitalistische politiek of programma (waaraan
wordt voorbijgegaan als centraal vraagstuk net als aan de veroordeling
van de stalinistische regimes). De stalinistische en trotskistische
partijen “zijn niet meer dan overheersingsorganen die proberen de klassenstrijd binnen een institutioneel kader te houden”. De uitdrukking “institutioneel kader”
is ruim genoeg om van alles en nog wat te kunnen betekenen, maar
veelzeggender is wat met een dergelijke analyse wordt verborgen dat
deze organismes juist het meest doeltreffend zijn wanneer ze
kapitalistische doelen naar voren schuiven voor strijd en voor
‘radicale’ bewegingen buiten het ‘institutionele kader’.

Naast dit geflirt met het stalinisme wordt de deur geopend voor
standpunten die zich binnen het proletarisch politieke kamp bevinden
maar die een achteruitgang betekenen ten opzichte van de standpunten
die door de NCI worden verdedigd.

Noch in Revolución Comunista, nr. 1 (tweede periode), noch in het document getiteld Perspectieven voor het proletariaat in Argentinië en de perifere land voor de huidige periode
worden de twee kapitale analyses aangehaald die de sterke punten van de
NCI vormden: het aanklagen van de revoltes van december 2001 en de
‘piquetero’-beweging. Welke ‘perspectieven’ kunnen er aan het
proletariaat in Argentinië worden aangeboden onder weglating van deze
twee analyses?

Tezelfdertijd worden twee standpunten aan het oog ont-trokken die
geheel en al samenhangen met het marxisme en die de NCI met overtuiging
verdedigd heeft, met name in de polemiek met andere groepen van het
revolutionaire milieu: die over het verval en de ontbinding van het
kapitalisme. Dit analysekader wordt vervangen door een andere, een heel
gevaarlijke, die van de “globalisering van het kapitalisme”,
een analyse die in de mode is in officiële burgerlijke milieus zoals in
het ‘radicale’ milieu van het ‘alter-mondialisme’ (12)!

De ‘politieke meningsverschillen’ van de ‘Círculo’

Alle standpuntwijzigingen verschenen plotseling zonder enig
voorafgaand debat en zonder dat er eerder enig politiek meningsverschil
tot uiting kwam. Vanwaar dat het ons niet verbaasd dat deze ‘kleine
groep gesitueerd in Argentinië’ ons in haar tweede verklaring ervan
beschuldigd: “hij die niet overeenstemt met de fundamentele
politieke lijnen [van de IKS], of die besluit met deze groep te breken
wegens politieke meningsverschillen, of die niet bereid is de absurde
kwalificaties te aanvaarden die voor andere groepen en/of kameraden van
de Kommunistische Linkerzijde worden gebruikt, verdient het om
vernietigd te worden en niet meer te bestaan.”

We gaan er onze toetsenborden niet aan verslijten om dergelijke
laster te weerleggen. Wie onze houding en onze achtergrond kent kan het
gemakkelijk logenstraffen. Maar in het geval van de ‘Círculo’ klopt er
iets niet: voordat deze nieuwe David die de Goliath van de IKS te lijf
gaat de eer te beurt kan vallen te worden achtervolgd “door een stroming die internationaal erkent wordt en die een kleine groep aanvalt” zou hij er eerst een aanvang mee moeten maken om duidelijk en moedig zijn meningsverschillen op tafel te leggen!

De werkelijkheid is echter dat:

 • De NCI regelmatig artikelen naar onze pers stuurde die we met groot
  plezier plaatsten en waarvan we de bijdragen op waarde schatten,
  terwijl de ‘nieuwe’ Revolución Comuniste, tweede periode, ons
  merkwaardigerwijs zodanig verborgen bleef dat we ons
  pas van haar bestaan gewaar werden door een link van het IBRP (op haar
  website) naar een “Collectief van Internationalistische
  Communisten”
  dat ons beroemde ‘kleine Círculo’ bleek te zijn.
 • Evenzo werd er toestemming verleend om de verklaring van 2 oktober “te verspreiden als hij juist of nuttig wordt geacht voor heel het
  proletarisch milieu en de kommunistische militanten”
  ... met uitzondering van de IKS aan wie nooit werd verzonden!
 • Hetzelfde kan worden gezegd van de verklaring van 12 oktober.

De ‘kleine Círculo’ spant de os achter de wagen. Eerst beschuldigt zij ons dat we hen “die politieke menings-verschillen tot uitdrukking brengen” “lastig vallen”... maar dan vergeet zij de ‘durf’te hebben om ons haar politieke meningsverschillen duidelijk te maken.

In haar derde verklaring (van 21 oktober en getiteld Antwoord op de bijlage bij Révolution Internationale in Frankrijk)
komt de ‘Círculo’ met nog een beschuldiging: een van onze vreselijke
zonden zou bestaan uit een poging om de internationale
krachtenbundeling van revolutionairen en meer in het bijzonder de
inspanningen van het IBRP te willen vernietigen: “de recente aanvallen uitgevoerd door de IKS op het Internationale Bureau voor de Revolutionaire Partij
zijn geïnspireerd op de openbare bijeenkomst die werd gehouden te
Parijs op 2 oktober 2004, en waaraan de Interne Fractie van de IKS
actief deelnam.”
Zij beschuldigt de IKS van “allerlei streken” rond de openbare bijeenkomst van het IBRP in Parijs.

We hebben op de website van het IBRP nagezocht of er informatie te
vinden was over deze weerzinwekkende streken en in een kort verslag in
het Italiaans staat dat er (op deze openbare bijeenkomst) een grote
aanwezigheid was van militanten en sympathisanten van de IKS die “talrijke tussenkomsten” deden (13)!

Is het een ‘streek’ om in grote getale naar de openbare bijeenkomst
van een politieke groep te komen? Of vormen vele tussenkomsten een
‘aanval’? Is het oproepen van sympathisanten om deel te nemen een
‘manoeuvre’? Het lijkt erop dat door de koortsachtige auteur van deze
verklaringen iedere poging helderheid te scheppen als ‘agressie’ dan
wel ‘manoeuvre’ wordt opgevat. We zeggen dat vanwege de spectaculaire
reactie die er kwam op de publicatie van artikelen van de NCI in onze
pers: “De IKS heeft stelselmatig campagne gevoerd tegen deze kleine
groep, om te beginnen met het publiceren van oude artikels in haar
territoriale pers, zoals gebeurde in
World Revolution in Groot-Brittannië over de strijd in de gemeentelijke ziekenhuizen, of in Acción Proletaria en Révolution Internationale in Frankrijk, en in de recente bijlagen op haar website.”

Dus, het ter kennis brengen aan het internationale proletariaat van
bijdragen afkomstig van haar fractie in Argentinië (het aanklagen van
de ‘piquetero’-beweging, de staking in de ziekenhuizen van Buenos
Aires, het aanklagen van de IFIKS, het aanklagen van de aanvallen op de
sociale zekerheid, enzovoort) maakt deel uit van een ‘syste-matische
campagne’!

Op de website van de oude NCI hebben we een reeks van merkwaardige
verdwijningen kunnen vaststellen. Twee artikelen waarnaar gelinkt wordt
(een over het verval van het kapitalisme en een ander over het karakter
van klassensamenwerking in de revoltes van december 2001) zijn
verwijderd en de links gaan nergens heen! De dode links op het web doen
denken aan de gaten in de foto’s die overeenkwamen met de oude
bolsjewieken die door Stalin waren geliquideerd.

Deze nieuwe manoeuvre stelt ons in staat beter de woede te begrijpen
die ontstond na de publicatie (door de IKS) van ‘oude’ artikelen van de
NCI. Onze Webmaster moet de NCI wel beschouwen als zijn
‘privé-eigendom’ waarbij hij het recht heeft alles wat hem uitkomt te
verwijderen en protest aan te tekenen tegen wie ze ondanks zijn
‘copy-right’ publiceert zonder daarvoor eerst zijn toestemming te
hebben gekregen.

Daar komt nog een andere reden voor de woede van de auteur bij. De
teksten van de NCI spreken de nieuwe standpunten die de ‘Círculo’
momenteel verdedigd stelsel-matig tegen hoewel ze daarvan een ‘verdere
ontwikkeling’ zouden zijn. Het is erg beschamend voor onze Webmaster
dat we in de herinnering roepen wat hij nog maar enkele maanden geleden
verdedigde.

De houding van dit individu verraad een erg ongezond mentaal
universum vreemd aan het proletariaat: hij vat standpunten en politieke
analyses niet op als uitdrukking van het proletariaat, maar als zijn
privé-eigendom; standpunten niet gewijzigd naar werkelijke overtuiging
maar uit berekening van de omstandigheden.

We hebben boven al gezien dat de politieke standpunt-wijzigingen in
twee onsamenhangende richtingen verlopen: één om de stalinistische
leiding te verleiden, een andere om de leiding van het IBRP te
verleiden. Onze webmaster moet ons eens duidelijk maken op welk been
hij precies danst, tenzij hij het liever ‘bij unanimiteit’ op beide
doet!

Als het gaat om toenadering tot het IBRP dan aapt hij nederig de
‘methodologie’ van de IFIKS na die bestaat uit het smeren van tonnen
stroop op de huid van het IBRP. Onze Webmaster smeert stroop op de
wonden die werden geslagen door de afschuwelijke streken van de IKS
tegen het IBRP tijdens de openbare bijeenkomst in Parijs, wonden
waarvan het IBRP zelf zich niet eens bewust was (zoals we boven hebben
gezien).

We moeten daaraan toevoegen dat, in tegenstelling tot de valse
beschuldigingen van de Webmaster, kameraden en groepen, die uit
overtuiging en op basis van een min of meer ontwikkelde argumentatie,
toenadering zoeken tot het IBRP het niet “verdienen vernietigd te worden”. Als de overtuiging en de methode er zijn dan zijn we van mening dat we onder elkaar een verhelderend debat kunnen voeren.

Het ligt geheel anders bij een willekeurige standpuntwijziging,
zonder enige overtuiging en vergezeld van toenaderings-manoeuvres tot
stalinistische groepen, van een bondgenootschap met de IFIKS, van een
regen van scheldpartijen tegen de IKS en van een poging om de bijdrage
van de NCI te vernietigen. Deze ‘methodologie’ is vreemd aan en staat
haaks op de proletarische methode.

Onze auteur en Webmaster proclameert in zijn derde verklaring dat “het wezen van de NCI onveranderlijk blijft”. We laten hem gaarne al dat “onveranderlijke” en “unanieme” dat hij hard nodig zal hebben om de ‘misselijk makende’ stank te verdrijven die zijn ‘methodologieën’ verspreiden.

Wij van onze kant leggen ons er op toe de positieve verworvenheden
van de NCI te verdedigen en het debat aan te gaan met alle kameraden
die er in geïnteresseerd zijn de verheldering voort te zetten.

27 oktober 2004, IKS

(1) Er bestaat er derde verklaring van de ‘Círculo’ die we in deze tekst vermelden, getiteld: Antwoord op de bijlage van Révolution Internationale in Frankrijk, gedateerd 21 oktober.

(2) In verschillende artikelen gepubliceerd op onze website (in het
Frans zowel als in het Spaans) hebben we de laster en de leugens uit
deze verklaringen ontmaskerd. Zie onze artikels: Círculo de Comunistas Internacionalistas (Argentinië): Een vreemde verschijning, en: Círculo de Comunistas Internacionalistas (Argentinië): Nog een vreemde verschijning.

(3) De auteur van het derde document van de ‘Círculo’ beweert ‘aan
te tonen’ dat deze níet uit het niets verscheen en dat de tekst Wie
zijn wij? (op haar website) daarvan het bewijs zou vormen. Dit individu
houdt werkelijk iedereen voor de gek: de tekst Wie zijn wij? werd
toegevoegd op de website de dag na ons verwijt. Diezelfde procedure,
die erg veel lijkt op de ‘wonderbaarlijke verschijningen’ van de Zwarte
Maagd, werd ook gevolgd tegenover een ander verwijt van onze kant: op
16 oktober waren de twee verklaringen van de ‘Círculo’ nog niet
verschenen op haar website! Twee dagen later waren ze in de haast
toegevoegd. In haar derde verklaring beweert de ‘Círculo’ dat de IKS “zo
probeert zich er van af te maken of er twijfel mee te zaaien dat we
zouden proberen de verklaringen waarin afstand werd genomen te
‘verbergen’. De antwoorden daarop zijn heel helder, ze zijn opgenomen
op de website van de
Círculo in de rubriek ‘Verklaringen’.”
Wat we ‘heel helder’ zien is de gore moed van de auteur die botweg
beweert dat wat twee dagen na onze verwijt verscheen er al sinds het
begin der tijden aanwezig zou zijn geweest!

(4) Dat maakt het belang duidelijk dat de arbeidersbeweging altijd
heeft toegekend aan morele vraagstukken, bijvoorbeeld in Trotsky’s boek
Hun moraal en de onze.

(5) In haar derde verklaring beweert de ‘Círculo’ dat de EFIKS, le
GCI en de IFIKS “als gemeenschappelijke noemer het vasthouden aan
meningsverschillen met de IKS hebben.” Wij antwoorden graag met het
argument van de NCI, vier maanden geleden, op de zogenaamde “politieke meningsverschillen” van de IFIKS: “de
interne fractie, ondanks al haar gejongleer om meningsverschillend met
de IKS te ‘scheppen’, bestaat uit niets anders dan een aantal
enkelingen die voor maar één doel bijeenkomen, namelijk het vernietigen
van deze organisatie met een serie van argumentaties die helemaal niet
weerleggen of aantonen.”

(6) We verwijzen onze lezers naar de analyse die we van deze rechtvaardigingen maken in ons artikel Círculo de Comunistas Internacionalistas (Argentinië): Een vreemde verschijning.

(7) Het is mogelijk dat deze ‘speciale effecten’ mensen onder de
indruk brengen die in het kerstmannetje geloven. De militanten van de
IKS geloven daar allang niet meer in.

(8) De wijze waarop de link met ‘Argentina Roja’ is gemaakt is
onthullend voor de mesjoche en manipulerende aard van onze webmaster:
een link naar deze stalinistische site wordt niet duidelijk en openlijk
gemaakt, maar verborgen achter het nietszeggende etiket ‘New’. Dat
herinnert ons aan het paleis der edelen waar de toegang tot de
vergeetput werd verborgen achter een schilderij of boekenplanken. Bij
deze vreemde ‘Círculo’ is alles duister!

(9) De link op de website van de ‘Círculo’ naar ‘Argentina Roja’ en
de link van ‘Argentina Roja’ naar de site van de ‘Círculo’ waren
aanwezig op 27 oktober 2004. Voor het geval dat onze handige webmaster
ze in het niets probeert te laten verdwijnen, we hebben er copieën van
gemaakt om hem eraan te herinneren.

(10) De auteur van de verklaringen doet ons nogal wat kwalificaties
cadeau door ons als ‘stalinisten’, ‘kornuiten van Stalin’ enzovoort te
bestempelen; maar terwijl hij de schijn ophoudt van een hyperactieve
kring aarzelt hij toch niet in het stiekeme een handeltje te bedrijven
met de werkelijke stalinisten.

(11) Het verlangen om te laten zien dat de nieuwe groep die de NCI
zou zijn opgevolgd uit meer dan één lid bestaat en het geheel van de
leden van de NCI zou omvatten blijkt zelfs uit de naam die werd gekozen
“Círculo de ComunistaS InternacionalistaS” – want deze
laatste suggereert (in tegenstelling tot de term ‘kern’ die één persoon
kan aanduiden, dat hij is samengesteld uit meerdere
‘internationalistische kommunisten’. Maar aangezien de auteur van de
verklaringen gekenmerkt wordt door zijn dubbelhartigheid (hij beweerde
het nog altijd eens te zijn met de IKS toen hij al vriendschappelijke
betrekkingen onderhield met de IFIKS), zouden we kunnen veronderstellen
dat hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid: Webmaster nr. 1 en
Webmaster nr. 2. Als de eerste beslist om een verklaring uit te geven
dan overlegt en discussieert hij met de tweede, en het is ‘unaniem’ dat
W1 et W2 het document aannemen.

(12) Met het fanatisme van de pas bekeerde gaat de ‘Círculo’ zover Lenin voor te stellen als de pionier van de ‘globalisering’!

(13) In zijn eerste verklaring (van 2 oktober) zegt de Webmaster, om
uit te leggen waarom hij de ‘Standpuntbepaling’ (van de NCI) waarin de
IFIKS wordt veroordeelt, dat de NCI “bezig was met een flinke dosis impressionnisme“ doordat “deze
kleine kring zich in een erg geïsoleerd milieu bevindt, en over geen
informatie geschikt rond de lotgevallen van het proletarisch politiek
milieu.”
We kunnen nu vaststellen hoe deze ‘kleine kring’ haar
informatiebronnen sterk heeft uitgebreid tot aan beter weten dan het
IBRP zelf wat er gebeurde... op de openbare bijeenkomst van het IBRP!
Omgekeerd kunnen we vaststellen dat een week na de verschijning op de
website van de ‘Círculo’ van haar derde verklaring (samengesteld 21
oktober), deze nog altijd niet is verschenen, in tegenstelling tot die
van 12 oktober, op de website van de IBRP of die van de IFIKS, die over
het algemeen heel snel is als het gaat om het reproduceren en vertalen
van teksten waarin de IKS wordt aangevallen. Vanwaar deze vertraging?
Mogen we ervan uitgaan dat de overijverigheid van de opgewonden
webmaster (om stroop te smeren bij de IFIKS en de IBRP, en in zijn
betrekking met de stalinisten) zijn Europese vrienden begint te
verontrusten en zij liever het stilzwijgen bewaren over zijn laatste
wapenfeiten?

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: