Het enige antwoord is weerstand bieden en de strijd ontwikkelen!

Printvriendelijke versieSend by email

"Economen weten het ook niet meer en zijn het spoor bijster" titelen de media
op zoek naar antwoorden en uitwegen voor de huidige economische crisis die als
een verwoestende vloedgolf over de wereldbol raast. Enkel de massale
kredietinjecties in de geldmarkten en de even omvangrijke begrotingstekorten
hebben de bourgeoisie toegelaten om een totale implosie van het financiële systeem
in de meeste centrale landen tijdelijk te voorkomen. Maar dit lost uiteindelijk
de onderliggende historische crisis van haar systeem niet op.

Ze kan niet anders meer dan internationaal toegeven dat de wereld tegen
zijn brutaalste ineenstorting sinds de Depressie van de jaren '30 aankijkt.
Japan en Duitsland torsen op tegen adembenemende dalingen in export en
industriële productie. In een groot deel van Oost-Europa dreigt een ramp op de
schaal van wat in IJsland gebeurde en Griekenland, Ierland, Italië, Spanje,
Oostenrijk en ook België staan in de rij aan te schuiven. De "nieuw
opduikende markten"
tonen ook tekenen van spanning - alleen al in China
loopt het aantal ontslagen in de tientallen miljoenen - vermits deze economieën
door de zelfde vloedgolf worden ingehaald. De OESO en het IMF voorspellen nu
dat de wereldeconomie als een geheel dit jaar zal samentrekken - ongezien sinds
Wereldoorlog II.

40 jaar na het einde van de naoorlogse economische boom lijkt het dat
alle vormen van beleid die de bourgeoisie voerde om de crisis te beheren
mislukt zijn. Decennia van staatsinterventie (d.w.z. staatskapitalisme) hebben
de bourgeoisie enkel naar de afgrond gedreven. Het belangrijkste mechanisme om
de vraag te handhaven - steeds meer krediet - tegenover de massale
overproductie heeft nu een economie achtergelaten die het best te vergelijken
is met een patiënt die te veel antibiotica heeft gebruikt: de doeltreffendheid
van de tegenmaatregel is herleidt tot nul. Erger nog, het krediet is een deel
van het probleem geworden: het geheel van het systeem is nu, letterlijk,
failliet.

Allen roepen echter in koor dat het om een "tijdelijke" en "cyclische"
crisis gaat. Allen focussen op een herstel dat er, naargelang de inspanningen
die "we met zijn allen" leveren, in een paar maand of jaar moet komen.
Ook de G20 top in Londen van 2 april werd in dezelfde woorden gezien als een
tussenstap naar herstel. "De dag dat de wereld samenkwam om terug te vechten
tegen de globale recessie, niet met woorden, maar met een plan voor een globaal
herstel."
(verklaring van de Engelse premier Gordon Brown). Maar de huidige
crisis van overproductie heeft zijn wortels niet, zoals de economische
deskundigen beweren, in een soort van tijdelijke "oneven-wichtigheid"
van de wereldeconomie, maar in de fundamentele sociale relaties van het
kapitalisme, waar de grote massa van de bevolking per definitie de producent is
van de " meerwaarde" die enkel door een constante uitbreiding van de
markt kan worden gerealiseerd. Niet langer bekwaam om zich uit te breiden en
nieuwe markten te veroveren, heeft het kapitalisme gedurende decennia lang dit
probleem voor zich uit geschoven door de echte markt te vervangen met de
kunstmatige markt van het krediet.

De wereld is gebaseerd op een concurrentie voor markten. Vandaag kan
een kapitalist slechts ten koste van een andere bloeien, en hetzelfde geldt
voor kapitalistische naties. Natuurlijk hebben zij gemeenschappelijke belangen
als uitbuitende klasse: zij werken samen als het erop aankomt de loonslaven in
lijn te houden, en deinzen ook terug als gehele natiestaten de muur ingaan,
zelfs wanneer zij hun concurrenten zijn, vooral omdat zij ook afzetmarkten voor
hun goederen vertegenwoordigen of schuldenaars zijn. Maar zij kunnen niet
eindeloos met zijn allen winsten blijven realiseren in een cirkel van
onderlinge verkopen, en daarom worden zij getroffen door de vloek van de
overproductie - de markt loopt vast en leidt tot een golf van faillissementen,
ineenstorting van de industrie en een pandemie van werkloosheid. Voor de
arbeidersklasse betekent dit duidelijk: een ongeziene aanval op banen, op lonen
en levensomstandigheden waarbij de laatste 40 jaar wel een oase van welvaart
lijken te zijn.

 

Wij worden allen getroffen

 

Sinds het begin van deze recessie verliezen iedere dag een stijgend
aantal arbeiders hun banen en, in veel gevallen, alle middelen van bestaan. De
officiële werkloosheidscijfers waren al volledig vertekend en geven nu helemaal
geen reëel beeld meer. Zo wordt het aantal onvrijwillig deeltijdsen flink opgedreven
(ook via collectieve beslissingen om iedereen deeltijds te doen werken). Een
kwart van alle arbeiders in België is bovendien tijdelijk, economisch werkloos.
Meer en meer gezinnen komen steeds dieper in de schulden terecht waar ze niet
gemakkelijk meer vanaf komen. De leefloners bij OCMW stegen in 5 maanden met
10%. De toename van de werkloosheid gaat immers duidelijk gepaard met een
toename van het aantal daklozen en de soepkeukens in alle industriële centra
van de wereld. Zij die nog een baan hebben tenslotte, vrezen constant het
slachtoffer te worden in de volgende ronde van "herstructureringen".

Zelfs de mythe over de "welvarende" naoorlogse baby-boomers,
eens op pensioengerechtigde leeftijd gekomen, is meer en meer een fictie. De
ouderdomspensioenfondsen van vele arbeiders zijn tenietgedaan en de dromen op
een zorgeloze oude dag zijn in rook opgegaan. België kent reeds de laagste
pensioenen in Europa en tot nu toe was het dank zij de zeer hoge spaarquota dat
er nog een zekere welvaart was, hoewel de armoedegrens voor een steeds groter
aantal ouderen werd overschreden. Deze spaarquota smelten nu met de financiële
crisis als sneeuw onder de zon.

Ondertussen volgt de ene vraag om besnoeiingen goed te keuren de andere
op. De Hoge Raad voor Financiën, de Nationale bank, de regeringscoalitie en nog
zoveel andere tenoren van de nationale bourgeoisie zijn het erover eens dat: "de
moeder aller besparingsplannen op ons afkomt en dat gedurende vijf tot tien
jaar."
. Salarissen en voordelen moeten omlaag, de werkbelasting omhoog. De
pensioenen, sociale uitkeringen, studie-uitgaven en gezondheidszorg komen onder
druk te staan. Vakanties en andere soorten van vergoed "absenteïsme"
moeten naar beneden of vervangen door onbetaalde afwezigheid, alles gaat onder
de bijl.  En dit tracht men de arbeidersklasse te verkopen als "noodzakelijke solidariteit", waar de ellende moet verdeeld worden. In wezen gaat het over solidariteit met het kapitalistische systeem en niet over onderlinge solidariteit van de
arbeidersklasse tegen de maatregelen van de bourgeoisie die haar crisis wil afwentelen op de schouders van de arbeidersklasse.

De staat kan ons niet redden

 

Natuurlijk, zo zegt men ons, kunnen wij de dingen hun beloop niet laten gaan zoals dit het geval was in de laatste decennia. De „vrije markt" zal leiden tot een verwoestende ineenstorting zoals in de jaren '30. Wat wij nodig hebben is meer staatsinterventie: de hebzucht van bankiers en speculanten moet onder controle komen en banken en andere zeer belangrijke economische sectoren moeten genationaliseerd worden wanneer andere middelen ontbreken. Dit is het
nieuwe "Keynesianisme" die als de oplossing voor de mislukkingen van het
"neoliberalisme" wordt voorgesteld. (zie artikel in dit blad: De staat is steeds de vijand van de arbeiders)

Maar denken dat het kapitalisme democratischer kan worden gemaakt, menselijker, groener, dankzij de interventie van de staat is een illusie. De kapitalistische sociale relaties zijn van nature onmenselijk. Zij zijn onafscheidelijk verbonden met de drift om winst te accumuleren en dan "komen de mensen nooit eerst". Dit is de duidelijkste les van de huidige crisis:
40 jaar van staatsinterventie is er niet in geslaagd om de problemen op te lossen inherent aan dit systeem. De oorlog, de massale werkloosheid, de armoede en de vernietiging van het milieu zijn niet het resultaat van "slechte regeringen". Zij zijn een rechtstreeks product van een seniel systeem, een sociale orde die zijn nut voor de mensheid al lang heeft overleefd.

 

Er is een echt alternatief : de klassenstrijd

 

"Harder en langer werken voor minder. Hoe sneller we dat accepteren, hoe beter" (De Standaard 15/3). Dat is de boodschap die in alle media wordt verkondigd voor de arbeidersklasse in België.

Neen! Weerstand is niet vergeefs! Weerstaan aan de economische aanvallen en de politieke repressie van het kapitalisme, weerstaan aan zijn vergiftigde ideologische campagnes, is het enige startpunt voor een beweging om de wereld echt te veranderen.

En deze weerstand is mogelijk: - De recente golf van opstanden door studenten, leerkrachten, werklozen en andere delen van de arbeidersklasse die de laatste maanden Europa overspoelden, en die culmineerde in de Griekse december; - De wilde stakingen in de olieraffinaderijen in Groot-Brittannië die het nationalisme aan de kaak stellen (zie verder in dit blad); - De
fabrieksbezettingen tegen afslankingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland; - De massastakingen in Egypte, Bangladesh, of de Antillen; - De hongerrellen in tal van landen. Allemaal tekens van echte en massale sociale onrust op een steeds ruimere internationale schaal. Dezelfde tekens zijn te herkennen in het groeiend aantal jongeren die revolutionaire ideeën via internet bespreken, discussiekringen vormen, de valse oplossingen in vraag stellen die door de
heersende media en de gauchisten worden aangeboden.

 

Voor revolutionairen is er slechts één oplossing voor de crisis en dat is voor eens en voor altijd het kapitalisme naar de vuilnisbak van de geschiedenis verbannen. Maar dit zal niet automatisch gebeuren. Een sociale revolutie die de uitbuiting van de mens door de mens, de verdeling van de maatschappij in klassen, het bestaan van naties wil overwinnen ... kan slechts het product van een bewuste en collectief georganiseerde inspanning van het wereldproletariaat
zijn. Geconfronteerd met meedogenloze aanvallen moeten de arbeiders consequent en keer op keer antwoorden door de logica van het kapitalisme te weigeren en de klassenstrijd tot zijn uiterste grenzen te ontwikkelen. Ze moeten een krachtsverhouding opbouwen gebaseerd op echte klassensolidariteit en eenheid, onder eigen controle.

 

Lac / 13.04.2009

Territoriale situatie: