Openbare bijeenkomst: De cruciale verantwoordelijkheid die de sociaaldemocratische partijen droegen voor de eerste wereldoorlog (uitnodiging)

Printer-friendly version

IKS-afdelingen in België & Nederland (www.internationalism.org)                                 

Beste kameraad, Beste sympathisant,

De Internationale Kommunistische Stroming nodigt u uit op de tweede Publieke Bijeenkomst over de Eerste Wereldoorlog, als een revolutionair antwoord op de luidruchtige herdenkingen omtrent de Eerste Wereldoorlog.

(tijd & plaats: zaterdag 10 januari 14-18u., zaaltje ‘De Merode’, Grote steenweg 29, 2600 Berchem)

In de media hult men zich bij deze herdenkingen van deze wereldslachting over sommige zaken in een merkwaardige stilte. Eerst en vooral over de oorzaken die tot dit conflict moesten leiden, namelijk de intrede van het kapitalisme in zijn periode van verval en imperialisme en ten tweede over de cruciale verantwoordelijkheid die de sociaaldemocratische partijen droegen voor de oorlog. De grote meerderheid van die partijen stemden in 1914 voor de oorlogskredieten en hebben de arbeiders gemobiliseerd voor de oorlogsinspanningen. En zij zwijgen vooral over het feit dat deze oorlog werd beëindigd door de revolutionaire strijd van de arbeidersklasse. Aangezien het thema te complex is voor één discussie hebben we deze gespreid over een cyclus van twee bijeenkomsten.

In de eerste discussiedag van 8 november gingen wij in op de economische en politieke context van de oorzaken die leidden tot deze wereldslachting, namelijk de intrede van het kapitalisme in zijn periode van verval en het imperialisme. Het was ooit anders, toen het kapitalisme tot expansie kwam opende het enorme mogelijkheden voor de vooruitgang van de mensheid. De Eerste Wereldoorlog betekende dan ook de breuk, de ommekeer van een historisch progressief naar een historisch voorbijgestreefd systeem. Het werd tot een rem op de beschaving en sloeg om tot een systeem vol barbarij. “De burgerlijke maatschappij staat voor een dilemma, hetzij de overgang naar het socialisme of terugvallen in het barbarendom” (Engels en Rosa Luxemburg aan de vooravond van WO1). We toonden aan in de discussie dat de voorafgaande confrontaties de verschillende kapitalistische landen al op de rand van oorlog hadden gebracht, en het slechts een kwestie van tijd was tot een wereldconflict losbarstte.  De eerste wereldoorlog maakte duidelijk dat de ontwikkeling die het kapitalisme bij het begin van de 20e eeuw bereikt had, definitief te groot was geworden in verhouding tot de opslorpingsmogelijkheden van de wereldmarkt. De hele planeet was opgedeeld tussen de belangrijkste imperialistische machten. De nieuwkomers op de wereldmarkt zoals Duitsland en Japan bv., konden zich niet meer ontwikkelen zonder de bestaande verdeling aan te vechten, wat alleen door oorlog mogelijk was. "Voor de eerste keer is de wereld helemaal verdeeld, en wel zo dat er in de toekomst alleen sprake kan zijn van nieuwe verdelingen, dwz , van de overgang van de ene ' bezitter' naar de andere, en niet van het ' in bezit nemen' van gebieden zonder meester." (Lenin, 'Imperialisme, hoogste stadium van het kapitalisme)

Eveneens gingen we dieper in op de vraag waarom men ons met deze hele campagnes overspoelt met empiristische details van gruwelijke verhalen en het speculeren over wie de schuldige was. Aldus oogt men ons te verzoenen met de bestaande structuren en mechanismen en voor te houden dat wij tevreden moeten zijn met de huidige democratie.

In de tweede discussiedag zullen wij het nu vooral hebben over de cruciale verantwoordelijkheid die de sociaaldemocratische partijen droegen voor de oorlog. De grote meerderheid van die partijen stemden in 1914 voor de oorlogskredieten en hebben de arbeiders gemobiliseerd voor de oorlogsinspanningen. Daarom gaan we in op het moreel verval van de meerderheid van de partijen van de Tweede Internationale die de fundamentele beginselen van het proletarisch internationalisme verried en zich integreerde in de burgerlijke staat. Dit verraad kwam niet als een verrassing, maar was het gevolg van een lang proces van ontaarding, dat tot vandaag voortduurt. Wij zullen ons in het bijzonder focussen op de Duitse Sociaaldemocratische Partij, het kroonjuweel van de Tweede Internationale, wiens capitulatie in 1914 de beslissende factor was voor de ineenstorting en het verraad van de hele socialistische internationale.

Uiteraard zullen we in de discussie ook argumenten aanhalen tegenover de sceptici die het proletarische en marxistisch karakter ontkennen van die sociaal-democratische partijen. Zij negeren aldus volledig de werkelijke continuïteit van de proletarische beweging en de manier waarop ze een inzicht ontwikkelt over haar historische doeleinden. Al de beste elementen van de arbeidersbeweging in de 20e eeuw – van Lenin tot Luxemburg en van Bordiga tot Pannekoek – kwamen uit de school van de sociaal-democratie en zouden niet hebben bestaan zonder haar.

Tenslotte gaan we in op het antwoord van de arbeidersklasse op dit verraad, dat kwam via de muiterijen in de legers en vooral de revolutionaire opstanden van arbeiders en soldaten, die het voortbestaan van het kapitalistische wereldsysteem bedreigden en de heersende klasse ertoe dwongen om de wereldoorlog te beëindigen, waar de burgerlijke campagnes vandaag volmondig over zwijgen.

Voor nog meer achtergrondinformatie verwijzen wij ook naar onze Engelstalige en Franstalige websites met ‘specials’ over de Eerste wereldoorlog, die dieper ingaan op de verschillen facetten ervan.

https://fr.internationalism.org/premiere-guerre-mondiale    en         https://en.internationalism.org/first-world-war-i

Iedereen van harte welkom, namens Internationalisme & Wereldrevolutie, afdelingen van de IKS.

Aktiviteiten van de IKS: 

Structuur van de site: 

Theoretische vraagstukken: