Inleiding bij de Verklaring van de Núcleo Comunista Internacional (NCI) van 27 oktober 2004

Printvriendelijke versieSend by email

We publiceren hieronder een verklaring van de Núcleo Comunista Internacional (NCI) uit Argentinië waarin zij standpunt inneemt ten opzichte van de drie verklaringen van de Círculo de Comunistas Internacionalistas die een zware aanval op de IKS
vormt (1). Zoals we in deze tekst kunnen lezen verklaart "de
NCI plechtig dat de inhoud van deze verklaringen (van de ‘Círculo’) een
reeks van leugens en schaamteloze laster tegen de IKS behelsen.”

Omdat deze ‘Círculo’ zichzelf op zijn website voordoet als de
‘voortzetting van de NCI’ zullen we in het kort zien welke band er in
werkelijkheid tussen de twee bestaat.

Welke band bestaat er tussen de ‘Círculo’ et le NCI?

De NCI is een groep van zoekende elementen die gebroken hebben met
het trotskisme en die in 2002 op het web de organisaties van de
stroming van de Kommunistische Linkerzijde ontdekten. Ze namen contact
op met de IKS in oktober 2003. In deze periode voerden ze discussies
over de standpunten van de IKS, wat hen ertoe leidde een platform uit
te werken (waarin in grote lijnen dat van de IKS werd overgenomen) en
de NCI op te richten.

In april 2004 ontmoet een eerste delegatie van de IKS de NCI in
Buenos Aires. De NCI en de IKS besluiten in gezamenlijke overleg dat de
pers van onze organisatie (in de Spaanse taal en in andere talen)
artikelen zal publiceren samengesteld door de NCI over verschillende
aspecten van de toestand in Argentinië en internationaal (vooral over
de beweging van de ‘piqueteros’).

In mei 2004 neemt de NCI kennis van de Bulletins van de zogenaamde
‘Interne Fractie van de IKS’ (IFIKS) en besluit unaniem om een
‘Standpuntbepaling’ te sturen aan de IKS (gedateerd 22 mei) waarin ze “de
IFIKS beschouwt als een organisatie buiten de arbeidersklasse, waarvan
we uitsluiting en verwijdering uit de rangen van het proletariaat
bekrachtigen vanwege haar ronduit burgerlijk gedrag.”
Ruime uittreksels van deze ‘Standpuntbepaling’ zijn gepubliceerd in onze pers in het Spaans en het Frans en op onze website.

In augustus 2004 vindt in Argentinië een tweede ontmoeting plaats
tussen de NCI en de IKS. Op 27 augustus houdt de IKS haar eerste
openbare bijeenkomst in Buenos Aires (waarvan we in onze territoriale
pers in het Frans en in het Spaans verslag hebben gedaan).

In het begin van het verblijf van de IKS-delegatie drong een lid van
de NCI, B., er op aan dat de IKS onmiddellijk een communiqué zou
publiceren waarin werd aangekondigd dat de NCI in de IKS zou opgaan.

De andere leden van de NCI vonden dat er wat hen betreft (en dat was
ook onze opvatting) geen enkele reden was om haast te maken met een
dergelijk integratieproces.

Tijdens de hele periode waarin onze delegatie nog ter plaatse was
heeft B. op geen enkel moment ook maar enig meningsverschil met de
standpunten van de IKS tot uiting gebracht.

In de loop van de maand september verstuurde B. aan de IKS meerdere
provocerende emails om de IKS zover te krijgen met hem te breken (en
met de NCI in naam waarvan hij sprak hoewel de andere kameraden van de
NCI niet eens op de hoogte waren van het bestaan van meerdere brieven
uitgewisseld tussen B. en de IKS.

Het was pas aan de vooravond van de openbare bijeenkomst van de IBRP
in Parijs van 2 oktober dat de IKS door toeval, door een link op de
website van de IBRP het bestaan ontdekte van een Collectief van Internationalistische Communisten dat onze beroemde ‘Círculo’ bleek te zijn!

Een bedrieger onder iedere verdenking

Terwijl eind augustus de delegatie van de IKS nog in Buenos Aires
aanwezig was had citoyen B. zijn mening al gewijzigd en hij had noch de
moed noch de eerlijkheid om ons te informeren over de ‘wijziging’ van
zijn standpunten. Bovendien is het meer dan waarschijnlijk dat hij
onderhands al contact met de IFIKS had opgenomen, terwijl hij de boel
bleef bedriegen tot en met het haast maken met de integratie van de NCI
in de IKS. Het dubbele (of drievoudige?) spel van dit individu (en zijn
gore moed!) werd pas begin oktober door de IKS ontdekt. Volgend op de
publicatie door de IFIKS van de eerste verklaring van de ‘Círculo’
afgelegd in naam van de NCI, begon de IKS het troebele karakter van de
activiteiten van deze zogenaamde ‘Círculo’ in de openbaarheid te
brengen (2).

Het bleek dat:

 • deze ‘círculo’ slechts één enkel individu vertegenwoordigt, het
  element B., die lid was van de NCI en die brak met de IKS (zonder enig
  meningsverschil te hebben geventileerd) om toenadering te zoeken tot de
  IFIKS en de IBRP;
 • de andere leden van de NCI hebben niet met de IKS gebroken, in
  tegenstelling tot wat de IFIKS en de IBRP op hun websites beweerden.

Het is juist daardoor dat we deze bedrieger konden ontmaskeren. Uit
onze telefoongesprekken (een stap die, in de woorden van mijnheer B., “de misselijk makende methoden van de IKS”
blootlegden) bleek dat de andere kameraden van de NCI in het geheel
niet op de hoogte waren van het bestaan van deze ‘Círculo’ die geacht
werd hen te vertegenwoordigen! Zij wisten niets van zijn misselijk
makende “Verklaringen” tegen de IKS, die, zoals daarin met nadruk werd herhaald, “collectief” en “unaniem” zouden zijn aangenomen na “raadpleging” van alle leden van de NCI, een pure leugen!

Het element B. had eind augustus helemaal alleen (bij unanimiteit
van de afwezigen!) zijn lasterlijke ‘Verklaringen’ over de IKS afgelegd.

Hoe kon hij zo ageren buiten medeweten van de NCI?

Dit element was feitelijk de enige die beschikte over de
electronisch toegangscodes van de van de NCI voor email-adres en
website, wat hem in staat stelde achter de rug van de kameraden van de
NCI een fictieve groep (de beroemde ‘Círculo’) in het leven te roepen
en te spreken in naam en in plaats van de NCI (zie ons artikel op onze
website: Bedrog of werkelijkheid). De militanten van de NCI,
die niet over de middelen beschikken om toegang tot het web te hebben
konden deze manoeuvres niet ontdekken.

Pas op het moment dat de IKS hen deze documenten per post had
verstuurd namen zij kennis van de teksten die in hun naam waren
gepubliceerd en van de correspondenties die in de laatste periode
werden uitgewisseld tussen de IKS en de NCI (in werkelijkheid was dat
alleen B. doordat hij de emails onderschepte).

Welke betekenis moeten we toekennen aan de “misselijk makende methoden” van deze bedrieger?

Dit zijn overduidelijk de troebele activiteiten van een manipulerend
element die geen enkele werkelijke politieke overtuiging heeft en die,
niet meer dan de IFIKS, een plaats heeft binnen het kamp van het
proletariaat. Het grove karakter van zijn leugens net als zijn
koortsachtige activiteit op het web stelden ons in staat om, lang
voordat de NCI haar verklaring had geredigeerd, vast te stellen dat “alleen zij die zelfs geen ‘kleine kern’, maar enkel een krent op de plaats van hun hersens hebben” gehoor konden geven aan zijn beuzelpraat (zie op onze website: “‘Círculo de Comunistas Internacionalistas’: Alweer een vreemde verschijning”).

Dat overkwam de IFIKS en de IBRP die krediet verleenden aan de
leugens van de ‘Círculo’ door in het openbaar aan te kondigen dat de
NCI had gebroken met de IKS, en vooral door op hun websites (in
meerdere talen) de tweede verklaring van 12 oktober te publiceren die
zogenaamd de ‘misselijk makende methoden’ van de IKS zou ‘blootleggen’.

Al spelend met zijn computer was onze webmaster (en grote
leugenaar!) erin geslaagd zichzelf een grote prijs toe te kennen als
internationale superster dankzij de schreeuwerige reclame niet alleen
door de IFIKS maar eveneens door de IBRP.

Dat de IFIKS een enthousiast bondgenootschap aangaat met citoyen B.
is niet verbazingwekkend: soort zoekt soort. Maar erger is het feit dat
een organisatie van de Kommunistische Linkerzijde, de IBRP, zich heeft
laten gebruiken door het element B. en zijn ‘misselijk makende’
methoden heeft bekrachtigd (3).

Deze ‘Kring van Internationalistische Kommunisten’ is niet meer dan
een gigantisch bedrog. Het is onze verantwoordelijkheid dit aan te
klagen voor wat het is en heel het proletarisch politiek milieu te
waarschuwen voor de activiteiten van deze wel bijzonder ‘vicieuze’
kring!

De IKS, 3 november 2004

Noten

(1) De verklaringen van:

 • 2 oktober, waarin de ‘Círculo’ zich solidariseert met de IFIKS (gepubliceerd op de website van de IFIKS);
 • 12 oktober, Tegen de misselijk makende methoden van de IKS, gepubliceerd op de website van de IFIKS en het IBRP);
 • 21 oktober, getiteld Antwoord op het supplement bij ‘Révolution
  Internationale’ in Frankrijk dat tot op heden alleen in het Spaans
  bestaat, op de website van de ‘Círculo’.

(2) Zie onze drie artikels op onze website in het Frans en Spaans over de Círculo de Comunistas Internacionalistas:

 • Een vreemde verschijning;
 • Nog een vreemde verschijning;
 • Bedrog of werkelijkheid?

(3) Andere elementen en groepen in Latijns-Amerika (met name in
Mexico en Brazilië) zijn eveneens gecontacteerd door de ‘Círculo’ die
beweert een voortzetting van de NCI te zijn. Hun houding daarentegen
was heel anders want ze stelden de IKS daarvan onmiddellijk op de
hoogte, waarbij sommigen er hun twijfel over uitspraken of deze
‘Círculo’ wel tot het kamp van het linkskommunisme behoorde.

Geografisch: 

Aktiviteiten van de IKS: 

Politieke stromingen en verwijzingen: