Welkom aan de nieuwe secties van de IKS in Turkije en de Filippijnen!

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdens het laatste IKS-Congres stipten wij een internationale trend
aan van opkomst van nieuwe groepen en individuen die evolueerden naar de
standpunten van de Kommunistische Linkerzijde, en wij haalden vooral het belang
aan van dit proces en de verantwoordelijkheid die het legde op de schouders van
onze organisatie:

"De werkzaamheden van het 16e Internationaal
Congres
[had als] belangrijkste taak (...) het onderzoeken van de heropleving
van de klassenstrijd en de verantwoordelijkheden die deze oplegde aan onze
organisatie, in het bijzonder nu wij geconfronteerd worden met de ontwikkeling
van een nieuwe generatie van elementen die op zoek zijn naar een revolutionair
politiek perspectief
".(1)

"Het is de verantwoordelijkheid van revolutionaire organisaties, en
van de IKS in het bijzonder, om een actieve rol te spelen in het denkproces dat
reeds aan de gang is in de klasse, niet alleen door op actieve wijze tussen te
komen in de strijd, wanneer die zich begint te ontwikkelen, maar ook door het
stimuleren van groepen en elementen die proberen de strijd te vervoegen
".(2)

"Het Congres (...) maakte een zeer positieve balans op van onze
politiek naar de groepen en elementen die streven naar de verdediging van de
standpunten van de Kommunistische Linkerzijde (...). Het meest positieve aspect
van deze politiek is ongetwijfeld dat wij in staat waren om banden met andere
groepen aan te gaan en te verstevigen, gebaseerd op revolutionaire standpunten,
zoals wordt geïllustreerd door de deelname van deze groepen aan ons Congres
".(3)

 

Het was dus op ons laatste internationaal congres dat wij voor het
eerst in een kwart eeuw, afvaardigingen mochten verwelkomen van verschillende
groepen die uitgingen van duidelijke internationalistische klassestandpunten
(OPOP uit Brazilië, de SPA uit Korea, de EKS uit Turkije en de groep
Internasyonalismo uit de Filippijnen (4), alhoewel deze laatste niet in staat
was om deel te nemen). Contacten en discussies werden sedertdien verder gezet
met andere groepen en elementen uit andere delen van de wereld, voornamelijk in
Latijns Amerika waar wij Publieke Bijeenkomsten hebben kunnen houden in Peru,
Ecuador en in de Dominicaanse Republiek [Santo Domingo] (5). De discussies met
de kameraden van de EKS en Internasyonalismo heeft voor hen geleid tot hun
kandidatuur van toetreding tot de IKS, aangezien zij in groeiende mate akkoord
gingen met onze standpunten. Een tijdlang hebben deze discussies plaatsgevonden
in het kader van een integratieproces wiens algemene lijnen uitgetekend zijn in
de tekst die op onze website gepubliceerd is: ‘Hoe aansluiten bij de IKS?'(6).

Tijdens deze periode hebben de kameraden dus diepgaande discussies
gevoerd over ons Platform en ons op de hoogte gehouden van de verslagen van hun
discussies. Verschillende afvaardigingen van de IKS hebben hen ter plaatse
bezocht om met hen te discussiëren en konden zichzelf overtuigen van hun
diepgaande kommunistische betrokkenheid en van de helderheid van hun
overeenstemming met onze internationalistische beginselen. Als besluit van deze
discussies heeft de jongste voltallige sessie van het centraal orgaan van de
IKS beslist om beide groepen te integreren als nieuwe secties van onze
organisatie.

De meeste van de IKS-secties zijn gebaseerd in Europa (7) of in Amerika
(8), en totnogtoe was de enige sectie buiten deze twee continenten, de sectie
in India. De integratie van deze twee nieuwe secties in onze organisatie
verbreedt dus aanzienlijk de geografische uitbreiding van de IKS.

De Filippijnen zijn een uitgestrekt land in een regio van de wereld die
recentelijk een snelle industriële groei heeft gekend, met als resultaat een
toename in het aantal arbeiders - om niet te spreken van de diaspora van 8
miljoen Filippijnse gastarbeiders over de hele wereld. In de recente jaren
heeft deze aangroei veel illusies in het leven geroepen over een ‘tweede wind'
voor het kapitaal; vandaag daarentegen is het duidelijk dat de ‘opkomende'
landen geen kans meer hebben om te ontsnappen aan de vernietiging van de om
zich heen grijpende crisis in de ‘oude' kapitalistische landen. De
kapitalistische tegenstrijdigheden zullen dus in de komende periode hard
aangescherpt worden in de gehele regio, en dit zal onvermijdelijk sociale
bewegingen uitlokken, die niet zullen beperkt blijven tot hongerrellen, zoals
wij hebben meegemaakt in de lente van 2007, maar die de strijd van
arbeidersklasse zal bevatten.

De vorming van een sectie in Turkije versterkt de aanwezigheid van de
IKS op het Aziatisch continent, meer speciaal in een regio die behoort tot één
van de brandhaarden van de imperialistische spanningen van vandaag: het
Midden-Oosten. Inderdaad de kameraden van de EKS kwamen vorig jaar al tussen
met een pamflet om de militaire manoeuvres van de Turkse bourgeoisie aan te
klagen in het noorden van Irak (zie hiervoor ‘EKS - pamflet: ‘Tegen de jongste
‘Operatie' van het Turkse leger' op onze website http://www.internationalism.org).

 

De IKS is er meer dan eens van beschuldigd een ‘Euro-centristische'
visie te hebben omtrent de ontwikkeling van de arbeidersstrijd en het
revolutionaire perspectief, omdat het de nadruk legt op de beslissende rol van
het proletariaat uit de landen van West-Europa: "Pas als de strijd van het
proletariaat het economische en politieke hart van het kapitaal raakt: is het
niet langer mogelijk een economisch veiligheidscordon te leggen omdat de
rijkste economie· daardoor getroffen zouden worden; zal het leggen van een
politiek veiligheidscordon geen effect meer hebben omdat het meest
ontwikkelde proletariaat tegenover de machtigste bourgeoisie staat; pas dan zal
deze strijd het sein geven voor de revolutionaire wereldbrand (·)

Alleen door het hart en het hoofd te raken zal het proletariaat in
staat zijn het kapitalistische monster te verslaan.

Al eeuwenlang heeft de geschiedenis het hart en het hoofd van de
kapitalistische wereld in West-Europa geplaatst. De wereldrevolutie zal haar
eerste stappen zetten waar ook het kapitaal haar eerste stappen zette. Hier
zijn de voorwaarden van de revolutie, zoals hiervoor
opgesomd, in hun
hoogste vorm aanwezig (...)

Alleen in West-Europa, waar het proletariaat de langste strijdervaring
heeft, waar het al tientallen jaren geconfronteerd wordt met het meest
geraffineerde ‘arbeiders'-bedrog, kan het politieke bewustzijn, dat
onontbeerlijk is in zijn strijd voor de revolutie, volledig tot ontwikkeling
komen
". (9)

 

Onze organisatie heeft geantwoord op deze beschuldiging van
‘Eurocentrisme': "Dit is geenszins een ‘eurocentristische' zienswijze. Het
is de burgerlijke wereld zèlf die in Europa begon en die er het oudste
proletariaat met de meeste ervaring voortbracht
" (Idem).

 

Wij hebben er vooral altijd de nadruk op gelegd dat revolutionairen een
levensbelangrijke rol te spelen hebben in de perifere landen van het
kapitalisme:

"Dit betekent niet dat klassenstrijd en revolutionaire activiteit
geen zin heeft in andere delen van de wereld. De arbeidersklasse vormt één
geheel
. De klassenstrijd bestaat overal waar arbeid en kapitaal de
degens kruisen. De lessen van de verschillende uitingen van deze strijd gelden
voor de hele klasse, ongeacht de vraag waaruit ze werden getrokken: in het
bijzonder zal de ervaring van de strijd in de perifere landen de strijd in de
centrale beïnvloeden. De revolutie zal wereldwijd zijn en zal alle landen
omvatten. De revolutionaire stromingen van de klasse zijn kostbaar overal waar
het proletariaat het opneemt tegen de bourgeoisie, dat wil zeggen overal ter
wereld
" (Idem)
.

 

Dit is overduidelijk van toepassing op landen zoals Turkije en de
Filippijnen.

In deze landen is de strijd voor kommunistische ideeën inderdaad
moeilijk. Hij moet er het hoofd bieden aan de klassieke misleidingen die de
heersende klasse gebruikt om de ontwikkeling van de strijd en de bewustwording
van de arbeidersklasse te blokkeren (illusies in de democratie en de
verkiezingen, de sabotage van arbeidersstrijd door het vakbondsapparaat, en het
vergif van het nationalisme). Maar bovendien krijgt de strijd van de
arbeidersklasse en van de revolutionairen direct en onmiddellijk af te rekenen,
niet alleen met de officiële repressiekrachten van de regering, maar ook met
gewapende oppositiekrachten die zich opstellen tegen de regering. Zoals de PKK
in Turkije of de verschillende guerrillabewegingen in de Filippijnen, wier
brutaliteit en gebrek aan scrupules volledig die van de regering evenaren, om
de eenvoudige reden dat ook zij het kapitalisme verdedigen, al is het dan onder
een andere vermomming. Deze toestand maakt de activiteit van de twee nieuwe
secties van de IKS gevaarlijker dan zij is in de landen van Europa en
Noord-Amerika.    

Vóór haar integratie in de IKS publiceerde de sectie in de Filippijnen
reeds op haar eigen website zowel in het Tagalog (de officiële taal van dit
land) als in het Engels (dat veel gebruikt wordt in de Filippijnen). De huidige
omstandigheden maken het voor de kameraden onmogelijk om een regelmatige
gedrukt pers uit te brengen (buiten de occasionele pamfletten) en onze website
zal dus voor hen het voornaamste middel worden om onze standpunten daar te
verspreiden.

De sectie in Turkije zal verder gaan met het publiceren van het
tijdschrift ‘Dunya Devrimi' [Wereldrevolutie], dat voortaan de
IKS-publicatie zal worden in dat land.

 

Zoals wij schreven in de International Review n°122: "Wij
begroeten deze kameraden die nu toe groeien naar kommunistische standpunten en
naar onze organisatie.
Wij zeggen tot hen: ‘Jullie hebben een goede
keuze gemaakt, de enig mogelijke als jullie willen aansluiten bij de strijd
voor de proletarische revolutie. Maar dit is geen gemakkelijke beslissing:
jullie zullen niet onmiddellijk veel succes hebben, jullie zullen geduld en
vastberadenheid nodig hebben en moeten leren om niet op te geven als de
resultaten die jullie bereiken maar mager zijn ten opzichte van waar jullie op
hopen. Maar jullie zullen niet alleen staan: de militanten van de IKS staan aan
jullie kant en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die jullie aanpak
aan hen toevertrouwt. Het is hun wil, die tot uitdrukking kwam op het 16
e Congres, om die verantwoordelijkheden te
vervullen
" (IKS, 16e Congres, opt.cit.) Deze woorden werden gericht
tot alle elementen en groepen die de keuze gemaakt hadden om de verdediging op
te nemen van de standpunten van de Kommunistische Linkerzijde. Dit is eerst en
vooral van toepassing op de twee nieuwe secties die pas onze organisatie
vervoegd hebben.

 

De ganse IKS
heet de twee nieuwe secties, en aan de kameraden die er deel van uitmaken,
hartelijk en broederlijk welkom n

 

De IKS

(1) International Review n°122

(2) International Review n°130, ‘Resolution on the
international situation'

(3) International Review n°130, ‘The proletarian camp
reinforced worldwide'

(4) OPOP: Oposição Opéraria (Arbeiders Oppositie); SPA: Socialist
Polical Alliance; EKS: Internasyonalist Kommunist Sol (Internationaal
Kommunistisch Links); Internasyonalismo (Internationalisme)

(5) Zie hiervoor op onze website ‘Internationalist Debate in the
Dominican Republic', ‘Reunión Pública de la CCI en Perú': Hacia la construcción
de un medio de debate y clarficación' en (‘Reunión Pública de la CCI en
Ecuador: un momento del debate internacionalista').

(6) "De IKS heeft altijd op enthousiaste wijze de nieuwe
elementen die ons wensen te vervoegen, begroet (...)Dit betekent nochtans niet
dat dit enthousiasme omslaat in een op zichzelf staande rekruteringspolitiek,
zoals bij de trotskistische organisaties (...). Onze politiek is niet gericht op
voortijdige integraties op een onheldere, opportunistische grondslag (...). De
IKS  is geen ‘bed & breakfast' halte
en is niet geïnteresseerd in het vissen naar leden.

Wij verspreiden evenmin illusies. Dat is de reden waarom
lezers die zichzelf de vraag stellen: ‘Hoe kan je aansluiten bij de IKS?',
moeten begrijpen dat deel worden van de IKS een tijdje duurt. Iedere kameraad
die zijn/haar kandidatuur stelt moet daarom bereid zijn even geduld te oefenen.
Het integratieproces is een middel waarbij de kandidaat voor zichzelf de
grondigheid van zijn/haar overtuiging uitdiept, zodat de beslissing om en
militant te worden niet lichtvaardig genomen wordt of in een bevlieging van een
moment. Het is tevens de beste waarborg die wij kunnen bieden opdat zijn/haar
wil tot een militant engagement niet zou uitlopen op een mislukking en demoralisering
".

(7) België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië,
Spanje, Nederland, Zweden, Zwitserland.

(8) Brazilië, Mexico, Verenigde Staten, Venezuela.

(9) Internationale Revue n°17 (NL), ‘Het proletariaat van
West-Europa in het centrum van de veralgemening van de klassenstrijd'.

 

Ontwikkeling van proletarisch bewustzijn en organisatie: