Stakingen in groot-brittannië: De arbeiders beginnen het nationalisme in vraag te stellen

Printvriendelijke versieSend by email

De wilde stakingsgolf die op gang gebracht werd door de bouwvakkers en de
onderhoudsarbeiders op de raffinaderij van de groep Total van Lindsey is mee
van de belangrijkste strijd geweest van de laatste twintig jaar.

Duizenden bouwvakarbeiders van andere raffinaderijen en elektrische centrales stopten het
werk uit solidariteit. Massameetings werden georganiseerd en regelmatig
gehouden. Andere arbeiders uit de bouw, het staal, de dokken of werklozen,
hebben zich aangesloten bij de stakingspiketten en betogingen die plaatsvonden
voor verschillende werven. De arbeiders trokken zich geen barst aan van het
feit dat de acties onwettelijk waren omdat zij hun solidariteit uitdrukten
tegenover hun kameraden die in strijd waren, hun woede tot uiting brachten over
de aangroeiende golf van ontslagen en de onmacht van de regering om daaraan te
verhelpen. Toen een 200tal Poolse bouwvakarbeiders de strijd vervoegden,
bereikte deze zijn hoogtepunt doordat hiermee het nationalisme in vraag werd
gesteld, dat de strijd had gekenmerkt van bij het begin.

Het ontslag van 300 arbeiders in onderaanneming bij de raffinaderij in Lindsey, het voorstel om
een andere onderaannemer aan te werven die 300 Italiaanse en Portugese
arbeiders zou tewerk stellen (wier loon lager is omdat het geïndexeerd is naar
het loon van hun land van oorsprong), en de aankondiging dat er geen enkele
Britse arbeider zou aangenomen worden bij dit nieuwe contract heeft de woede
als een lopend vuurtje doen verspreiden bij de bouwvakkers. Al jarenlang neemt
men steeds meer zijn toevlucht tot de uitbuiting van buitenlandse arbeiders
onder contract, en over het algemeen met lonen die veel lager zijn en
werkomstandigheden die veel slechter zijn, met als onmiddellijk resultaat een
verscherping van de concurrentie onder de arbeiders om aan werk te geraken, en
een druk die uitgeoefend wordt op alle arbeiders met loonsverlagingen en een
sterkere verslechtering van de arbeidsomstandigheden. Dat alles gaat gepaard
met een golf van ontslagen in de bouwindustrie en elders als gevolg van de
recessie en heeft een diepgaande strijdbaarheid veroorzaakt die tot uitdrukking
kwam in de recente strijd.

Van bij het begin werd de beweging geconfronteerd met een fundamenteel vraagstuk, niet
alleen voor de stakers die er vandaag bij betrokken waren maar voor heel de
arbeidersklasse vandaag en morgen: is het mogelijk om te vechten tegen de
werkloosheid en alle andere aanvallen door zichzelf te beschouwen als ‘Britse
arbeiders' en door in conflict te gaan met ‘buitenlandse arbeiders', of moeten
wij onszelf beschouwen als arbeiders, met gemeenschappelijke belangen met alle
andere arbeiders, waar ze ook vandaan komen? Het was een diepgaand politiek
vraagstuk, dat deze beweging grondig moest aanpakken.

 

De leugens van de media

 

Van bij de start leek de strijd beheerst te worden door het nationalisme. Op de
nieuwsberichten kon men beelden zien van arbeiders met eigengemaakte slogans
waarop de eis stond ‘Britse jobs voor Britse arbeiders' en de spandoeken
van de vakbonden van elke industrietak hadden dezelfde slogan. De officiële
vakbonden verdedigden dezelfde ordewoorden en namen ze over ; de media spraken
van een strijd tegen de buitenlandse arbeiders en hebben de arbeiders
opgespoord die deze mening deelden. Deze wilde stakingsbeweging had kunnen
uitmonden in de gifpoel van nationalisme en kunnen afstevenen op een smadelijke
nederlaag voor de arbeidersklasse, waarbij arbeiders tegen elkaar op kwamen,
met arbeiders die massaal achter de nationalistische kreten stonden en opriepen
tot een tewerkstelling enkel voor de ‘Britse' arbeiders terwijl de Italiaanse
en Portugese arbeiders hun werk zouden verliezen. Daardoor zou de capaciteit
van heel de arbeidersklasse verzwakt zijn om te strijden en zou de heersende
klasse beter in staat zijn geweest om de arbeiders aan te vallen en te
verdelen.

De mediaheisa (en wat bepaalde arbeiders ook mogen gezegd hebben) heeft het mogelijk gemaakt
om te laten geloven dat de eisen van de arbeiders van Lindsey ‘Britse jobs
voor Britse arbeiders
' waren. Maar dat was niet het geval. Zo heeft de BBC
bijvoorbeeld schaamteloos het interview met een staker verknipt en vervalst, en
het vervolgens ruim verspreid, verbonden aan de steun van de stelling van de
‘vreemdelingenhaat van de beweging', door hem in de mond te leggen: "Men kan
niet werken met de Portugezen en de Italianen
", terwijl op een andere
zender met minder publiek, het werkelijke interview een heel andere betekenis
kreeg: "Men kan niet werken met de Portugezen en Italianen; wij worden
compleet van hen gescheiden, zij komen met hun eigen bedrijf
", wat er op
neerkomt dat het onmogelijk was om met hen contact te hebben aangezien zij
bewust afgeschermd worden van de lokale arbeidskrachten. Bij deze gelegenheid
heeft de BBC gediend als trouwe woordvoerder van een regering en een bourgeoisie
die beducht zijn voor een heropleving van de strijdbaarheid en de solidariteit
van de arbeiders en voor het gevaar van de uitbreiding van de strijd. De eisen
die bediscussieerd en gestemd werden op de massale meetings hebben geen
ordewoorden noch enige vijandigheid getoond tegenover de buitenlandse
arbeiders, in tegenstelling tot de propagandabeelden die ruim werden verspreid
en overgebracht in de media op internationaal vlak...! Deze eisen drukten vooral
de illusies uit omtrent de bekwaamheid van de vakbonden om de patroons te
beletten de arbeiders tegen elkaar op te zetten, maar zonder een openlijk
nationalisme.

 

De arbeiders reageren tegen het gif van het nationalisme

 

Het nationalisme maakt volkomen deel uit van de kapitalistische ideologie. Elke
nationale bourgeoisie kan slechts overleven door economisch en militair te
wedijveren met haar rivalen. De cultuur, de media, het onderwijs, de
sportindustrie, al deze burgerlijke ideologieën verspreiden onophoudelijk hun
gif om de arbeidersklasse te lijmen aan de natie. De arbeiders kunnen niet
ontsnappen aan de besmetting van deze ideologie. Maar wat van cruciaal belang
is in deze beweging is dat het gewicht van het nationalisme in vraag gesteld
werd toen de arbeiders het vraagstuk aanpakten van de elementaire verdediging
van hun levens- en werkomstandigheden, van de materiële klassebelangen.

Het nationalistische ordewoord ‘Britse jobs voor Britse arbeiders', gestolen
van de British National Party [equivalent van het Vlaams Belang en de partij
van Wilders] door sociaal-democraat Gordon Brown, heeft in tegendeel veel
ongenoegen en nadenken teweeggebracht bij de arbeiders en in de
arbeidersklasse. Talrijke stakers hebben verklaard niet racistisch te zijn, dat
hun strijd niets van doen had met het vraagstuk van de immigratie, of dat zij
niet achter de BNP stonden, die zelfs door de arbeiders werd weggejaagd, toen
ze probeerde zich in hun staking te infiltreren.

Terwijl zij de BNP verworpen, probeerden vele geïnterviewde arbeiders duidelijk na te denken
over de betekenis van hun strijd. Zij waren niet tegen de buitenlandse
arbeiders, zij moesten ook in het buitenland werken, maar ze waren werkloos of
wilden dat hun kinderen ook aan de slag zouden kunnen en zij voelden het dus
als een noodzaak aan dat het werk eerst zou gaan naar ‘Britse' arbeiders. Deze
giftige woorden werden Gordon Brown in het gezicht geslingerd met de bedoeling
om ironisch te onderstrepen hoe zijn beloften zuiver demagogisch en
leugenachtig van aard waren. Maar dergelijke visies lopen er altijd op uit dat
zij zich tegen de arbeiders zelf keren en dat ze hen opsluiten in een visie als
‘Britten' of als ‘buitenlanders', waarbij hun gemeenschappelijk klassebelang
ontkend wordt, en ze gekneveld worden in de valstrik van het nationalisme.

Desalniettemin hebben de arbeiders bij deze gelegenheid de gemeenschappelijke belangen
onderstreept van alle arbeiders, een teken dat er een proces van nadenken het
licht begint te zien en ze hebben gezegd dat alle arbeiders, van welke afkomst
ook, een job zouden moeten hebben. "Ik ben twee weken geleden ontslagen van
mijn werk als dokwerker. Ik heb gedurende 11 jaar in Cardiff aan de Barry
Dokken gewerkt en ik ben vandaag hierheen gekomen in de hoop de regering wakker
te schudden. Ik denk dat het hele land in staking zou moeten gaan want heel de
Britse industrie gaat naar de haaien. Ik heb niets tegen de vreemde arbeiders.
Ik wil hen niet blameren omdat ze hier naar werk komen zoeken
". (Guardian
- Online
, 20 januari 2009). Er zijn ook arbeiders geweest die verdedigden
dat het nationalisme een werkelijk gevaar is. Een arbeider die in het
buitenland werkt is tussengekomen op het Internetforum van de bouw over de
nationale verdelingen die door de patroons worden uitgespeeld: "De media
hebben de nationalistische elementen aangewakkerd en keren ze nu tegen jullie,
door de betogers op de slechtst mogelijk manier te belichten. Het spel is uit.
Het laatste wat de patroons en de regering willen is dat de Britse arbeiders
zich zouden verenigen met de arbeiders van overzee. Ze denken dat ze idioten
van ons kunnen maken en ons kunnen tegen elkaar opzetten. Zij krijgen er koude
rillingen van als wij dat niet doen
". In een andere e-mail verbond hij de
strijd aan die van Frankrijk en Griekenland en aan de noodzaak tot
internationale banden: "De massale betogingen in Frankrijk en Griekenland
zijn slechts voorafspiegelingen van wat er op komst is. Heeft men er ooit aan
gedacht om deze arbeiders te contacteren en banden te smeden en in Europa een
brede protestbeweging op gang te brengen tegen het feit dat de arbeiders bij de
neus genomen worden ? Dat klinkt als een betere optie dan het zoeken naar de
partijen die werkelijk schuldig zijn, die kliek van patroons, verkochte
vakbondsleiders en New Labour, die profiteren van de arbeidersklasse
". (Thebearfacts.org)
Andere arbeiders van andere sectoren zijn ook tussengekomen op dit forum in
verzet tegen de nationalistische ordewoorden.

De discussie onder de stakende arbeiders, en in de arbeidersklasse in het algemeen, over het
vraagstuk van de nationalistische ordewoorden bereikte een nieuwe fase op 3
februari toen 200 Poolse arbeiders zich bij de 400 andere voegden in een wilde
staking ter ondersteuning van die van Lindsey, bij de centrale die in opbouw is
in Langage, in Plymouth. De media deden al het mogelijke om deze daad van
internationale solidariteit weg te moffelen: het lokale tv-station van de BBC
maakte er geen enkele melding van en op nationaal vlak was het nog minder. De
black-out was totaal.

De solidariteit van de Poolse arbeiders was bijzonder belangrijk want zij waren vorig jaar bij
een gelijkaardige staking betrokken geweest. 18 arbeiders werden toen ontslagen
en andere arbeiders hadden het werk neergelegd uit solidariteit, de Poolse
arbeiders inbegrepen. De vakbond had geprobeerd om er een staking van te maken
tegen de gastarbeiders, maar de vastberadenheid van de Poolse arbeiders boorde
deze poging volkomen de grond in. De arbeiders van Langage hebben deze nieuwe
strijd gestart toen ze ervan verwittigd werden hoe de vakbonden zich van het
nationalisme bediend hadden om de arbeidersklasse te verdelen. De dag nadat zij
in staking waren gegaan dook er een spandoek op bij de massameeting in Lindsey
met de woorden: "Elektrische Centrale van Langage - de Poolse arbeiders
hebben zich bij de staking aangesloten: Solidariteit
". Dit betekende dat
enkele Poolse arbeiders de reis van 7 uur moesten gemaakt hebben om daar te
kunnen zijn, of dat er ten minste een arbeider van Lindsey was die hun actie in
de verf wilde zetten.

Tegelijkertijd zag men een spandoek aan het piket van Lindsey met een oproep aan de Italiaanse
arbeiders om de stakingsbeweging te vervoegen - hij was geschreven in het
Engels en in het Italiaans - en wij weten ook dat sommige arbeiders bordjes
droegen waarop stond: "Arbeiders aller landen, verenigt U!". (The
Guardian
, 5 februari 2009). Kortom wij hebben een begin kunnen merken van
een bewuste inspanning van bepaalde arbeiders om, in tegenspraak tot de
nationalistische, racistische en xenofobe reacties die hen aangewreven werden,
een werkelijk arbeidersinternationalisme te ontwikkelen en naar voren te
brengen, een stap die alleen maar kan leiden tot nog meer nadenken en discussie
binnen de arbeidersklasse.

Dit alles heeft het noodzaak opgeworpen om de strijd op een ander niveau te brengen, dat
rechtstreeks moest indruisen tegen de campagne om hem af te schilderen als een
nationalistische reactie. Het voorbeeld van de Poolse arbeiders heeft een
perspectief gegeven aan duizenden andere gastarbeiders om de strijd te
versterken op de grootste bouwwerven van Groot-Brittannië, zoals die ten oosten
van Londen voor de Olympische Spelen. Er bestond ook het gevaar dat de media de
internationalistische slogans niet langer konden wegmoffelen. Dat zou de
nationalistische dam doorbroken hebben die de bourgeoisie zo ijverig had
opgeworpen tegen de stakende arbeiders en de rest van de klasse. Het is niet
verwonderlijk dat de strijd zo vlug beklonken werd. Op 24 uur tijd kwamen
vakbonden, patroons en regering tot een akkoord terwijl zij voordien hadden
aangekondigd dat het conflict nog dagen kon aanslepen, ja zelfs weken. En zij
hebben niet alleen met de aanwerving van 102 ‘Britse arbeiders' ingestemd maar
ook hun voorafgaande beslissing ingetrokken van het wegsturen van de Portugese
en Italiaanse arbeiders naar hun land van oorsprong. Zoals een staker het
berichtte: "Waarom zouden wij nu al moeten strijden om werk te hebben?".

Op een week tijd hebben wij de belangrijkste wilde stakingen sinds tientallen jaren gezien,
arbeiders die massale meetings hielden en zonder aarzelen overgingen tot onwettelijke solidariteitsacties. Een strijd die had kunnen uitmonden in het nationalisme, is begonnen met het in vraag stellen van dit gif. Dat wil niet zeggen dat het gevaar geweken is: het is een voortdurend gevaar, maar deze beweging heeft aan de toekomstige strijd de mogelijkheid verschaft om belangrijke lessen te trekken. Het feit van spandoeken te zien met "Arbeiders
aller landen, Verenigt U!
" voor een zogenaamd nationalistische stakerspost kan de heersende klasse alleen maar verontrusten omtrent wat haar te wachten staat in de toekomst.

 

Phil / 7.2.2009

Geografisch: